RO

a constitui {verb}

volume_up
1. general
a constitui (dar şi: a forma, alcătui)
Aceasta va constitui un for suplimentar important pentru comunicarea mesajelor noastre.
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
Consiliul SEPA va constitui o platformă bună pentru realizarea acestor îmbunătăţiri.
The SEPA council will constitute a good platform for moving towards these improvements.
Aceste două principii vor constitui în curând un precedent pentru alţi parteneri comerciali.
These two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
a constitui (dar şi: a forma)
Cu siguranţă, în Europa anului 2009, este ciudat faptul că se poate constitui un nou guvern care să nu numere nici măcar o femeie printre cei 14 miniştri ai săi.
It certainly is strange that in Europe in 2009 a new government can be formed which does not have a single woman among the 14 ministers making up the administration.
2. "a fi"
Provocarea măsurării şi cuantificării vor constitui nucleul propunerii noastre.
The challenge of measurement and of quantification will be at the heart of our proposal.
Aceasta nu poate constitui raţiunea unei politici progresive privind antidiscriminarea.
That cannot be the raison d'être of a progressive anti-discrimination policy.
Aceasta va constitui o bază importantă pentru monitorizarea drepturilor civile.
This will be an important basis for the monitoring of civil rights.
3. "a forma"
Acestea vor constitui baza activităţii UE mult timp de acum încolo.
They will form the basis for the EU's work for a long time to come.
Acordul adoptat astăzi va constitui o bază importantă în acest sens.
The agreement adopted today will form an important basis for this.
Aceste planuri ar constitui apoi baza pentru sprijinul financiar direcţionat şi alte genuri de sprijin.
These plans would then form the basis for targeted financial and other support.
Exportul din ţările ACP va constitui numai un procent redus din importurile sale.
Exports from the ACP countries will only make up a small percentage of its imports.
Diplomaţii numiţi de către statele membre vor constitui doar o treime din totalitatea corpurilor.
Diplomats put forward by the Member States are to make up only one third of the whole corps.
Stimulentele pentru costuri vor constitui un element important, însă eforturile noastre nu trebuie să se oprească aici.
Cost incentives will make up an important element of this, but we will also have to do much more.
4. "a reprezenta"
La urma urmei, dacă ai constitui o echipă de fotbal care să te reprezinte, nu ai selecta jucătorii în bloc.
After all, if you were putting out a football team to represent you, you would not select them en bloc.
Va constitui crearea unui alt nivel de supraveghere numit AEVMP o îmbunătățire față de autoritățile de supraveghere existente?
Is creating another level of supervision called ESMA going to represent an improvement compared with existing supervisory authorities?
O reprezentare corespunzătoare în Consiliul de Securitate pentru cea mai mare democraţie a lumii ar constitui un mare pas spre direcţia corectă.
Proper Security Council representation for the world's biggest democracy would represent a big step in the right direction.
5. "a fi considerat că"
6. "a organiza"
Acum emitem reglementări pentru fondurile speculative, dar când se va constitui Agenţia Europeană de Rating?
Now we are bringing in regulations for hedge funds, but when will the European Rating Agency be established?
Tigrii nu au ascultat apelurile lansate de comunitatea internaţională de a se preda şi de a constitui un coridor umanitar temporar.
The Tigers have been deaf to appeals from the international community to surrender and establish a temporary humanitarian corridor.
În România societă țile comerciale se pot constitui în una din următoarele forme juridice:
In Romania, companies can be set up in one of the following legal forms:
Mai precis, mă refer la autoritatea independentă care se va constitui pentru a lua decizia - întotdeauna dificilă - de a accepta sau nu o navă naufragiată într-un loc de refugiu.
I am talking specifically about the independent authority that is to be set up to make what is always a very difficult decision: whether to admit a vessel in distress into a place of refuge.
7. "a institui"
a constitui (dar şi: a institui, a decreta)
În România societă țile comerciale se pot constitui în una din următoarele forme juridice:
In Romania, companies can be set up in one of the following legal forms:
Mai precis, mă refer la autoritatea independentă care se va constitui pentru a lua decizia - întotdeauna dificilă - de a accepta sau nu o navă naufragiată într-un loc de refugiu.
I am talking specifically about the independent authority that is to be set up to make what is always a very difficult decision: whether to admit a vessel in distress into a place of refuge.

Exemple de folosire pentru "a constitui" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianExportul din ţările ACP va constitui numai un procent redus din importurile sale.
Exports from the ACP countries will only make up a small percentage of its imports.
RomanianAr putea constitui baza politicii fiscale europene autentice de care avem nevoie.
It could be the basis for the genuine new European tax policy that we need.
RomanianSper și sunt încrezător că voturile dumneavoastră vor constitui baza unui acord.
I hope - and I am confident - that your votes will provide the basis for an agreement.
RomanianTratatul de la Lisabona prevede această măsură, care va constitui o evoluție pozitivă.
The Treaty of Lisbon stipulates this move, which would be a positive development.
RomanianProvocarea măsurării şi cuantificării vor constitui nucleul propunerii noastre.
The challenge of measurement and of quantification will be at the heart of our proposal.
RomanianStrategia privind Marea Baltică va constitui una din priorităţile preşedinţiei suedeze.
The Baltic Sea strategy will be one of the priorities under the Swedish Presidency.
RomanianAceasta nu poate constitui raţiunea unei politici progresive privind antidiscriminarea.
That cannot be the raison d'être of a progressive anti-discrimination policy.
RomanianConsiliul SEPA va constitui o platformă bună pentru realizarea acestor îmbunătăţiri.
The SEPA council will constitute a good platform for moving towards these improvements.
RomanianAcest lucru ar constitui un ajutor de nepreţuit pentru cetăţenii statelor membre.
This would be an invaluable aid to the citizens of EU Member States.
RomanianAceasta va constitui un for suplimentar important pentru comunicarea mesajelor noastre.
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
RomanianAceasta va constitui o bază importantă pentru monitorizarea drepturilor civile.
This will be an important basis for the monitoring of civil rights.
RomanianAcceptarea tratatului ar constitui un mare pas înainte în istoria Uniunii Europene.
Acceptance of the Treaty would be a great step forward in the history of the European Union.
RomanianAceste două principii vor constitui în curând un precedent pentru alţi parteneri comerciali.
These two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
RomanianAcordul de la Doha va constitui un pas semnificativ înainte în cadrul acestui sector important.
The Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
RomanianÎn România societă țile comerciale se pot constitui în una din următoarele forme juridice:
In Romania, companies can be set up in one of the following legal forms:
RomanianDoamnelor şi domnilor, comerţul poate constitui baza pentru o dezvoltare de durată şi echitabilă.
Ladies and gentlemen, trade can be the basis for lasting and fair development.
RomanianO astfel de dovadă de susţinere ar putea constitui o misiune de observare a următoarelor alegeri.
One such show of support could be an observation mission for the coming elections.
RomanianAceasta va constitui o situație foarte dificilă pentru întreprinderile mici și mijlocii.
This will be very difficult for small and medium-sized enterprises in particular to cope with.
RomanianAceastă comunicare va constitui apoi baza discuţiei de la Córdoba.
This communication will then be the basis of the discussion in Córdoba.
RomanianAceste planuri ar constitui apoi baza pentru sprijinul financiar direcţionat şi alte genuri de sprijin.
These plans would then form the basis for targeted financial and other support.