Traducere română-engleză pentru "număr"

RO

"număr" engleză traducere

RO

număr {neutru}

volume_up
1. general
Pentru a elimina un număr de telefon, faceți clic pe număr sub Numere de telefon, apoi faceți clic pe Ștergere.
To remove a phone number under Phone numbers, click the number, and then click Delete.
Primul număr reprezintă lățimea, iar al doilea număr reprezintă înălțimea înregistrării video.
The first number is the width of the video, while the second number is the height of the video.
Se bazează pe un număr limitat de obiective cuantificate şi pe câteva orientări.
It is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.
Acest preţ se va aplica pentru o întreprindere mică, cu circa cinci utilizatori; preţul este mai mic pentru un număr mai mare de utilizatori.
This pricing would apply to a small business with as few as five users; pricing is lower for increased seat counts.
Număr pe degete, pornind de la Preşedintele Comisiei, dl Barroso şi îi îndemn pe colegii mei deputaţi în Parlamentul European, să permită triumful dreptăţii şi solidarităţii în Europa.
I am counting on the thumbs up from the President of the Commission, Mr Barroso, and I urge my fellow Members in the European Parliament to allow justice and solidarity in Europe to prevail.
2. "la un spectacol"
Rezolvarea acestei situaţii va fi un număr de echilibristică interesant.
It will be an interesting balancing act to see how this will be resolved.
Cei care comit acte de violență sexuală încalcă un număr mare de norme și coduri de conduită.
Those who commit acts of sexual violence break a great many rules and codes of behaviour.
număr printre cei care au denunțat, în repetate rânduri, violurile în masă din Congo, Liberia și din alte zone de conflict, în special din Africa.
I have repeatedly spoken out, along with others, against the acts of mass rape perpetrated in the Congo, Liberia and other conflict zones, especially in Africa.
Dumneaei şi cu mine vă rugăm să participaţi în număr mare şi să votaţi.
She and I are both asking you to turn out in huge numbers and vote.
Un număr total de 93,4 % din electorat a votat la alegeri.
A total of 93.4% of the electorate turned out to vote in the elections.
Cu toate acestea, nu putem închide ochii la faptul că drumul spre aderare va conţine, de asemenea, un număr de provocări.
However, we cannot turn a blind eye to the fact that the road to accession will also hold a number of challenges.
3. "cifră"
Oamenii de știință preconizează o dublare a acestui număr în următorii 20 de ani.
Scientists admit that this figure could double over the next 20 years.
Știm că există în circulație un număr tot mai mare de medicamente contrafăcute sau falsificate, cifrele situându-se la nivelul milioanelor.
We know that there are increasing amounts of counterfeit or falsified medicinal products in circulation, with the figures running into the millions.
Acesta este un număr tragic şi, în plus faţă de el, există şi avorturi ilegale şi nenumăraţi embrioni umani ucişi prin folosirea metodei de fertilizare in vitro.
This is a tragic figure, and in addition to this number there are the illegal abortions and the incalculable number of human embryos destroyed through the use of the in vitro fertilisation technique.
4. "grup"
Independenții nu constituie un grup, dar el vorbește în numele unui număr semnificativ al acestora.
The Non-Attached Group is not a group, but he does speak for a significant component of it.
Doar un număr mic de state membre nu s-au alăturat acestui consens.
Now only a very small group of Member States have not joined the consensus.
Grupul interinstituțional de lucru a lucrat pe această temă un număr de ani.
The interinstitutional working group has been working on these problems for a number of years.
5. "de ziar"
Pentru a elimina un număr de telefon, faceți clic pe număr sub Numere de telefon, apoi faceți clic pe Ștergere.
To remove a phone number under Phone numbers, click the number, and then click Delete.
Primul număr reprezintă lățimea, iar al doilea număr reprezintă înălțimea înregistrării video.
The first number is the width of the video, while the second number is the height of the video.
Se bazează pe un număr limitat de obiective cuantificate şi pe câteva orientări.
It is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.
Un număr de probleme importante nu au fost rezolvate încă.
A number of key issues have not yet been resolved.
Comisia este angajată într-un număr din ce în ce mai mare de dialoguri tehnice cu Belarusul pe teme de interes reciproc.
The Commission is engaged in a growing number of technical dialogues with Belarus on issues of mutual interest.
Domnia sa se concentrează asupra unui număr de probleme importante, importanţa transportului naval pentru economia noastră fiind prima dintre acestea.
He hones in on a number of important issues, the importance of shipping for our economy, to begin with.
6. "listă"
Pentru o voce mai puternică, selectați un număr din lista Setare volum.
For a louder voice, select a number in the Set Volume list.
Pentru o voce mai rapidă, selectați un număr din lista Setare viteză.
For a faster voice, select a number in the Set Speed list.
Pentru a adăuga un număr de telefon nou în listă, faceți clic pe Adăugare, iar în Număr de telefon, tastați numărul de telefon.
To add a new phone number to the list, click Add, and in Phone number, type the phone number.
7. "la încălţăminte"
Referitor la vot, fiecare țară are un număr de voturi corespunzător dimensiunilor sale.
When it comes to the votes, each country has a vote that matches its size.
În 2009, în jur de 35 000 de oameni au murit pe drumurile UE, număr corespunzător mărimii unui oraș mic.
In 2009, around 35 000 people died on the roads of the EU which corresponds to the size of a small town.
Regiunile ultraperiferice se caracterizează în general printr-o populaţie redusă ca număr, dimensiuni mici, stagnare şi condiţii economice dificile.
The outermost regions are usually characterised by a low population, small size, stagnation and difficult economic conditions.
10. Matematică
număr
Pentru a elimina un număr de telefon, faceți clic pe număr sub Numere de telefon, apoi faceți clic pe Ștergere.
To remove a phone number under Phone numbers, click the number, and then click Delete.
Primul număr reprezintă lățimea, iar al doilea număr reprezintă înălțimea înregistrării video.
The first number is the width of the video, while the second number is the height of the video.
Se bazează pe un număr limitat de obiective cuantificate şi pe câteva orientări.
It is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.

Exemple de folosire pentru "număr" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDacă ne gândim la ce conține acest raport, au fost transmise un număr de mesaje.
Thinking about what is in this report, a number of messages have come through.
RomanianSe bazează pe un număr limitat de obiective cuantificate şi pe câteva orientări.
It is based on a limited number of quantified objectives and some guidelines.
RomanianS-a estimat că un număr uimitor de 10 000 de containere cad în mare în fiecare an.
It is estimated that a staggering 10 000 containers are lost at sea each year.
RomanianUn număr nelimitat de pătrate neocupate, dar numai în față, în spate sau lateral.
An unlimited number of unoccupied squares, but only forward, backward, or sideways.
RomanianWindows Media Center poate fi playerul implicit pentru un număr de tipuri de fișiere.
You can make Windows Media Center the default player for a number of file types.
RomanianCableCARD S/N: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
CableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
RomanianÎn schimb, încă o dată, a fost salvat un mare număr de bănci germane şi franceze.
Instead, once again, a large number of German and French banks were rescued.
RomanianPlanul se bazează pe angajamentul nostru actual şi stabileşte un număr de priorităţi.
The plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
RomanianCu toate acestea, cetățenii noștri achiziționează aceste medicamente în număr mare.
Nevertheless, our fellow citizens purchase larger numbers of these medicines.
RomanianÎn Germania avem un număr deosebit de mare de întreprinderi mici și mijlocii.
In Germany we have a particularly large number of small and medium-sized businesses.
RomanianMăriți sau micșorați un număr mare de elemente, ca aplicațiile fixate la ecranul Start
Zoom in or out of a large number of items, like apps pinned to the Start screen
RomanianȚineți cont de acest lucru dacă folderul de rețea conține un număr mare de fișiere.
Take this into consideration if the network folder contains a large number of files.
RomanianDe obicei, acesta este format dintr-un număr de fax și un nume de firmă sau numele dvs.
Typically, this consists of a fax number and either a business name or your name.
RomanianEuropa Centrală are un număr considerabil de cetățeni sclipitori, dornici să creeze.
Central Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.
RomanianUnitAddress: Veţi găsi acest număr în exteriorul dispozitivului CableCARD.
UnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
RomanianÎn ultimii ani, am fost martorii unui număr crescut de dezastre naturale.
In recent years, we have seen an increasing number of environmental disasters.
RomanianAcest lucru presupune un număr de potenţiale grupări europene în domenii foarte variate.
This means a huge number of potential European groupings in very different fields.
RomanianAcest număr va creşte şi trebuie să lucrăm în această direcţie pentru a aduce inovații.
The amount will increase, and we must work on this to bring about innovation.
RomanianRegretăm faptul că Parlamentul a introdus un număr semnificativ de rezerve.
We regret that a significant number of reserves have been inserted by the Parliament.
RomanianDin acest motiv, am optat spre un anumit număr de acorduri parțiale echilibrate.
For this reason, we opted for a number of balanced partial agreements.