Traducere română-engleză pentru "autorizare"

RO

"autorizare" engleză traducere

RO

autorizare {feminin}

volume_up
autorizare (dar şi: autoritate)
Linkul duce către o pagină de autorizare din Microsoft Online Services - Portal pentru clienți.
The link goes to an authorization page in the Microsoft Online Services Customer Portal.

Exemple de folosire pentru "autorizare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianProdusele care sunt acoperite de conținutul centrului de autorizare sunt menționate aici.
The products that are covered by the trust center content are mentioned here.
RomanianEle definesc norme clare de autorizare a instalaţiilor industriale.
These define clear requirements for the licensing of industrial installations.
RomanianAr fi ideal de aceea ca această autorizare să le fie anticipat acordată statelor membre.
It would be ideal, therefore, were the Member States to be granted authorisation beforehand.
RomanianLinkul duce către o pagină de autorizare din Microsoft Online Services - Portal pentru clienți.
The link goes to an authorization page in the Microsoft Online Services Customer Portal.
RomanianTrebuie, de exemplu, să simplificăm procedurile de autorizare pentru construirea noii infrastructuri.
We must, for example, simplify authorisation procedures for building new infrastructure.
RomanianConsiderăm că regiunile reprezintă organele eficiente de autorizare a cheltuielilor publice europene.
We think that the regions are the effective authorising bodies of European public expenditure.
RomanianÎn ceea ce priveşte diferenţele legate de timpul necesar pentru autorizare, aceasta este o problemă reală.
In terms of the disparities in the time needed for authorisation, this is a real problem.
RomanianCondiţiile pentru autorizare sunt deja foarte stricte, în general.
Permit conditions are already generally very stringent.
RomanianÎn meniul Instrumente, faceţi clic pe Centru de autorizare, apoi faceţi clic pe Programe de completare.
On the Tools menu, click Trust Center, and then click Add-ins.
RomanianAcolo unde regiunile sunt pe deplin capabile să îndeplinească rolul de organisme de autorizare, să diminuăm controlul.
Where regions are happily capable of being authorising bodies, let us relax control.
RomanianAvem nevoie de informaţii, dar fără autorizare prealabilă.
We need information, but without advance authorisation.
RomanianAcest lucru arată că este timpul să regândim metoda de autorizare a OMG-urilor în Uniunea Europeană.
This shows that it is high time for us to rethink the method of authorisation of GMOs in the European Union.
RomanianDe asemenea, regret interpretarea foarte restrictivă a conceptului de autorizare a prestării de servicii.
I also regret the very restrictive interpretation of the concept of authorising the provision of services.
RomanianSistemul cu trei zone garantează statelor membre posibilitatea de autorizare a unui număr mai mare de produse.
The three-zone system guarantees Member States the possibility of authorising a larger number of products.
RomanianCu toate acestea, o astfel de autorizare prealabilă nu trebuie utilizată pentru a limita posibilităţile de alegere ale pacientului.
However, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
RomanianAm votat, de asemenea, în favoarea ideii de a stabili un sistem de autorizare prealabilă care să fie simplu pentru pacienți.
I also voted for the idea of setting up a simplified prior authorisation system for patients.
Romaniansă își consolideze procedura de autorizare a achizițiilor publice la nivelul deciziilor privind finanțarea și al programului de lucru;
strengthen their procurement authorisation at the financing decision and work-programme level;
RomanianRegulamentul din 1997 prevede că astfel de produse alimentare pot fi vândute pe piață numai după o procedură de autorizare.
The 1997 regulation provides that such food products can only be marketed after an authorisation procedure.
RomanianAceastă autorizare va fi necesară în cazul spitalizării sau al unor tratamente foarte costisitoare sau care presupun un risc sporit.
That will be a requirement in the case of hospitalisation or very expensive or high-risk treatments.
RomanianCurtea Europeană de Justiţie decide că cetăţenii pot exporta bancnote, monede şi cecuri fără autorizare prealabilă.
The European Court of Justice decrees that citizens may export banknotes, coins and cheques without previous authorisation.