Traducere română-engleză pentru "Au"

RO

"Au" engleză traducere

volume_up
Au {n.pr.}
EN
EN
EN

"Au" română traducere

volume_up
Au {n.pr.}
RO
volume_up
au pair {substantiv}
RO

Au {nume propriu}

volume_up
1. "simbol pentru aur", Chimie
Au
volume_up
Au {n.pr.} (symbol for gold)
EN

Au {nume propriu}

volume_up
1. "symbol for gold", Chimie
Au
volume_up
Au {n.pr.} (simbol pentru aur)
The epidemic is spreading at an alarming rate in the capital, Port-au-Prince.
Epidemia se răspândește într-un ritm alarmant în capitala Port-au-Prince.
In actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
Port-au-Prince este, de fapt, azi, o imensă tabără de refugiaţi.
We must therefore exercise greater stringency in connection with the au pair scheme.
În consecinţă, este necesar să acţionăm cu mai multă rigurozitate în ceea ce priveşte problema au-pair.

Exemple de folosire pentru "Au" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianSunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
This includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
RomanianEste, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.
It is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.
RomanianDe atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
Since then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
RomanianAş dori să încep referindu-mă la unele dintre subiectele care au fost menţionate.
I would like to begin by addressing some of the topics that have been mentioned.
RomanianMulte dintre ideile noastre inovatoare au fost respinse de alte grupuri politice.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
RomanianDeoarece alegerile au fost necinstite, rezultatele alegerilor nu sunt credibile.
Since the elections were unfair, the results of the elections are not credible.
RomanianSă ne amintim că peste 1,7 milioane de persoane au murit de tuberculoză în 2009.
Let us remember that more than 1.7 million people died from tuberculosis in 2009.
RomanianAutoritățile egiptene și-au făcut planuri de revizuire a constituției țării lor.
The Egyptian authorities made plans to have their country's constitution revised.
RomanianNu mai puțin de două rezoluții ale acestei Camere au solicitat decizia contrară.
No less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
RomanianMadagascarul are un guvern nelegitim la putere, pe care cetățenii nu l-au ales.
Madagascar has an illegal government in power which the people have not elected.
RomanianDiscrepanțele dintre regiunile europene s-au realizat în perioade mari de timp.
The disparities between European regions have evolved over long periods of time.
RomanianBineînţeles, la Copenhaga au existat ţări care doreau să paralizeze negocierile.
Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.
RomanianÎntr-un fel, este adevărat, dar nu cred că în modul în care au sugerat autorii.
In a way, that is true, but I think not in the way that the authors intended it.
RomanianDe fapt, trebuie să ne nemulţumească toate aceste măsuri, care au o sferă largă.
In truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
RomanianPuterile occidentale nu au creat două state în 1948, dar ar trebui să o facă acum.
The Western powers did not create two states in 1948, but they should do so now.
RomanianDupă cum ştim, serviciile juridice ale Consiliului au contestat avizul Comisiei.
As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
RomanianLucrurile au depins în mare parte de ultimele reglementări ale ţării de origine.
Things have largely depended on the sending country's very latest regulations.
RomanianS-au luat măsuri, însă trebuie să facem mai mult decât propune prezentul raport.
Steps have been taken, but more needs to be done than the current report proposes.
RomanianAstăzi, 137 de state, dintre care 24 de state membre ale UE au semnat Statutul.
At the moment, 137 states have signed the Statute, including 24 EU Member States.
RomanianDna Gräßle, dl Garriga şi mulţi alţi deputaţi au adresat întrebări suplimentare.
Mrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.

Sinonime (în engleză) pentru "Au":

Au