Traducere română-engleză pentru "căci"

RO

"căci" engleză traducere

volume_up
căci {conj.}
RO

căci {conjuncţie}

volume_up
Căci dacă doriţi ca UE să primească mai puţini bani, trebuie să faceţi şi nişte alegeri.
Because if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
Personal nu cred acest lucru și sper că nu se va întâmpla, căci nu ar fi corect.
I do not think so, and I hope not, because that would not be fair.
Directiva cu privire la traficul de persoane este un important pas înainte, căci traficul de persoane este o realitate, chiar și în Europa.
The directive relating to human trafficking is an important step forward, because human trafficking is a reality, even in Europe.
Căci dacă aşa ar sta lucrurile, cred că ar fi un pas în direcţia corectă.
For if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
Este păcat că dl ministru a trebuit să plece căci doream să îi adresez o întrebare.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
Trebuie să fim serioși în concluziile noastre, căci cu siguranță vom culege ceea ce semănăm.
We must be very serious in our conclusions, for we shall surely reap what we sow.
Căci dacă aşa ar sta lucrurile, cred că ar fi un pas în direcţia corectă.
For if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
Trebuie să fim serioși în concluziile noastre, căci cu siguranță vom culege ceea ce semănăm.
We must be very serious in our conclusions, for we shall surely reap what we sow.
Căci aici este vorba de consumator, şi nu de Comisie.
For this is about the consumer, and not only about the Commission.
căci (dar şi: de, deoarece, întrucât, fiindcă)
Ele sunt cele care se luptă cel mai mult de fiecare dată când au de-a face cu o datorie mare, căci este mai dificil pentru ele să găsească garanții.
They are the ones that struggle most every time they have to deal with a large debt, since it is more difficult for them to put up security.
Acest lucru este deosebit de important pentru Lituania căci, până în prezent, nu este conectată energetic nici cu Suedia, nici cu Polonia şi este o insulă energetică.
This is especially important for Lithuania since, so far, it has neither an electricity link with Sweden nor one with Poland and is an energy island.
Mesajul a fost extrem de confuz și încărcat de consecințe, inclusiv pentru producătorii spanioli, dar nu numai pentru ei, căci nu au fost singurii afectați.
The message has been extremely muddled and fraught with consequences, including for Spanish producers, but not just for them, since others have been affected too.

Exemple de folosire pentru "căci" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianMarilyn Monroe a spus odată "nu mă duce în ispită, căci o pot găsi singură”.
Marilyn Monroe once said 'lead me not into temptation, I can find it myself'.
RomanianCăci dacă aşa ar sta lucrurile, cred că ar fi un pas în direcţia corectă.
For if this were so, I think it would certainly be a move in the right direction.
RomanianCăci dacă doriţi ca UE să primească mai puţini bani, trebuie să faceţi şi nişte alegeri.
Because if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
RomanianEste păcat că dl ministru a trebuit să plece căci doream să îi adresez o întrebare.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
RomanianEle muncesc mai puțin căci muncă în gospodărie nu este recunoscută ca muncă legitimă.
They work less, as household work is not acknowledged as legitimate work.
RomanianTrebuie să fim serioși în concluziile noastre, căci cu siguranță vom culege ceea ce semănăm.
We must be very serious in our conclusions, for we shall surely reap what we sow.
RomanianCea care va crea uniunea este calitatea, căci în caz contrar vom avansa cu multă lentoare.
It is quality that will create union, otherwise we will be taking very small steps.
RomanianPersonal nu cred acest lucru și sper că nu se va întâmpla, căci nu ar fi corect.
I do not think so, and I hope not, because that would not be fair.
RomanianBineînţeles, au existat şi omisiuni; nu le voi enumera aici, căci sunt binecunoscute.
There have, of course, been omissions; I am not going to list them here, they are well known.
RomanianCăci întârzierile efectuării plăților trebuie să fie excepția și nu regula.
For payment delays should be the exception and not the rule.
RomanianAstfel de sisteme nu ar trebui să existe în Europa, căci ele sunt dăunătoare pentru democrația noastră.
There should be no place for such systems in Europe, as they are damaging to our democracy.
RomanianCea mai mare atenție trebuie acordată copiilor și femeilor, căci ei formează grupurile cele mai vulnerabile.
The greatest attention must be paid to children and women, as the most vulnerable groups.
RomanianSă le vorbim şi să îi angajăm în comerţ, căci avem nevoie.
Let us talk to them and engage with them on trade, as we need to.
RomanianConsider că este timp pentru remedierea acestei omisiuni, căci eu cred că este vorba despre o omisiune.
I believe that there is time to remedy this omission, as I see it.
RomanianCăci aici este vorba de consumator, şi nu de Comisie.
For this is about the consumer, and not only about the Commission.
RomanianDoamnă preşedintă, ce uşurare că nu mai sunt arşi ereticii, căci altfel aş fi fost deja în flăcări.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
RomanianCăci acestea sunt practici care dezlănţuie cele mai josnice instincte şi au un efect brutalizator asupra societăţii.
For they are practices which unleash the basest instincts and have a brutalising effect on society.
RomanianNe dăm seama că acest lucru este foarte complicat, căci avem de-a face cu competenţe naţionale şi competenţe UE.
We realise that this is very complicated, as we are looking at national competences and EU competences.
RomanianGlobalizării trebuie să i se opună rezistenţă fie la nivel individual, fie la nivel colectiv, căci altfel ne va distruge pe toţi.
Globalisation must be resisted, individually or collectively, or it will destroy us all.
RomanianCăci sfârșitul acelui joc este opresiunea și rușinea,
For the end of that game is oppression and shame,