Traducere română-engleză pentru "mai"

RO

"mai" engleză traducere

EN
volume_up
mai {interj.}
RO

mai {neutru}

volume_up
mai

Exemple de folosire pentru "mai" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
Today - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
RomanianDe atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.
Since then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.
RomanianLa şaptesprezece ani după masacru, mai sunt încă de identificat sute de cadavre.
Seventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
RomanianAceasta a însemnat că nu mai sunt posibile negocieri în cadrul Uniunii Europene.
This meant that negotiations within the European Union were no longer possible.
RomanianColegii mei îi consideră probabil a fi parteneri mai buni decât actualul guvern.
My colleagues probably consider them better partners than the current government.
RomanianSituație în noile state membre este cu totul diferită de cea din cele mai vechi.
The situation in new Member States is entirely different from that in older ones.
RomanianSiguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
Safety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
RomanianNu mai puțin de două rezoluții ale acestei Camere au solicitat decizia contrară.
No less than two resolutions of this House have called for the contrary decision.
RomanianCeea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
RomanianCredem că piaţa internă este, mai presus de toate, temelia proiectului european.
We believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
RomanianDl Kallas, vicepreşedinte al Comisiei, va trimite colegiului propunerea pe 5 mai.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
RomanianRegiunea Mazuria este zona lacustră cea mai întinsă şi mai vizitată din Polonia.
The Masuria region forms the largest and most-visited lake district in Poland.
RomanianBaza de date online conține informații media de la mai mulți furnizori de date.
The online database contains media information from a number of data providers.
RomanianMai mult, aceasta este poziţia adoptată de Parlamentul European în alte rapoarte.
Moreover, this is the position taken by the European Parliament in other reports.
RomanianSolicit statelor membre UE să abordeze aceste aspecte cu cea mai mare seriozitate.
I urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
RomanianÎn acelaşi timp, instituţia are nevoie să aibă cerinţe legale mai puţin complexe.
At the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
RomanianDe aceea, este important să ne asigurăm că va fi semnat cât mai repede posibil.
It is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
RomanianMai puteţi citi şi despre dreptul de a crea fonduri pentru locuitorii individuali.
You can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
RomanianCu toate acestea, consider că era imposibil să realizăm mai multe în această fază.
Nevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
RomanianMarca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.