Traducere română-engleză pentru "drept (ca)"

RO

"drept (ca)" engleză traducere

EN
RO

drept (ca) {adjectiv masculin}

volume_up
drept (ca)

Exemple de folosire pentru "drept (ca)" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianComisarul a precizat pe drept cuvânt acesta este un criteriu pentru Serbia.
The Commissioner has rightly said that this is a criterion for Serbia.
RomanianÎn cazul acesta, ce drept avem să spunem situaţia din Cecenia este o problemă internă?
What right, then, do we have to say that the situation in Chechnya is an internal matter?
RomanianTotuşi, femeile au acelaşi drept ca şi bărbaţii la împlinire profesională.
Yet women have the same right as men to professional fulfilment.
RomanianEste drept prevenirea trebuie să rămână un domeniu de interes principal pentru politica noastră.
It is right that prevention must remain an area of focus for our policy.
RomanianEste drept anumite spaţii aeriene trebuie redeschise astăzi.
It is right that some parts of the airspace should be reopened today.
RomanianPersonal, consider acest drept trebuie privit în strânsă legătură cu dreptul la viaţă.
I personally believe that this right must be viewed in close connection with the actual right to life.
RomanianÎn cazul în care este un stat democratic, bazat pe statul de drept, atunci trebuie clasificat ca fiind sigur.
If it is a democratic state based on the rule of law, it must also be classed as safe.
RomanianPrin urmare, aceştia au acelaşi drept la protecţie socială ca şi cel pe care statul îl acordă angajaților.
They therefore have the same right to social protection as the state accords to employees.
RomanianTrebuie să garantăm dreptul la azil ca drept fundamental care să fie susţinut în Uniunea Europeană.
We must guarantee the right to asylum as a fundamental right to be upheld within the European Union.
RomanianDin fericire, a devenit un drept fundamental, dar, ca orice drept, reprezintă simultan şi o obligaţie.
Fortunately, it has become a fundamental right but, as with any right, there is a concomitant duty.
RomanianDumnealui există, însă nu este recunoscut de toată lumea drept raportor, cu toate de fapt, este un raportor.
He exists, but he is not recognised by everyone as a rapporteur, although, in fact, he is one.
RomanianLa fel ca Uniunea Europeană, Curtea Supremă a caracterizat acest drept ca fiind un aspect de demnitate personală.
Like the EU, the Supreme Court has characterised this right as a matter of personal dignity.
RomanianCred este drept ca această Cameră să îl critice.
I think it is only right that this House should criticise it.
RomanianSă luăm exemplul apei ca un drept fundamental al omului.
Take the example of water as a fundamental human right.
RomanianAstfel, vom utiliza finanțarea publică drept stimulent pentru ca agricultorii să ia în considerare acest aspect.
Thus, we will use public financing as an incentive to farmers to take this issue into consideration.
RomanianRepublica Islamică a Iranului nu ar trebui sub nicio formă să fie privită drept model, ci ca o poveste cu rol de avertisment.
The Islamic Republic of Iran should by no means be seen as a model, but as a cautionary tale.
RomanianDomnia sa are acelaşi drept la exprimare ca şi dvs.
RomanianDrept urmare, este bine directiva este trimisă înapoi comisiei, așa cum a hotărât Parlamentul astăzi.
Accordingly, it is good that the directive is being referred back to committee, as Parliament today decided it should.
RomanianSpusele dumnealui se reflectă în amendamentul meu şi este drept ar trebui să fim îngrijoraţi de soarta acestor tabere.
His words are reflected in my amendment and it is right that we should be concerned about these camps.
RomanianSiguranţa unui individ este un drept fundamental, la fel ca dreptul la liberă exprimare şi la autoexprimare.
The safety of an individual is a fundamental right, just as much as the right to free speech and to self-expression.

Traduceri similare în dicționarul român-englez

ca adjectiv
English
ca adverb
drept adjectiv
drept substantiv
drept (echitabil) adjectiv
English
drept (potrivit) adjectiv
drept (adevărat) adjectiv
English
drept (competenţă) substantiv
English
drept (exact) adverb
English
drept (în mijloc) adjectiv
English