Traducere română-engleză pentru "către"

RO

"către" engleză traducere

volume_up
către {prep.}

RO către
volume_up
{prepoziţie}

către (dar şi: spre, la, cu, către (spaţial))
volume_up
to {prep.}
Ajutorul pentru Kârgâzstan ar trebui să fie îndreptat către oameni şi nu către un anumit guvern.
Aid to Kyrgyzstan should be targeted at people and not at a specific government.
În prezent, cea mai mare parte se revarsă către marii proprietari şi către producători.
Currently the largest proportion goes to big owners and to producers.
Restul a mers către ţările dezvoltate, în special către cele europene.
The rest has gone to developed countries, European ones in particular.
către (dar şi: spre, la)
volume_up
toward {prep.}
Faceți clic pe pictogramă în zona de notificare, apoi glisați-o către desktop.
Click the icon in the notification area and then drag it toward the desktop.
Dialogul şi angajamentul sunt singurele drumuri către o astfel de soluţie.
Dialogue and engagement are the only roads toward such a solution.
Acest registru este un pas către transparență, dar numai un pas.
This register is a step toward transparency, but just a step.
către (dar şi: spre, către (temporal), la, înspre)
volume_up
towards {prep.}
Prin urmare, fondurile europene ar trebui direcționate către investiții și nu către consum.
Therefore, European funds should be geared towards investment, and not consumption.
Piața unică trebuie aprofundată și reorientată către cetățeni și către interesele lor.
The Single Market must be deepened and geared again towards citizens and their interests.
În ultimul rând, doresc să subliniez faptul că nu privim numai către est, dar şi către sud.
My final point is that we are not only looking towards the east, but also towards the south.

Exemple de folosire pentru "către" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

RomanianDelegarea puterilor către Comisie se îndreaptă, de asemenea, în aceeași direcție.
The delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.
RomanianÎn prezent, aceste date sunt colectate în mod voluntar de către 18 state membre.
At present, these data are collected on a voluntary basis by 18 Member States.
RomanianAcestea nu reprezintă doar baza societății, ci și cheia către viitorul acesteia.
These not only represent the foundation of society but also the key to its future.
RomanianSunt informat că planificarea este întocmită de către grupurile politice în plen.
I am informed that the seating is done by the political groups in the plenary.
RomanianAcesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.
It is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
RomanianAstăzi, Parlamentul European trimite un semnal puternic către regiunile noastre.
Today, the European Parliament is sending out a strong signal to our regions.
RomanianTrebuie să furnizați calea către fișierul certificat pe care l-ați primit de la CA.
You must provide the path to the certificate file that you received from the CA.
RomanianAceasta cade sub incidenţa dreptului comunitar aplicat de către statele membre.
This comes under the remit of the Community law applied by the Member States.
RomanianAceastă propunere va fi examinată în 2009 de către comisia competentă a UNESCO.
This nomination will be examined in 2009 by the responsible UNESCO Committee.
RomanianCu toate acestea, există semne că dl Lukashenko se deschide încet către Vest.
Nevertheless, there are signs that Mr Lukashenko is slowly warming to the West.
RomanianEste o cale nefastă către protecţionism, care, în final, nu va ajuta pe nimeni.
That is a terrible road to protectionism and in the end will help nobody in Europe.
RomanianAcest lucru va facilita garantarea sprijinirii acordurilor de către Parlament.
This will make it easier to guarantee Parliament's support for the agreements.
RomanianSalut aprobarea de către Curtea de Conturi a acordării descărcării de gestiune.
I welcome the approval by the Court of Auditors of the granting of discharge.
RomanianDelegarea puterilor către Comisie se îndreaptă, de asemenea, în această direcție.
The delegation of powers to the Commission is also heading in this direction.
RomanianRetragerea susţinerii pentru petiţie de către petiţionar este în curs de remediere.
The withdrawal of support for the petition by the petitioner is being remedied.
RomanianToate aceste lucruri fac mai dificilă realizarea obiectivelor stabilite de către UE.
All of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
RomanianPrin urmare, toată atenţia trebuie îndreptată către folosirea publică a acelor bani.
Therefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
RomanianDesigur, Parlamentul European ar trebui să aspire către excelenţă în legiferare.
Of course, the European Parliament should strive for legislative excellence.
RomanianCEE intră în cea de-a treia şi ultima etapă a tranziţiei către piaţa comună.
The EEC enters the third and last phase of the transition to the common market.
RomanianBara de adrese se modifică pentru a afișa calea de folder către locația curentă.
The Address bar changes to display the folder path to the current location.