RO

marcă {feminin}

volume_up
1. general
Pentru mulţi oameni cu mijloace modeste, Opel reprezintă o marcă rezonabilă ca preţ.
For many people of modest means, Opel represents an affordable brand.
Această "marcă a Europei” trebuie purtată de ambasadori adevărați.
This 'brand Europe' must be borne by true ambassadors.
Subiect: Vânzarea online de parfumuri, haine şi produse de marcă
Subject: On-line sale of perfumes, clothing and brand products
S-a afișat un marcaj de selectare în pictograma imprimantei pentru a o marca drept imprimantă implicită.
A check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
Evident, sper ca, în timp, marca CE să poată fi înlocuită cu microcipuri.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.
Mulți consideră în mod greșit că marca CE este un indicator al siguranței.
Many people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
marcă (dar şi: herb)
marcă
marcă (dar şi: pecete)
2. "tip, model"
Pentru mulţi oameni cu mijloace modeste, Opel reprezintă o marcă rezonabilă ca preţ.
For many people of modest means, Opel represents an affordable brand.
Această "marcă a Europei” trebuie purtată de ambasadori adevărați.
This 'brand Europe' must be borne by true ambassadors.
Subiect: Vânzarea online de parfumuri, haine şi produse de marcă
Subject: On-line sale of perfumes, clothing and brand products
3. "fişă"
S-a afișat un marcaj de selectare în pictograma imprimantei pentru a o marca drept imprimantă implicită.
A check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
Evident, sper ca, în timp, marca CE să poată fi înlocuită cu microcipuri.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.
Mulți consideră în mod greșit că marca CE este un indicator al siguranței.
Many people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
4. "postală"
marcă (dar şi: timbru)
5. "ştanţată"
marcă
volume_up
hallmark {substantiv} (official marking)
That is the hallmark of democracy.
După cum ştim, marca distinctivă a sistemului juridic al Iranului este o lipsă gravă de imparţialitate şi de transparenţă.
As we know, the hallmark of Iran's legal system is a serious lack of justice and transparency.
Într-adevăr, aceste lucruri au fost întotdeauna marca care ajută Uniunea Europeană să se remarce în lume.
Indeed, these things have always been the hallmark that makes the European Union stand out in the world.
6. "fabricaţie"
marcă
volume_up
made {substantiv}
Marca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
În discursurile mele, am subliniat, în repetate rânduri, necesitatea de a promova marca "fabricat în Europa” pe pieţe din ţări terţe.
In my speeches I have repeatedly stressed the necessity of promoting the 'Made in Europe' brand in third-country markets.
Consumatorii trebuie să aibă încredere în marca CE, care garantează că un produs respectă standardele UE și este fabricat din materiale netoxice.
Consumers must have confidence in the CE mark which guarantees that a product is of EU standard and made from non-toxic materials.
7. "semn"
Porțiuni ale serviciilor (anume, serviciile cu marca Microsoft) necesită să faceți sign in în contul Microsoft cel puțin o dată la 270 de zile (vezi secțiunea 2.2).
Portions of the services (namely the Microsoft branded services) require that you sign in to your Microsoft account at least once every 270 days (see section 2.2).

Exemple de folosire pentru "marcă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianMarca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
Made in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
RomanianAceastă marcă nu poate reduce singură distanța dintre public și Uniunea Europeană.
The label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.
RomanianEvident, sper ca, în timp, marca CE să poată fi înlocuită cu microcipuri.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.
RomanianPentru mulţi oameni cu mijloace modeste, Opel reprezintă o marcă rezonabilă ca preţ.
For many people of modest means, Opel represents an affordable brand.
RomanianMulți consideră în mod greșit că marca CE este un indicator al siguranței.
Many people wrongly believe that the CE mark is an indicator of safety.
RomanianReuniunea de la Barcelona va marca angajamentul nostru faţă de regiunea mediteraneeană.
The meeting in Barcelona will mark our commitment to the Mediterranean.
RomanianApare problema diferitelor reglementări naţionale în cazul în care păstrăm doar marca unică.
We have the problem of different national regulations if only single branding remains.
RomanianNoua marcă a patrimoniului european ar putea fi de ajutor întocmai în această privință.
The new European Heritage Label may be helpful in just this respect.
RomanianÎn orice caz, Consiliul European de primăvară va marca începutul, nu sfârşitul, procesului.
In any case, the spring European Council marks the beginning, not the end, of the process.
RomanianPuteți marca un dispozitiv ca fiind de încredere prin simpla selectare a unei casete.
You can mark a device as trusted just by selecting a check box.
RomanianPuteți marca un dispozitiv ca fiind de încredere prin simpla selectare a unei casete.
You can mark a device as trusted just by ticking a checkbox.
RomanianS-a afișat un marcaj de selectare în pictograma imprimantei pentru a o marca drept imprimantă implicită.
A check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
RomanianDacă un produs are o marcă CE, înseamnă că îndeplinește aceste cerințe.
If a product has a CE mark, then it fulfils these requirements.
RomanianAstăzi adoptăm un simbol, și anume Marca patrimoniului european.
Today, we are adopting a symbol, namely the European Heritage Label.
RomanianAveți posibilitatea să utilizați creionul de tabletă pentru a marca textul din notă.
You can use the tablet pen to mark up text in the note.
RomanianBerea cehă se bucură de renume mondial, mai ales marca Pilsner.
The Czech Republic produces world-famous beer, including Pilsner.
RomanianSubiect: Vânzarea online de parfumuri, haine şi produse de marcă
Subject: On-line sale of perfumes, clothing and brand products
RomanianClicul este utilizat cel mai adesea pentru a selecta (marca) un element sau pentru a deschide un meniu.
Clicking is most often used to select (mark) an item or open a menu.
RomanianDoamnă președintă, 14 februarie, Ziua Sfântului Valentin, va marca prima Zi Europeană a Epilepsiei.
Madam President, 14 February, St Valentine's Day, will mark the first ever European Epilepsy Day.
RomanianPrin urmare, personalizarea sub marcă proprie a URL-urilor nu este acceptată de Microsoft Online Services.
Therefore, URL branding is not supported by Microsoft Online Services.