RO

a face {verb tranzitiv}

volume_up
Poate face orice doreşte acum; poate face orice nu a putut face timp de cinci ani.
He can do anything he likes now; he can do everything that he was unable to do for five years.
Nu doresc să le închid, însă sper să putem face acest lucru la un moment dat.
I do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Vom face aceasta de bunăvoie şi vom face tot ce ne stă în putinţă.
We will do this willingly and do the best that we can.
Grecii vor depune eforturi, vor face economii şi cine va beneficia de acestea?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
În cazul unui eşec, Ombudsmanul îi poate face recomandări instituţiei vizate.
If this fails, the Ombudsman can make recommendations to the institution concerned.
Acesta face posibilă animația tridimensională pe monitorul computerului.
This helps make three-dimensional animation possible on your computer monitor.
În caz contrar, comunitatea internațională va trebui să acționeze și chiar o va face.
If they do not, then the international community will and must act.
Trebuie să fim solidari cu Italia şi putem face acest lucru.
We have to act in solidarity with Italy and we can do so.
Avem o responsabilitate în ziua de azi de a acţiona neîntârziat şi de a face tot ce putem cât timp suntem aici.
We have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.
Vom face tot necesarul pentru a crea locurile de muncă şi dezvoltarea de care avem nevoie.
We will do whatever it takes to create the jobs and the growth we need.
Apoi puteți face sign in cu un cont existent sau puteți crea unul nou.
You can then sign in with an existing account or create a new one.
Se poate crea o listă cu marcatori și dacă se face clic pe butonul Marcatori din bara Formatare.
You can also create a bulleted list by clicking the Bullets button on the Format bar.
Un buton de comandă efectuează o comandă (face ca ceva să se întâmple), atunci când faceți clic pe el.
A command button performs a command (makes something happen) when you click it.
În unele cazuri puteți face upgrade direct la Windows 7, dar în alte cazuri va trebui să efectuați o instalare particularizată.
In some cases you can upgrade directly to Windows 7, but in other cases you'll need to perform a custom installation.
În mod similar, dacă executați o versiune de Windows Vista pe 64 de biți, se poate face upgrade doar la o versiunea de Windows 7 pe 64 de biți.
Similarly, if you are running a 64-bit version of Windows Vista, you can only perform an upgrade to a 64-bit version of Windows 7.
EN

face {substantiv}

volume_up
1. general
However, this event brings us face to face with a problem which concerns all Europeans.
Totuşi, acest eveniment ne aduce faţă în faţă cu o problemă care îi priveşte pe toţi europenii.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Simplele declaraţii sunt insuficiente în faţa unei astfel de crize umanitare grave.
Our operators are at a real disadvantage in the face of international competition.
Operatorii noştri se află într-o poziţie defavorizată faţă de concurenţa internaţională.
face
face (dar şi: surface)
volume_up
obraz {m} (suprafață)
fleaşcă (palmă peste obraz)
face (dar şi: cheek, countenance)
volume_up
obraz {m} (față)
fleaşcă (palmă peste obraz)
face
volume_up
mutră {f} [colocv.] (față)
face (dar şi: countenance, mask)
volume_up
mască {f} (expresie)
2. "of a wall"
3. Anatomie
However, this event brings us face to face with a problem which concerns all Europeans.
Totuşi, acest eveniment ne aduce faţă în faţă cu o problemă care îi priveşte pe toţi europenii.
Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Simplele declaraţii sunt insuficiente în faţa unei astfel de crize umanitare grave.
Our operators are at a real disadvantage in the face of international competition.
Operatorii noştri se află într-o poziţie defavorizată faţă de concurenţa internaţională.

Exemple de folosire pentru "a face" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianLa urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?
After all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
RomanianEste important să reținem că eforturile internaționale pot face și fac diferența.
It is important to note that international efforts can and do make a difference.
RomanianCeea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
RomanianDin acest motiv, cred că serviciile de navigaţie aeriană vor face o treabă bună.
For that reason, I think that the air navigation services will do a good job here.
RomanianAcest lucru le-ar face tuturor fermelor din Uniunea Europeană viaţa mai uşoară.
This would really make life easier for all the farms within the European Union.
RomanianDesigur, vom face tot posibilul pentru a promova politicile comune ale Europei.
Of course, we will do everything we can to promote the common policies of Europe.
RomanianNu doar atât, însă dezvoltarea acestora face parte din soluţia la criza noastră.
Not only that, but their development forms part of the solution to our crisis.
RomanianEste clar că vulcanii continuă să erupă, aşa cum o face acest vulcan islandez.
It is clear that volcanoes continue to erupt as this Icelandic volcano is doing.
RomanianRaportul colegului meu, dl Fernandes, face unele progrese în această direcție.
The report by my colleague, Mr Fernandes, makes some headway in this direction.
RomanianVom face probabil ceva pentru a-i recompensa, însă viețile nu pot fi aduse înapoi.
We can probably do something to recompense that, but you cannot give back a life.
RomanianCu toate acestea, a face mai mult şi mai bine nu înseamnă doar sporirea resurselor.
However, doing more and doing better is not just a case of increasing resources.
RomanianEste unul dintre elementele care o face uneori aşa de greoaie şi greu de înţeles.
That is what sometimes makes it so cumbersome and also so difficult to understand.
RomanianToţi cetăţenii UE pot face oricâte cumpărături doresc, în orice ţară a Uniunii.
As an EU citizen you can do as much shopping as you want in all EU countries.
RomanianVedeți dacă puteți face sign in la alte servicii Microsoft , cum ar fi Outlook.com,
See if you can sign in to other Microsoft sites or services, such as Outlook.com,
RomanianSalut deci acest raport, care face câte ceva pentru a rezolva această problemă.
I therefore welcome this report, which should go some way to tackling this problem.
RomanianSunt de acord cu toţi cei care spun că poate s-ar fi putut face mai bine lucrurile.
I agree with everyone who says that things could perhaps have been done better.
RomanianMă voi asigura că, împreună, vom face tot posibilul pentru a schimba acest lucru.
I will make sure that, together, we will do everything we can to change this.
RomanianDacă ne preocupă protecţia consumatorilor din întreaga lume, vom face două lucruri.
If we are concerned about consumer protection worldwide, we will do two things.
RomanianDacă din Golf vom învăţa mai multe lecţii, vom putea face modificările adecvate.
If further lessons emerge from the Gulf, appropriate amendments can be made.
RomanianRaportul Goldstone face numeroase acuzaţii, iar acestea trebuie să fie cercetate.
The Goldstone report makes many accusations and they have to be investigated.