Traducere română-engleză pentru "apreciere"

RO

"apreciere" engleză traducere

RO

apreciere {feminin}

volume_up
Aceste intenţii merită apreciere şi nu critică, deşi nu acesta este scopul principal.
These intentions deserve appreciation, and not criticism, although that is not the main point here.
Ambele țări au lucrat din greu și merită o apreciere maximă pentru eforturile lor.
Both countries have worked very hard and deserve the maximum amount of appreciation for their efforts.
Pentru aceasta, vă asigurăm de sincera noastră apreciere.
For that, you have our sincere appreciation.
Pentru a ajunge la această apreciere, am urmărit dezbaterea din această dimineaţă cu mare atenţie.
In order to be able to come to this assessment, I followed the debate this morning very closely.
Astfel, pentru etapa finală, Comisia trebuie să realizeze o apreciere printr-o evaluare a impactului referitor la eficiența și potențialele rezultate ale utilizării acestor instrumente.
Thus, for the final phase of the issue, the Commission should conduct an evaluation through an impact assessment of the efficiency and potential results of the use of these instruments.
Nu mai puţin importantă în această dezbatere este o apreciere corectă a dezvoltării proiectului american de apărare anti-racheta şi a importanţei sale pentru securitatea europeană.
Another issue during this debate, which is just as important, is a suitable assessment of the development of the US anti-missile defence project and its importance to European security.
O altă apreciere importantă este că directiva ne va permite să folosim mai bine condiţiile naturale.
It is also a very important consideration that the directive will enable us to make better use of natural conditions.
apreciere (dar şi: simpatie, deferenţă)
În al doilea rând, voi face o apreciere a recomandărilor din raport referitoare la revizuirea generală a Noii Agende Transatlantice din 1995.
Secondly, I will be following up on the report's recommendations with regard to an overhaul of the New Transatlantic Agenda of 1995.
Regulamentele propuse lasă o anumită marjă de apreciere țărilor care acceptă, în special cu privire la condițiile de refuzare a intrării.
The proposed regulations leave a certain margin of discretion to accepting countries, especially with regard to conditions for refusal of entry.

Exemple de folosire pentru "apreciere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanian. - Salut raportul Vattanen ca pe o apreciere realistă a securităţii europene.
I welcome the Vatanen report as a realistic appraisal of European security.
RomanianAceste intenţii merită apreciere şi nu critică, deşi nu acesta este scopul principal.
These intentions deserve appreciation, and not criticism, although that is not the main point here.
RomanianAmbele țări au lucrat din greu și merită o apreciere maximă pentru eforturile lor.
Both countries have worked very hard and deserve the maximum amount of appreciation for their efforts.
RomanianDin acest motiv este esențial ca UE să arate această apreciere atât vizibil, cât și tangibil.
That is why it is vital that the EU illustrates this appreciation both visibly and tangibly.
RomanianPentru a ajunge la această apreciere, am urmărit dezbaterea din această dimineaţă cu mare atenţie.
In order to be able to come to this assessment, I followed the debate this morning very closely.
RomanianPropunerile de simplificare, clarificare, apreciere a rezultatelor propuse in raport sunt lăudabile.
The proposals made in the report on how to simplify, explain and assess the results are commendable.
RomanianAceste iniţiative s-au bucurat de apreciere, însă au fost neadecvate.
These initiatives were appreciated but inadequate.
RomanianNe-am bucurat, desigur, să ascultăm cuvintele dumneavoastră de apreciere pentru Parlamentul European, şi pe bună dreptate.
We were of course glad to hear that you value the European Parliament, and rightly so.
RomanianO altă apreciere importantă este că directiva ne va permite să folosim mai bine condiţiile naturale.
It is also a very important consideration that the directive will enable us to make better use of natural conditions.
RomanianPentru aceasta, vă asigurăm de sincera noastră apreciere.
RomanianProblemele noastre se referă la faptul că până acum nu am avut nicio apreciere a aspectului macroeconomic.
Their problems are related to the fact that so far we have not had any appreciation whatsoever of the macroeconomic aspect.
RomanianAş dori aşadar să îmi exprim nu numai enorma apreciere pentru iniţiativa raportorului, dar şi sprijinul meu.
I would therefore like to express not only my enormous appreciation for the initiative of the rapporteur but also my support.
RomanianCred că trebuie să muncim pentru a dobândi o apreciere justă şi obiectivă a situaţiei actuale din Tunisia.
I feel that we really have our work cut out to gain an accurate and objective understanding of the present situation in Tunisia.
Romanian. - Dragi colegi, iau astăzi cuvântul în semn de apreciere pentru munca ombudsmanului nostru, dl Nikiforos Diamandouros.
in writing. - Dear colleagues, I rise today in appreciation of the work of our ombudsman, Mr Nikiforos Diamandouros.
RomanianEste o zi de comemorare și doliu, însă este și un semn de apreciere al actualei Estonii, democratice și independente.
The day is one of remembrance and mourning, but it is also a sign of appreciation of the current democratic and independent Estonia.
RomanianSe pare că, în rândul diplomaţilor americani, există o apreciere scăzută a competenţelor şi influenţei sporite ale deputaţilor Parlamentului European.
There seems to be little appreciation amongst American diplomats of the increased powers and influence of MEPs.
RomanianÎn al doilea rând, voi face o apreciere a recomandărilor din raport referitoare la revizuirea generală a Noii Agende Transatlantice din 1995.
Secondly, I will be following up on the report's recommendations with regard to an overhaul of the New Transatlantic Agenda of 1995.
RomanianTrebuie să îmi exprim înalta apreciere faţă de munca intensă pe care Cathy Ashton, Înalta Reprezentantă, a depus-o în ultimele câteva luni.
I have to express my high appreciation of the intensive work Cathy Ashton, the High Representative, has done over the last few months.
RomanianRegulamentele propuse lasă o anumită marjă de apreciere țărilor care acceptă, în special cu privire la condițiile de refuzare a intrării.
The proposed regulations leave a certain margin of discretion to accepting countries, especially with regard to conditions for refusal of entry.
RomanianÎn primul rând, testul este destinat serviciilor importante şi cu adevărat noi şi, în acest context, proiectul nostru lasă statelor membre o mare marjă de apreciere.
Firstly, the test is only foreseen for important and truly new services; and here our draft leaves a large margin of appreciation to Member States.