Traducere română-engleză pentru "cai"

RO

"cai" engleză traducere

EN
EN
RO

cai {masculin plural}

volume_up
cai (dar şi: cabaline)
Iată răspunsuri la câteva întrebări generale despre viruși, viermi și cai troieni.
Here are answers to some common questions about viruses, worms, and Trojan horses.
Domnule preşedinte, ca şi alţi colegi, mă voi concentra asupra transportului de cai.
Mr President, like some other colleagues, I am going to concentrate on the transport of horses.
Programele antivirus scanează poșta electronică și alte fișiere din computer căutând viruși, viermi și cai troieni.
Antivirus programs scan e‑mail and other files on your computer for viruses, worms, and Trojan horses.

Exemple de folosire pentru "cai" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianIată răspunsuri la câteva întrebări generale despre viruși, viermi și cai troieni.
Here are answers to some common questions about viruses, worms, and Trojan horses.
RomanianÎn plus, avem nevoie de o soluţie nuanţată pentru problema diverselor rute şi căi.
We also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
RomanianŞtim că există diferite căi spre libertate pentru persoanele oprimate de dictatori.
We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.
RomanianAlte state membre analizează posibile căi de diversificare a surselor de finanţare.
Other Member States are exploring ways to diversify the sources of funding.
RomanianPe viitor, vom căuta căi şi mijloace de consolidare a acestui instrument.
We will look into ways and means of reinforcing this instrument in the future.
RomanianCercetarea şi prevenţia sunt principalele căi de atac împotriva acestei boli.
Research and prevention are the main lines of attack against this disease.
RomanianDe asemenea, în 20 din cele 27 de state membre, există 41.000 km de căi navigabile interne.
There are also 41 000km of navigable inland waterways in 20 of the 27 EU countries.
RomanianDomnule preşedinte, ca şi alţi colegi, mă voi concentra asupra transportului de cai.
Mr President, like some other colleagues, I am going to concentrate on the transport of horses.
RomanianUrmăresc, de asemenea, mai multe căi de intensificare a acestui proces.
I am also pursuing a number of routes for intensifying this process.
RomanianHaideţi să interpretăm împreună acest amendament ca pe un îndemn spre găsirea unei căi de mijloc.
Let us together interpret this amendment as a call to find a new middle way.
RomanianAcesta are datoria de a explora căi de acțiune coerente și curajoase.
It has a duty to explore coherent and courageous courses of action.
RomanianRaportul dnei Gál reprezintă un punct de referință de-a lungul acestei căi.
Mrs Gál's report is a significant milestone along this road.
RomanianAcesta este așadar un mic pas în direcția armonizării condițiilor pentru căi ferate și drumuri.
This is thus a small step towards harmonising the conditions for the railways and the roads.
RomanianExistă numeroase căi de a răspunde eforturilor consolidate din acest domeniu.
There are many ways to cope with improved efforts there.
RomanianAceasta este una dintre principalele căi prin care medicamentele falsificate ajung pe piața europeană.
That is one of the main routes by which counterfeit drugs end up on the European market.
RomanianÎn acest sens, trebuie să găsim instrumente eficiente pentru căi de atac.
To that end, we must set out effective means for redress.
RomanianAceasta este calea noastră europeană, care poate diferi de alte căi.
That is our European path, and it may differ from other paths.
RomanianPână în 2020, 20 000 de kilometri de căi ferate vor folosi acest sistem în Europa, inclusiv în Belgia.
By 2020, 20 000 kilometres of railways will use this system in Europe, including Belgium.
RomanianÎn schimb, trebuie să înlesnim lucrurile pentru navetişti şi să accelerăm construcţia de căi ferate.
Instead, we must make things easier for commuters and speed up the construction of railways.
RomanianAceasta reprezintă una dintre cele mai obișnuite căi de pătrundere a produselor contrafăcute pe piețele UE.
This represents one of the most common ways for fake products to get onto EU markets.