Traducere română-engleză pentru "iar"

RO

"iar" engleză traducere

EN
EN
EN
RO

iar {conjuncţie}

volume_up
iar (dar şi: iar (şi))
"Tărie în unitate”, am învățat asta în Europa, iar solidaritatea funcționează.
'Strength in unity', we have learned in Europe, and solidarity works.
În acest scop, trebuie modificat Regulamentul de procedură, iar eu am votat pentru.
To this end, it is necessary to make amendments to the Rules of Procedure, and I voted in favour of these.
Nu trebuie să tastați iar și iar aceleași etichete de câte ori aveți imagini noi.
You don't have to keep typing the same tags over and over whenever you get new pictures.
Economia noastră va deveni mai slabă, iar emisiile nu vor scădea, ci vor crește.
Our economy will become weaker, and emissions will not fall, but rise.
S-au făcut pași importanți, dar rămân multe de făcut, iar noi trebuie să progresăm rapid.
Important steps have been taken, but more remains to be done and we have to progress fast.
Camera nu era îndreptată spre mine, ci spre Generalul Morillon, iar apoi spre domnul Grosch.
The camera was not on me, but on General Morillon and then on Mr Grosch.

Exemple de folosire pentru "iar" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianVictimele terorismului sunt tratate într-un fel, iar cele ale mafiei în alt fel.
Victims of terrorism are treated in one way, and victims of the Mafia in another.
RomanianMă tem că această criză va continua mulţi ani, iar noi nu ne dorim acest lucru.
I fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.
RomanianPentru combaterea crizei au fost necesare multe eforturi, iar acestea continuă.
Tackling the crisis has cost a great deal of effort and this is still continuing.
RomanianSuntem la sfârșitul perioadei de planificare, iar bugetul este extrem de rigid.
We are at the end of the planning period and so the budget is particularly rigid.
RomanianÎn unele cazuri a fost realizat acest lucru, iar în altele s-au făcut progrese.
In some cases, this has been achieved, and in some cases, progress has been made.
RomanianTrebuie să o îmbunătăţim, iar dl Monti ne va furniza câteva propuneri concrete.
We must improve it, and Mr Monti will provide us with some concrete proposals.
RomanianBeneficiaţi de sprijinul nostru, iar oamenii din ţară au câştigat acest angajament.
You have our support, and the people in the country have earned this commitment.
RomanianÎn fizică, E reprezintă energia, iar G este simbolul acceleraţiei gravitaţionale.
In physics, E means energy and G is the symbol of gravitational acceleration.
RomanianMă temeam de acest lucru încă de la început, iar această temere a devenit realitate.
This is something I feared from the beginning, and this fear has become reality.
RomanianDoar în ultimul an, 10 cetățeni europeni au fost răpiți, iar patru au fost omorâți.
In the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
RomanianSperanţa de viaţă va continua să crească, iar rata natalităţii va rămâne scăzută.
Life expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.
RomanianSe examinează cheltuielile, iar noi trebuie să facem același lucru în cadrul UE.
Expenditure is being scrutinised, and we also have to do likewise in the EU.
RomanianÎn primul rând, vom vota bugetul, iar apoi vom avea câteva puncte suplimentare.
First we will vote on the budget, and then we have several additional points.
RomanianRaportul Goldstone face numeroase acuzaţii, iar acestea trebuie să fie cercetate.
The Goldstone report makes many accusations and they have to be investigated.
RomanianCealaltă persoană va primi un mesaj, iar dacă îl acceptă, partajarea poate începe.
The other person will get a message, and when they accept it, sharing begins.
RomanianIau distanţă şi întreb iar: care este scopul Băncii Europene de Investiţii?
I stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
RomanianUnul este directiva-cadru, iar raportul dnei Podimata se referă exact la acest lucru.
One is the framework directive, and Mrs Podimata's report is exactly about this.
RomanianPe de o parte, ar exista o majorare, iar pe de cealaltă parte, ar exista o reducere.
On the one hand, there would be an increase, and on the other hand, a decrease.
RomanianGermania se unifică, iar landurile din fosta Germanie de Est devin parte a UE.
Germany is unified, and the Länder of the former East Germany become part of the EU.
RomanianAceasta este foarte importantă, iar conţinutul comunicării este foarte convingător.
It is very important and the content of the communication is very convincing.