RO

a cere {verb tranzitiv}

volume_up
Dacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.
If some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
În această situaţie, tot ceea ce putem cere Europei este răbdare şi înţelegere.
In these circumstances, all that we can ask from Europe is patience and understanding.
Nu putem cere doar cetățenilor și sectorului privat să facă sacrificii.
We cannot ask only ordinary citizens and the private sector to make sacrifices.
Acest raport nu cere ca aceste bănci intermediare să își facă publice documentele.
This report fails to demand disclosure by those intermediary banks.
Suntem aici azi pentru a cere încetarea focului şi oprirea masacrului în rândul civililor.
We are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
Vreau să fiu clar: suntem datori față de populație, care cere, pe bună dreptate, rezultate.
Let me be clear: we are beholden to the people, who rightly demand results.
Dacă doriţi, puteţi cere să vi se aplice noile reglementări.
You may request to be treated under the new regulations if you wish.
Pentru a cere rambursarea, accesați site-ul de asistență pentru clienți.
To request a refund, go to our customer support site.
Altfel, fiecare poate cere votul prin apel nominal oricând dorește.
Otherwise, we could all request roll calls when we felt like it.
În caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.
If they no longer do so, the national authorities may require them to leave.
În caz contrar, autorităţile naţionale vă pot cere să părăsiţi ţara.
If you no longer do so, the national authorities may require you to leave.
Nu putem cere decât ca măsurile lor să aibă un efect echivalent celui pe care îl au măsurile noastre.
We can only require that their measures have an equivalent effect to ours.
a cere (dar şi: a cere)
Contactați proprietarul fișierului sau folderului pentru a cere permisiunea.
Contact the owner of the file or folder to ask for permission.
Cu siguranţă, este minimum ce pot cere membrii acestui Parlament.
That is certainly the least that the Members of this House can ask.
Dacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.
If some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
Contactați proprietarul fișierului sau folderului pentru a cere permisiunea.
Contact the owner of the file or folder to ask for permission.
Cu siguranţă, este minimum ce pot cere membrii acestui Parlament.
That is certainly the least that the Members of this House can ask.
Dacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.
If some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
a cere (dar şi: a impune, a cere)
Va cere dl Daul acum sancțiuni împotriva altor state membre?
Is Mr Daul now going to call for sanctions against other Member States?
Cum ne asigurăm că cetățenii africani le vor putea cere socoteală liderilor africani?
How do we ensure that African citizens are able to call African leaders to account?
De asemenea, credem că ar trebui în primul rând să realocăm fondurile existente înainte de a cere noi resurse.
We also believe that we should firstly redistribute existing funds before we call for new resources.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
I am here to inquire about funding opportunities.
EN

cere {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "a cere" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianVi se va cere să furnizaţi informaţii simple, cum ar fi naţionalitatea şi adresa.
You will be asked to supply information such as your nationality and address.
RomanianDacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.
If some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
RomanianCere, aşadar, ca acesta să fie majorat - cu cel puţin 5 %, în primă instanţă.
It therefore demands for it to be increased - by at least 5% in the first instance.
RomanianÎn această situaţie, tot ceea ce putem cere Europei este răbdare şi înţelegere.
In these circumstances, all that we can ask from Europe is patience and understanding.
RomanianVi se va cere să semnați un contract și să dovediți că sunteți un client eligibil.
You will be required to sign a contract and attest that you are an eligible customer.
RomanianUE intenţionează să se alăture solicitării SUA de a cere demisia regimului?
Does the EU intend to join with the US and demand that the regime steps down?
RomanianCum ne asigurăm că cetățenii africani le vor putea cere socoteală liderilor africani?
How do we ensure that African citizens are able to call African leaders to account?
RomanianRezoluția actuală a Parlamentului îi cere Comisiei să fie fermă în această privință.
Parliament's current resolution calls on the Commission to stand firm on this issue.
RomanianAşa cum se poate vedea, lumea în care trăim cere încă sacrificii de genul acestora.
As we can see, the world we live in still entails sacrifices such as these.
RomanianLa amendamentul 3, PE cere ţărilor membre ale UE să recunoască independenţa Kosovo.
In Amendment 3, the EP is asking EU countries to recognise the independence of Kosovo.
RomanianGuvernanța economică cere măsuri aspre, imediate și reguli stricte, obligatorii.
Economic governance requires harsh, immediate action and stringent rules that are binding.
RomanianNu putem cere doar cetățenilor și sectorului privat să facă sacrificii.
We cannot ask only ordinary citizens and the private sector to make sacrifices.
RomanianKarim le poate cere autorităţilor belgiene să-i permită şederea timp de 2 luni.
He can ask the Belgian authorities to let his uncle stay for 2 months.
RomanianȘi acest lucru îl cere deja Parlamentul de la lobby-iștii care vin la noi.
And this is what this Parliament is already demanding of lobbyists coming here to us.
RomanianDegeaba daţi din cap, dle Watson: ar fi mai bine dacă v-aţi cere scuze.
Well may you shake your head, Mr Watson: it would be better if you apologised.
RomanianExistă întotdeauna controverse atunci când ţi se cere să îţi aloci resurse ţie însuţi.
It is always controversial when you are asked to give yourselves resources.
RomanianDA - Autorităţile competente vă pot cere să treceţi un test de limbă.
YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.
RomanianSuntem aici azi pentru a cere încetarea focului şi oprirea masacrului în rândul civililor.
We are here today to demand a cease-fire and an end to the slaughter of civilians.
RomanianPoate am putea cere o convenție acum dacă ei doresc să modifice tratatul.
Maybe we could ask for a convention now if they want to change the treaty.
RomanianÎn caz contrar, autorităţile naţionale le pot cere să părăsească ţara.
If they no longer do so, the national authorities may require them to leave.