RO

a lua {verb tranzitiv}

volume_up
În timpul summitului, vom lua toate deciziile necesare care pot fi luate.
During the summit, we will take all the necessary decisions that it is possible to take.
Va lua Comisia măsuri pentru a se asigura că acest capitol de negociere este deschis?
Will the Commission take steps to ensure that this negotiating chapter is opened?
Parlamentul va lua parte la negocierile privind acordul ulterior pe termen lung.
Parliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Voi lua legătura cu cele două instituții în această privință.
I will get in touch with them about this.
Voi lua eu cele două întrebări suplimentare și vom vedea în ce stadiu suntem la momentul respectiv.
I shall take the two supplementaries and we will see where we get then.
Dacă acea televiziune nu transmite toate vocile, atunci oamenii nu au şansa de a lua propriile decizii.
If that television is not broadcasting all voices, then people do not get the chance to make their own decisions.

Exemple de folosire pentru "a lua" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianComisia va lua chiar și hotărâri când este vorba despre impunerea de sancțiuni.
The Commission will even make the decisions when it comes to imposing sanctions.
RomanianDacă bărcuțele intră în contact cu una dintre aceste lumânări, ele vor lua foc.
If your origami comes into contact with one of these candles, it will catch fire.
RomanianParlamentul va lua parte la negocierile privind acordul ulterior pe termen lung.
Parliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
RomanianCred că preşedintele Kibaki şi prim-ministrul Odinga vor lua măsurile adecvate.
I think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
RomanianVa lua Comisia măsuri pentru a se asigura că acest capitol de negociere este deschis?
Will the Commission take steps to ensure that this negotiating chapter is opened?
RomanianNe minţim singuri şi eşuăm în a lua măsurile care ne-ar putea salva viaţa.
We lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
RomanianAcum, trebuie doar să sperăm că statele membre vor lua măsuri corespunzătoare.
Now we just have to hope that the Member States take corresponding measures.
RomanianEgiptenii și-au dovedit capacitatea de a-și lua viitorul în propriile mâini.
The Egyptians have proven their ability to take their future into their own hands.
RomanianCătre Consiliu şi Comisie, ce formă credeţi că va lua acest tip de organism public UE?
Council and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
RomanianSper că dl comisarul pentru bugete, aici de faţă, va lua în considerare acest aspect.
I hope the Commissioner for budgets here will take on board this particular point.
RomanianDoresc să vă asigur că voi lua în considerare răspunsul lor la această problemă.
I would like to assure you that I will pay attention to their responses on this matter.
RomanianLa rândul lor, piețele analizează dacă Uniunea Europeană poate lua decizii.
The markets are also watching to see if the European Union can take decisions.
RomanianVă pot asigura că vom lua toate măsurile necesare şi în această privinţă.
I can assure you that we will take all the necessary steps in this regard, too.
RomanianPoate că un nou comisar va avea o nouă oportunitate de a lua măsuri în acest domeniu.
Perhaps a new Commissioner will have a new opportunity to take action in this area.
RomanianSper că vom putea soluţiona aceste chestiuni înainte de a lua o decizie.
I hope that we will be able to resolve these issues before a decision is taken.
RomanianPrin urmare, nu se va putea lua cuvântul în cadrul procedurii "catch-the-eye”.
Therefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.
RomanianDa, dle Swoboda, voi face investigaţii în acest sens şi voi lua măsuri dacă este necesar.
Yes, Mr Swoboda, I will enquire about this, and we will take steps as necessary.
RomanianAceastă nouă responsabilitate poate lua formă numai dacă acționăm împreună.
We can only enable this new responsibility to take shape if we act together.
RomanianPutem lua în considerare numai un amendament specific, nu un apel general.
We can only give consideration to a specific amendment, not a general appeal.
RomanianA lua măsuri după consumarea faptelor a fost întotdeauna un exerciţiu inutil.
Closing the stable door after the horse has bolted has always been a useless exercise.