Traducere română-engleză pentru "de pentru"

RO

"de pentru" engleză traducere

de pentru
Echipa noastră a fost informată că traducerea termenului "de pentru" lipsește.

Dicţionar română-engleză

Exemple de folosire pentru "de pentru" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn panoul informativ, tastați noul nume pentru grupul de imagini în caseta nume.
In the Info pane, type the new name for that group of pictures in the name box.
RomanianUnele lucruri sunt extrem de importante pentru a sprijini aceste țări în viitor.
Some things are extremely important to support these countries into the future.
RomanianMai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
You can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
RomanianInstituirea unui mecanism de evaluare este importantă pentru toate statele membre.
The establishment of an evaluation mechanism is important for all Member States.
RomanianSalut, totodată, inițiativa organizării programelor de formare pentru angajați.
I also welcome the initiative aimed at organising employee training programmes.
RomanianNu mai există nicio legătură cu producția de alimente pentru că sunt decuplate.
There is no longer any linkage with food production because they are decoupled.
RomanianAr trebui să existe susţinere şi pentru iniţiative, de exemplu, cu traducerile.
There should also be support for the initiatives, for example, with translations.
RomanianVerificați că sunt întâlnite cerințele minime de hardware pentru executarea Aero:
Check that your computer meets the minimum hardware requirements for running Aero:
RomanianNu suntem presaţi de timp pentru a veni de la o zi la altă cu noi reglementări.
We are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
RomanianUE oferă o gamă largă de oportunităţi în special pentru furnizorii de servicii.
The EU provides a wide range of opportunities for service providers in particular.
RomanianMulte state membre oferă facilități speciale de export pentru exportatorii lor.
Many Member States make special export facilitations available to their exporters.
RomanianTrebuie furnizată o soluție pentru sistemul de producție și pentru statele membre.
A solution must be provided, to the production system and to the Member States.
RomanianVerificați informațiile furnizate cu placa de sunet pentru pași de instalare.
Check the information that came with your sound card for the installation steps.
RomanianGuvernele ar trebui să scape de limitele lor, pentru că nu despre asta este vorba.
They should get rid of their red lines, because this is not what it is all about.
RomanianDeblocați-o făcând clic pe Blocare bară de activități pentru a debifa opțiunea.
You can unlock it by clicking Lock the taskbar, which removes the check mark.
RomanianAcest lucru aduce de asemenea avantaje pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor.
It also brings advantages for children in terms of their healthy development.
RomanianVoi menţiona întâi sprijinul dumneavoastră entuziast pentru Tratatul de la Lisabona.
I will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
RomanianMă refer la Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Eurojust şi Frontex.
I refer to Europol, the European Asylum Support Office, Eurojust and Frontex.
RomanianBugetul total disponibil pentru Fondul de solidaritate este de 1 miliard de euro.
The overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
Romanian23 de ţări lucrează pentru prima oară împreună pentru a combate boala Alzheimer.
For the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.