Traducere română-engleză pentru "analiza"

RO

"analiza" engleză traducere

volume_up
analiza datelor {f}
RO

analiza {verb tranzitiv}

volume_up
1. general
Din acest motiv, Comisia a inițiat în iunie 2010 o analiză în profunzime a subiectelor.
For this reason, the Commission undertook in June 2010 to analyse the topics in depth.
Pentru a determina dacă unitatea are nevoie de optimizare, atingeți sau faceți clic pe Analiză.
To determine if the drive needs to be optimised, tap or click Analyse.
Dacă nu se face nicio propunere, Comisia pentru afaceri juridice nu poate analiza situația.
If no proposal is made, the Committee on Legal Affairs cannot analyse the situation.
analiza
2. Lingvistică
De exemplu, analiza directă a sistemului de fișiere ajută la găsirea și eliminarea programelor și driverelor rău intenționate în care încearcă să pătrundă modulele rootkit.
For example, direct file system parsing helps find and remove malicious programs and drivers that rootkits try to sneak in.

Exemple de folosire pentru "analiza" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAnaliza noastră a arătat că impactul asupra producției UE va fi probabil modest.
Our analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
RomanianV-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
RomanianLa 6 şi 7 martie, dl Hahn va vizita Madeira pentru a analiza direct pagubele.
On 6 and 7 March, Mr Hahn will visit Madeira in order to see the damage first hand.
RomanianNu există o analiză obiectivă a ceea ce impune principiul subsidiarităţii.
There is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
RomanianPrin urmare, subiectul necesită într-adevăr o analiză foarte atentă și detaliată.
The matter therefore requires a very careful and detailed analysis indeed.
RomanianÎn prezent, intenţia este aceea de a efectua o analiză cuprinzătoare a proiectului.
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
RomanianRaportul continuă cu o analiză geografică a ceea ce noi sperăm să obţinem.
The report continues with a geographical analysis of what we can hope to achieve.
RomanianRaportul ne oferă un instrument valoros de analiză a ceea ce s-a înfăptuit până acum.
The report provides us with a valuable tool to look back at what has been achieved.
RomanianÎn acest scop, în prezent Europol are 19 tipuri de dosare de lucru pentru analiză.
To this end, Europol currently has 19 types of work files for the purpose of analysis.
RomanianAstăzi, după o analiză atentă, am votat în favoarea acordului SWIFT revizuit.
Today, after careful consideration, I voted in favour of the revised SWIFT agreement.
RomanianAcest lucru trebuie luat în considerare în analiza impactului benefic al TIC utilizate.
This must be taken into account in considering the beneficial impact of ICT used.
RomanianDacă ar fi existat o cerere, am fi putut analiza această chestiune într-un mod diferit.
Had there been a request, we could have considered this matter in a different way.
RomanianÎnsă donatorii ar trebui să facă o analiză onestă şi critică a politicilor.
But donors should also make an honest and critical analysis of the policies.
RomanianEste acum momentul să desfăşurăm o analiză interimară a efortului de ajutor pentru Haiti.
It is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
RomanianRapoartele Parlamentului adăugă o analiză globală a principalelor aspecte din tratat.
Parliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
RomanianSunteţi bineveniţi să trimiteţi cererile dumneavoastră Preşedinţiei - le vom analiza.
You are welcome to send your applications to the Presidency - we will look into them.
RomanianPrin urmare, solicit să se efectueze cel puţin o analiză partajată a acestei situaţii.
Therefore, I demand that there be at least a shared analysis of this matter.
RomanianEste un subiect separat care necesită mai multă analiză, iar asta pe un termen mai lung.
It is a separate issue that requires more analysis, and that is for a longer term.
RomanianAnaliza fiscală și sprijinul public pentru inovare nu sunt politici ireconciliabile.
Fiscal consideration and public support for innovation are not irreconcilable policies.
RomanianVa examina Consiliul acest proiect pentru a analiza ce lecţii pot fi învăţate?
Will the Council examine that project to see what lessons can be drawn?