Traducere română-engleză pentru "agrava"

RO

"agrava" engleză traducere

RO

agrava {verb tranzitiv}

volume_up
Pentru a agrava situaţia, Canada a redus producţia după ploile abundente din această vară.
To aggravate the situation, Canada has reduced production following heavy rainfall this summer.
Chiar şi ştiinţa vă contrazice; se vor agrava problemele de rezistenţă la dăunători; biodiversitatea va suferi pierderi.
Even the science is against you; pest resistance problems will be aggravated; there will be a loss of biodiversity.
Acest lucru este esenţial, deoarece orice măsură ce ar submina piaţa unică poate agrava impactul crizei financiare asupra economiei lărgite.
This is essential as any measure which would undermine the single market could further aggravate the impact of the financial crisis on the wider economy.
Acesta este o catastrofă sistematică de proporţii uriaşe, care se va agrava în următoarele câteva decenii.
This is a systemic disaster of massive proportions and will worsen over the next few decades.
Trebuie să ne grăbim, deoarece situaţia politică s-ar putea agrava dacă nu se transmite un mesaj puternic.
We must press ahead because the political situation could worsen if a strong message is not sent out.
Calitatea aerului se va agrava, ceea ce va crește incidența bolilor cardiovasculare și va amenința viața suferinzilor de astm.
Air quality will worsen, which will increase the incidence of cardiovascular disease and threaten the lives of asthma sufferers.

Exemple de folosire pentru "agrava" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDin spusele pescarilor, aceste atacuri se pot agrava odată cu venirea musonilor.
These attacks could get worse with the arrival of the monsoons, as the fishermen are saying.
RomanianConflictul dintre imperialiști nu poate fi depășit și se va agrava treptat.
The infighting between the imperialists cannot be overcome and will get progressively worse.
RomanianPentru a agrava situaţia, Canada a redus producţia după ploile abundente din această vară.
To aggravate the situation, Canada has reduced production following heavy rainfall this summer.
RomanianNerezolvarea problemei pirateriei va agrava, pe termen lung, preocupările de securitate ale UE.
Leaving the scourge of piracy unchecked will multiply the EU's security concerns in the long term.
RomanianAcesta este o catastrofă sistematică de proporţii uriaşe, care se va agrava în următoarele câteva decenii.
This is a systemic disaster of massive proportions and will worsen over the next few decades.
RomanianAceasta nu reprezintă o formulă suficient de bună pentru soluționarea crizei, ci, dimpotrivă, o poate agrava.
This is not a good enough formula for tackling the crisis and it is destined to make it worse.
RomanianTrebuie să ne grăbim, deoarece situaţia politică s-ar putea agrava dacă nu se transmite un mesaj puternic.
We must press ahead because the political situation could worsen if a strong message is not sent out.
RomanianAcest lucru nu numai că nu va avea niciun efect asupra atenuării problemei globalizării, ci o va agrava pe aceasta.
This will do nothing to reduce the globalisation problem, but will instead make it much worse.
RomanianTotuși, legea Bahati ar agrava situația.
However, the Bahati Bill would make things even worse.
RomanianAți accepta că observațiile dvs. în legătură cu impozitul pe profit vor agrava, mai degrabă decât ajuta, această situație?
Would you accept that your comments in relation to corporation tax will harm, rather than help, this situation?
RomanianChiar şi ştiinţa vă contrazice; se vor agrava problemele de rezistenţă la dăunători; biodiversitatea va suferi pierderi.
Even the science is against you; pest resistance problems will be aggravated; there will be a loss of biodiversity.
RomanianTrebuie să luăm măsuri, însă trebuie să luăm măsurile adecvate pentru a nu agrava criza şi pentru a asigura stabilitatea.
We need to take action, but we need to take the right actions in order not to deepen the crisis and to secure stability.
RomanianJoi va avea loc probabil o creștere a ratelor dobânzii în Europa - de la 1 % la 1,25 % - fapt care poate agrava situația.
On Thursday there will probably be an increase in interest rates in Europe -from 1% to 1.25% - which may worsen the situation.
RomanianVa agrava criza încrederii.
RomanianCalitatea aerului se va agrava, ceea ce va crește incidența bolilor cardiovasculare și va amenința viața suferinzilor de astm.
Air quality will worsen, which will increase the incidence of cardiovascular disease and threaten the lives of asthma sufferers.
RomanianDe curând, au existat probleme în Franța și în alte state ale UE, care s-ar putea agrava sub pretextul crizei economice și sociale.
Just recently, there have been problems in France and other EU states, which could worsen under the pretext of the economic and social crisis.
RomanianAşadar, este probabil un lucru pozitiv că cel puţin suntem de acord în principiu asupra faptului că nu ştim cât de mult se poate agrava criza.
Therefore, it is probably a good thing if we can at least agree at the start that we do not know how serious this crisis will become.
RomanianDin punct de vedere economic, o astfel de evoluţie ar agrava şi mai mult recesiunea, deoarece ar reduce cu mult cererea şi consumul intern.
From an economic point of view, any such development would exacerbate the recession by cutting domestic demand and internal consumption.
RomanianAcest lucru este esenţial, deoarece orice măsură ce ar submina piaţa unică poate agrava impactul crizei financiare asupra economiei lărgite.
This is essential as any measure which would undermine the single market could further aggravate the impact of the financial crisis on the wider economy.
RomanianPrin urmare, în loc să restrângem controalele, vom aboli acum vizele, ne vom deschide uşile şi vom agrava şi mai mult problema infracţionalităţii importate.
Therefore, instead of tightening checks, we are now going to abolish visas, open our doors wide and make the problem of imported crime even worse.