Traducere română-engleză pentru "bază"

RO

"bază" engleză traducere

EN
volume_up
bază solidă {f}
volume_up
fără bază {adj. m.}
RO

bază {feminin}

volume_up
1. general
bază (dar şi: elementarul)
volume_up
basic {substantiv}
Statul Haiti şi cetăţenii săi au nevoie de pompieri, doctori, spitale şi nevoi de bază.
Haiti and its people need fire-fighters, doctors, hospitals and basic necessities.
Acestea completează regulamentul de bază și au o aplicabilitate generală.
They supplement the basic regulation and are of general application.
Pe de altă parte, avem jocurile organizaţiilor financiare cu preţurile produselor de bază.
On the other hand, we have the games played by financial organisations with the prices of basic products.
bază (dar şi: temei, fundaţie, temelie, talpă)
volume_up
basis {substantiv}
Și că baza democrației, baza libertății, este tocmai libertatea de exprimare?
And that the basis of democracy, the basis of freedom, is precisely freedom of expression?
Achiziția limbajului este baza gândirii logice și a înțelegerii contextuale.
Language acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
Aceasta va constitui o bază importantă pentru monitorizarea drepturilor civile.
This will be an important basis for the monitoring of civil rights.
bază
Aceasta va trebui să includă o linie de bază pe care acum o avem, în sfârşit.
It will have to include a baseline, which we currently, finally, have.
Desigur, trebuie sa ne uităm la cifrele de bază.
Of course, we have to look at the baseline.
S-a înregistrat o reducere cu 95% a consumului de substanţe care diminuează stratul de ozon (ODS), comparativ cu liniile de bază stabilite.
There has been a 95% reduction in consumption of ODS compared with the baselines set.
Consensul de la bază a determinat consensul de la vârf.
The consensus at the bottom has caused the consensus at the top.
Ar trebui să ne axăm pe democrația păturilor sociale de bază din acele țări, lucrând la consolidarea ascendentă a acesteia.
We should focus on grassroots democracy in those countries, building it from the bottom up.
Un copil de astăzi poate să ajungă în vârful piramidei sociale sau la baza acesteia.
A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
Prin urmare, regulile care stau la baza cooperării dintre ţări trebuie revizuite.
That means rethinking some of the ground rules for working together.
Acest lucru reprezintă o aroganţă faţă de regulile de bază ale democraţiei.
This is arrogance towards the democratic ground rules.
Auditorii trebuie să se sprijine pe o bază solidă, pe probe obţinute pe teren.
Auditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
2. "partea de jos"
Comparați numărul de sub Scor de bază cu punctajul de bază al jocului pe care doriți să îl jucați.
Compare the number under Base score with the base score of the game you want to play.
Uniunea Europeană a fost construită şi trebuie consolidată pe baza unor valori comune.
The European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Susțin acest raport pentru că reprezintă o bază pentru un dialog economic structurat.
I support this report because it is a base of a structured economic dialogue.
3. "de operaţiuni"
Comparați numărul de sub Scor de bază cu punctajul de bază al jocului pe care doriți să îl jucați.
Compare the number under Base score with the base score of the game you want to play.
Uniunea Europeană a fost construită şi trebuie consolidată pe baza unor valori comune.
The European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Susțin acest raport pentru că reprezintă o bază pentru un dialog economic structurat.
I support this report because it is a base of a structured economic dialogue.
4. Termen militar
bază
volume_up
base {substantiv}
Comparați numărul de sub Scor de bază cu punctajul de bază al jocului pe care doriți să îl jucați.
Compare the number under Base score with the base score of the game you want to play.
Uniunea Europeană a fost construită şi trebuie consolidată pe baza unor valori comune.
The European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
Susțin acest raport pentru că reprezintă o bază pentru un dialog economic structurat.
I support this report because it is a base of a structured economic dialogue.
5. "sprijin"
Dle Oettinger, vă puteți baza pe sprijinul acestei adunări în această privință.
Mr Oettinger, you can rely on the support of this House in this respect.
Orice sprijin din partea MES se va baza pe respectarea unor condiții stricte.
Any support from the ESM will be based on strict conditionality.
Media Center oferă suport de navigare de bază pentru Narator.
Media Center has basic navigational support for Narrator.
6. "temelie, fundaţie", Construcţii
bază
Infrastructura energetică va sta la baza viitoarei noastre creşteri economice.
Energy infrastructure will be the foundation of our future economic growth.
Acestea nu reprezintă doar baza societății, ci și cheia către viitorul acesteia.
These not only represent the foundation of society but also the key to its future.
Rapoartele pe care tocmai le-am discutat reprezintă o bună bază pentru acest proces.
The reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
7. "rădăcină", Matematică
bază
volume_up
root {substantiv}
Rezultatele acestor omisiuni stau azi la baza acestei dezbateri.
The results of these omissions are at the root of this debate today.
Consolidează noţiunea de cetăţenie, care stă la baza proiectului european.
It strengthens the notion of citizenship, which is at the very root of the European project.
Aceste deficite comerciale au contribuit la dezechilibrele globale care se află la baza crizei economice mondiale.
These trade deficits have contributed to global imbalances that are at the root of the global economic crisis.

Exemple de folosire pentru "bază" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu spun că suntem de acord cu tot ceea ce conține, dar aprobăm adoptarea de bază.
I am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
RomanianBaza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
The online database contains media information from a number of data providers.
RomanianAcestea nu reprezintă doar baza societății, ci și cheia către viitorul acesteia.
These not only represent the foundation of society but also the key to its future.
RomanianS-a înregistrat o scădere semnificativă a prețurilor produselor agricole de bază.
There has been a significant drop in the prices of basic agricultural products.
RomanianNatura însăşi a acestor muniţii este în opoziţie cu principiile umanitare de bază.
The very nature of cluster munitions goes against basic humanitarian principles.
RomanianRedresarea economică va fi posibilă în Europa doar pe baza unui buget ambițios.
Only through an ambitious budget will economic recovery be possible in Europe.
RomanianAșa și trebuie să fie, pentru că este baza modelului nostru Rhineland european.
That is how it should be, because it is the basis of our European Rhineland model.
RomanianPe această bază va fi stabilită structura exactă a asistenței noastre alimentare.
On that basis the exact composition of our food assistance will be determined.
RomanianDe aceea, credem că este important să elaborăm o nouă bază juridică în viitor.
This is why we believe it is important to find a new legal basis in the future.
RomanianConstrucţiile au nevoie de ajutor pe toată linia, nu doar pe o bază selectivă.
Construction needs help right across the board, not just on a selective basis.
RomanianDe aceea ar trebui să salutăm şi faptul că agenţia va avea o nouă bază legală.
That is why we should also welcome the fact that the agency will have a new basis.
RomanianSchimbăm tactica şi promovăm coordonarea sporită ca mijloc de prevenire de bază.
We are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
RomanianDe fapt, ea pune în legalitate producția de celule pe bază de telururi de cadmiu.
In fact, it legalises the production of cells based on tellurides of cadmium.
RomanianSistem prezintă o vizualizare sumară a detaliilor de bază despre computer, inclusiv:
System presents a summary view of basic details about your computer, including:
RomanianSuntem cu toţii de acord că sunt necesare şi că trebuie să găsim o bază juridică.
We all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
RomanianRapoartele pe care tocmai le-am discutat reprezintă o bună bază pentru acest proces.
The reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
RomanianActivitatea noastră a oferit o bază utilă pe care noul Parlament ales poate construi.
Our work has provided a good basis for the newly elected Parliament to build on.
RomanianMamele, copiii și familiile sunt trinitatea pe baza căreia va fi construit viitorul.
Mothers, children and families are the trinity on which the future will be built.
RomanianAceasta este abordarea ce consider că trebuie să stea la baza acestei strategii.
This is the approach which I consider must form the basis of this strategy.
RomanianAcesta este un principiu de bază şi o declaraţie importantă a Parlamentului.
This is an important basic principle and an important statement by Parliament.