Traducere română-engleză pentru "cum (deoarece)"

RO

"cum (deoarece)" engleză traducere

EN
EN
RO

cum (deoarece) {adverb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "cum (deoarece)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAm luat în calcul acest criteriu deoarece, după cum ştiţi, poluarea fonică este o mare problemă contemporană.
This is also included because, as you know, noise pollution is one of the banes of our time.
RomanianDeoarece, după cum aţi spus în discursul dumneavoastră, se întrevăd deja primele semne de redresare.
Because clearly, as you said in your speech, the green shoots of recovery are already starting to show.
RomanianPropun să retrimitem raportul la comisie deoarece, aşa cum spunea dna Estrela, avem suficient timp să facem acest lucru.
I propose we refer this report back to committee because, as Mrs Estrela said, we have plenty of time to do so.
RomanianTrebuie să le spunem copiilor noștri această poveste tristă deoarece, după cum știm, istoria are tendința de a se repeta.
We have to teach our children about this sad story because, as we know, history has a tendency to repeat itself.
RomanianŞi, bineînţeles, înseamnă menţinerea situaţiei sub observaţie deoarece, după cum vă daţi seama, situaţia poate evolua.
And, of course, it means keeping the situation under review because, as you will understand, the situation may evolve.
RomanianAcest lucru nu este acceptabil deoarece, după cum ştiţi, transbordările au fost utilizate în trecut pentru a ascunde capturi ilegale.
This is not acceptable because, as you know, transhipments have been used in the past to conceal illegal catches.
RomanianDumneaei va avea, într-adevăr, multe de făcut, deoarece după cum devine clar în momentul de faţă, Copenhaga nu reprezintă capătul drumului.
She will, in fact, have a lot to do because, as we are now seeing, Copenhagen will not be the end of the road.
RomanianEste o problemă a UE, deoarece, aşa cum s-a spus deja, se referă la politica noastră de vecinătate, la Parteneriatul nostru estic.
It is an EU matter because, as has been already said, this is about our neighbourhood policy, about our Eastern Partnership.
RomanianFoarte puţine, deoarece, aşa cum se spune, porcii vor zbura înainte ca miniştrii Ecofin să fie de acord în privinţa taxării combustibilului la nivelul UE.
Precious few, because pigs will fly, as we say, before Ecofin ministers agree on EU-level fuel taxation.
RomanianNu pentru a le valida, aşa cum susţine stânga, deoarece acest lucru ar fi ilegal, dar pentru a vedea în ce fel se desfăşoară.
This would not be to legitimise them, as the Left are saying, because that would be illegal, but to see how the elections are conducted.
RomanianVa fi, de asemenea, mult mai bine, în termeni de volum de muncă, deoarece, după cum ştiţi, tocmai am aprobat Programul de la Stockholm.
It will also be much better in terms of the amount of work because, as you know, we have just approved the Stockholm Programme.
RomanianAl doilea punct se referă la faptul că, după părerea mea, Comisia nu a reacţionat cum trebuie, deoarece nu a preluat imediat dosarul.
My second point is that, in my personal opinion, the Commission failed to act properly by not immediately taking ownership of the dossier.
RomanianCu toate acestea, aceasta este una excepţională deoarece, după cum a spus dl Cashman, obligă cetăţenii să raporteze actele homosexuale în 24 de ore.
However, this one is exceptional because, as Mr Cashman was saying, it forces citizens to report homosexual acts within 24 hours.
RomanianAcestea nu trebuie modificate deoarece, după cum aţi spus pe drept cuvânt, zona euro a acţionat ca un scut împotriva crizei economice şi financiare.
They should not be changed because, as you rightly said, the euro area has acted as a defence against the economic and financial crisis.
RomanianDoresc să vă mulțumesc, deoarece, astfel cum am spus, este bine să poți fi mândru de Uniunea Europeană, în special în această perioadă dificilă.
I would like to thank you, because as I said, it is good to be able to be proud of the European Union, especially during this difficult time.
RomanianAcest obiectiv este legitim, deoarece, după cum a evidenţiat colegul meu, domnul Bowis, plasarea medicamentelor contrafăcute pe piaţă este un delict grav.
That is only right, because, as my fellow Member Mr Bowis has stressed, placing counterfeit medicines on the market is a serious offence.
RomanianAm făcut, de asemenea, propuneri privind securitatea cibernetică, deoarece, așa cum ați spus, pe bună dreptate, suntem din ce în ce mai dependenți digital.
We have also been making proposals on cyber security because, as you said rightly said, we are becoming more and more digitally dependent.
RomanianAm încredere deplină că vom obţine acest lucru, deoarece, aşa cum am fost învăţat de imnul Madeirei, "oamenii din Madeira sunt umili, stoici şi curajoşi.
I have complete faith that we will do so because, as the anthem of Madeira has taught me, 'the people of Madeira are humble, stoical and brave.
RomanianPot să presupun că aceasta este într-adevăr opinia guvernului ceh, aşa cum aţi spus dvs., deoarece ar fi foarte încurajator să fie aşa?
Can I assume that really is the view of the Czech Government, as you have just put on the record, because it would certainly encourage me greatly if I thought so?
RomanianDoamnă președintă, voi fi extrem de concis deoarece, după cum a arătat dl comisar Kallas, acordul cu Vietnamul este unul simplu, aprobat de toată lumea.
Madam President, I shall be extremely brief for, as Commissioner Kallas has pointed out, the Agreement with Vietnam is a simple one, approved by all.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

cum adverb
deoarece conjuncţie
deoarece prepoziţie
English
cum (precum) adverb
English
cum (pe când) adverb
English
cum (exclamativ) adverb
English
cum (introduce completive modale) adverb
English
cum merge
English
cum va fi norocul interjecţie
cum îți așterni, așa dormi
cum vrei tu
cum te cheamă?
cum ești
English