Traducere română-engleză pentru "a declara"

RO

"a declara" engleză traducere

RO

a declara {verb tranzitiv}

volume_up
După părerea mea, Uniunea Europeană trebuie să profite de această ocazie de a-și declara unicitatea culturală și de a încuraja creativitatea.
The European Union must, in my opinion, seize this opportunity to assert its cultural uniqueness and encourage creativity.
 În contextul noilor elemente, va lua Comisia măsuri pentru a declara responsabilitatea țărilor implicate și pentru a verifica dacă și alte state membre au primit astfel de solicitări?
 Will the Commission take any measures regarding this new information to assert the responsibility of the countries involved and to verify if other Member States also received similar requests?
Se preconizează că Sudanul de Sud își va declara oficial independența la 9 iulie 2011.
South Sudan is expected formally to declare its independence on 9 July 2011.
Ţările UE îşi declară angajamentul pentru o soluţionare paşnică a crizei din Orientul Mijlociu.
The EU countries declare their commitment to a peaceful solution of the Middle-East crisis.
Dintr-o dată aceștia declară că totuși criza nu s-a terminat.
Suddenly they declare that the crisis is not yet over.
Vom declara intenţia noastră comună de a rezista protecţionismului atât pe plan intern, cât şi pe plan extern.
We will state our joint intent to resist protectionism at home and abroad.
Statisticile internaţionale declară că traficul de persoane este comerţul ilegal cu a treia profitabilitate ca mărime.
International estimates state that trafficking in people is the third most lucrative illegal trade.
Se declară că această abordare ar necesita o monitorizare continuă a evoluţiilor din partea Comisiei.
It is stated that this approach would require continuous monitoring of developments by the Commission.
Aș fi bucuros dacă am clarifica odată pentru totdeauna lucrurile în Parlamentul European și am declara că poporul secuiesc are dreptul la autonomie teritorială.
I would welcome it if we could once and for all make things clear here in the European Parliament, and pronounce that the Székely people are entitled to territorial autonomy.

Exemple de folosire pentru "a declara" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanian"Ar fi un miracol să ne încheiem misiunea în doi ani”, declara dl Faith.
'It would be a miracle if we completed our mission in two years,' says Mr Faith.
RomanianCei care se declară în favoarea tratatului nu-şi pot permite să rămână inactivi.
Those in favour of the Treaty cannot afford to be complacent in any way.
RomanianSe preconizează că Sudanul de Sud își va declara oficial independența la 9 iulie 2011.
South Sudan is expected formally to declare its independence on 9 July 2011.
RomanianComisia îşi declară, aşadar, sprijinul deplin în privinţa poziţiei comune.
The Commission therefore gives its definite support to the common position.
Romanian32% dintre musulmanii britanici declară că sunt discriminaţi în aeroporturi.
Thirty-two per cent of British Muslims report being subject to discrimination at airports.
RomanianÎn orice caz, domnule preşedinte, noi nu putem declara o cruciadă împotriva unei anumite ţări.
However, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
RomanianDesigur, Comisia se declară împotriva ideii unei Europe cu viteză dublă.
The Commission is obviously against the concept of a two-speed Europe.
RomanianŢările în curs de dezvoltare declară, în mod corect, că nu ele au cauzat această criză.
Developing countries claim correctly they did not cause this crisis.
RomanianDin acest motiv, Verzii se declară în favoarea unui nou acord transatlantic.
This is why the Greens are in favour of a transatlantic new deal.
RomanianUniunea Europeană declară practic război prietenilor noştri canadieni.
The European Union is virtually declaring war on our Canadian friends.
RomanianÎnsă consider că trebuie, de asemenea, să ne întrebăm de ce oamenii nu le declară.
But I think we also need to ask why people are not reporting.
RomanianÎn al doilea rând, este total nedrept că producătorii pot declara starea de insolvență în acest fel.
Second, it is totally unfair that manufacturers can declare insolvency in this way.
Romanian., dle comisar, nu puteţi declara legislaţia internaţională ca fiind nulă de drept.
Even you, Commissioner, cannot render international law null and void.
RomanianŢările UE îşi declară angajamentul pentru o soluţionare paşnică a crizei din Orientul Mijlociu.
The EU countries declare their commitment to a peaceful solution of the Middle-East crisis.
RomanianA te declara în favoarea sau împotriva energiei nucleare este o chestiune de opțiune politică.
Being for or against nuclear energy is a matter of political choice.
RomanianEste un bun asupra căruia nimeni nu poate declara proprietate exclusivă.
It is an asset of which no one can claim exclusive ownership.
RomanianAgricultorii declară că nu au mai trăit o catastrofă asemănătoare de mai multe decenii.
Farmers are describing the crisis as the worst for decades.
RomanianIeri Comisia se declara încântată de primirea unui răspuns.
The Commission yesterday said it was pleased that the answer had arrived.
Romanian26 % din copii declară că au suferit violență fizică în copilărie.
Twenty six percent of children report having suffered physical violence during their childhood.
RomanianInvitaţia de a declara demenţa una dintre priorităţile din domeniul asistenţei medicale este una corectă.
The invitation to declare dementias one of the priority areas of healthcare is right.