RO

parte {feminin}

volume_up
1. general
O parte din acestea se datorează erorilor şi omisiunilor; o parte fraudelor şi delapidărilor.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Evident, agricultura nu este numai o parte a problemei, ci şi o mare parte a soluţiei.
Obviously, agriculture is not only part of the problem but also a big part of the solution.
Am realizat o mare parte din demersuri, însă tot mai rămâne de făcut o parte importantă.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Dle președinte, Moldova reprezintă ultima parte de "latinitate” din afara UE.
Mr President, Moldova is the last piece of 'Latinity' outside the EU.
Pe scurt, am a doua parte de încurajare de menţionat.
Briefly, I have a second piece of encouragement to mention.
Noua directivă tratează asistenţa medicală ca pe o parte a unui bun ce poate fi supus negocierilor comerciale.
The new directive treats healthcare as a piece of commercially tradeable goods.
O parte semnificativă a acestora este cheltuită în mod necorespunzător.
A significant portion of it is being inappropriately spent.
O parte importantă din fondurile provenind de la bugetele statelor membre este cheltuită pentru achiziţii publice.
A significant portion of the funds from Member States' budgets is spent on public procurement.
Dacă o parte a paginii web este goală sau nu se afișează corect, încercați una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:
If a portion of a page is blank or doesn't display correctly, try one or more of these options:
Doar o cotă-parte din 20 de milioane de euro din miliardele alocate pentru proiecte.
Only a share of EUR 20 million earmarked from billions for projects!
Cea mai mare parte a acestui pachet este de fapt alocată acestei interconectări atât de necesare
The lion's share of this package actually goes to this much needed interconnection.
Împărtăşesc în mare parte aceleaşi preocupări exprimate aici de către mulţi dintre dvs.
I very much share the concerns expressed here by many of you.
Există putere pe de o parte, slăbiciune şi diviziune, pe de altă parte.
There is strength on one side, weakness and division on the other side.
Există o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
Pe de altă parte, aş menţiona eşecul privind implementarea mobilităţii pacienţilor.
On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
parte (dar şi: element, component, componenţă)
Investiţiile în capitalul uman finanţate de FSE reprezintă o parte esenţială a acestei combinaţii de politici în contextul economiei globale bazate pe cunoaştere.
Human capital investments financed by the ESF form an essential component of this policy mix in the context of the global knowledge-based economy.
Pe de altă parte, chiar producătorii de automobile au un avantaj comercial imens în faţa producătorilor de componente şi a staţiilor-service independente.
On the other hand, the producers of the cars themselves have an enormous commercial advantage over the producers of components and independent service stations.
parte
Familia sa, care face parte din circumscripţia mea electorală, este convinsă de nevinovăţia acestuia.
His family, who are my constituents, are convinced of his innocence.
Cum le voi explica alegătorilor mei că în curând vor trebui să achite nota de plată dacă, de exemplu, Fiat va pierde o parte din cota de piață în favoarea Kia?
How am I supposed to explain to my constituents that they will soon have to foot the bill if, for example, Fiat loses some of its market share to Kia?
Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că Pakistanul a fost creat pe baza unor criterii religioase, atunci când India a fost împărţită.
On the other hand, we must remember that Pakistan was created on the basis of religious criteria when India was partitioned.
2. "regiune"
O parte din acestea se datorează erorilor şi omisiunilor; o parte fraudelor şi delapidărilor.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Evident, agricultura nu este numai o parte a problemei, ci şi o mare parte a soluţiei.
Obviously, agriculture is not only part of the problem but also a big part of the solution.
Am realizat o mare parte din demersuri, însă tot mai rămâne de făcut o parte importantă.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Dintre acestea face parte şi regiunea din care provin, Blagoevgrad.
One of those is also the region which I come from, Blagoevgrad.
Franța, pe de altă parte, a fost liderul livrărilor în regiunea arabă.
France, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
De asemenea, trebuie să asigurăm pacea în regiune şi pentru că din ea face parte şi Afganistanul.
We also need to secure peace in the region because it includes Afghanistan.
3. "loc"
Prin urmare, noua noastră arhitectură economică este acum în mare parte pusă la punct.
Our new economic architecture is now largely in place, therefore.
E posibil să soluţionăm o problemă într-un loc şi să creăm o alta în altă parte.
We might solve a problem in one place and create another elsewhere.
Cealaltă parte a problemei este că unele norme sunt lipsite de sens de la bun început.
The other part of the problem is that some of the rules are mindless in the first place.
4. "latură"
Există putere pe de o parte, slăbiciune şi diviziune, pe de altă parte.
There is strength on one side, weakness and division on the other side.
Există o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
Pe de altă parte, aş menţiona eşecul privind implementarea mobilităţii pacienţilor.
On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
5. "aspect"
Și acest aspect ar trebui să facă parte din orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre.
That aspect, too, should be part of the guidelines for the employment policies of the Member States.
De aceea, lăsând la o parte aspectele instituţionale, am votat împotrivă.
That is why, the institutional aspects aside, we voted against.
Pe de altă parte, există aspecte ale raportului care nu ne plac, de aceea ne vom abţine.
On the other hand, there are aspects of the report that we do not like, which is why we are going to abstain.
6. "șansă"
Pe de altă parte, jocurile online de noroc sunt practicate deseori în afara teritoriului unei singure ţări.
On the other hand, online games of chance are often played outside the territory of a single country.
Actul privind întreprinderile mici ne oferă această şansă, deoarece face parte dintr-o abordare globală cu adevărat proactivă.
The Small Business Act gives us this chance because it is part of a truly proactive global approach.
Nu este întâmplător faptul că am convins pentru prima dată Bursa de Valori din Londra să ia parte la această iniţiativă.
It is not by chance that we have convinced the London Stock Exchange to take part in this initiative for the first time.
7. "soartă"
Pe de altă parte, este vorba despre o comunitate cu un destin comun.
On the one hand, we are talking about a community with a common destiny.
Uniunea Europeană este fondată pe un pact între naţiuni suverane care au decis să împartă un destin comun şi să exercite împreună o parte a suveranităţii lor.
The European Union is a pact between sovereign nations which have resolved to share a common destiny and to pool an increasing share of their sovereignty.
Va avea parte noua strategie proclamată de o soartă similară celei a predecesoarei sale?
Will the proclaimed new strategy suffer a similar fate to its predecessor?
Irlanda ar fi avut parte de aceeaşi soartă ca şi Islanda, care nu face parte din UE.
The same fate that met Iceland, which is not part of the EU, would have awaited Ireland.
Dacă se pune în aplicare Nord Stream, ţara mea, Polonia, poate avea parte de aceeaşi soartă.
If Nord Stream is implemented, the same fate may befall my country, Poland.
8. "direcție"
Pe de altă parte, se face un progres foarte mic în privința repatrierii.
In the other direction, very little progress is being made with regard to repatriation.
De noi depinde, în parte, direcţia în care se îndreaptă Uniunea.
Which direction the Union goes in depends, in part, on us.
Amploarea, poziția și direcția gesturilor și ordinea în care le schițați devin parte din parola prin imagine.
The size, position and direction of your gestures, and the order in which you draw them, become part of the picture password.
Prin intermediul unui milion de semnături care trebuie să vină de la cel puțin un sfert din statele UE, această inițiativă înapoiază oamenilor o parte din putere.
With a million signatures that must come from at least a quarter of all EU states, this initiative puts some power back into the hands of the people.
Pe de altă parte, perspectiva în unele zone este pozitivă, de exemplu în Uniunea Africană despre care se știe că este pregătită să recunoască independența noului stat african.
The outlook in some quarters is positive, on the other hand, for example in the African Union, which is known to be ready to recognise the independence of the new African state.
EN

part {substantiv}

volume_up
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
O parte din acestea se datorează erorilor şi omisiunilor; o parte fraudelor şi delapidărilor.
Obviously, agriculture is not only part of the problem but also a big part of the solution.
Evident, agricultura nu este numai o parte a problemei, ci şi o mare parte a soluţiei.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Am realizat o mare parte din demersuri, însă tot mai rămâne de făcut o parte importantă.
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
O parte din acestea se datorează erorilor şi omisiunilor; o parte fraudelor şi delapidărilor.
Obviously, agriculture is not only part of the problem but also a big part of the solution.
Evident, agricultura nu este numai o parte a problemei, ci şi o mare parte a soluţiei.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Am realizat o mare parte din demersuri, însă tot mai rămâne de făcut o parte importantă.
part (dar şi: region)
volume_up
parte {f} (regiune)
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
O parte din acestea se datorează erorilor şi omisiunilor; o parte fraudelor şi delapidărilor.
Obviously, agriculture is not only part of the problem but also a big part of the solution.
Evident, agricultura nu este numai o parte a problemei, ci şi o mare parte a soluţiei.
We have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Am realizat o mare parte din demersuri, însă tot mai rămâne de făcut o parte importantă.
part (dar şi: character, role)
The Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Americanii au avut un rol important în elaborarea reglementărilor acordului Basel.
Commissioner Barnier, Parliament will play its part in achieving this goal.
Dle comisar Barnier, Parlamentul va juca un rol în îndeplinirea acestui obiectiv.
For humanitarian assistance, each partner plays a special part.
În cazul ajutorului umanitar, fiecare partener are un rol important.
part (dar şi: region)
This could be a really important part of a secure, stable region.
S-ar construi astfel o bază importantă pentru o regiune sigură și stabilă.
Large parts of the region are in fear of Iran's policy.
Părți mari din regiune sunt îngrijorate de politica Iranului.
As part of the European Neighbourhood Policy, we already have an initiative targeting this region: the Black Sea Synergy.
Drept parte a politicii europene de vecinătate, avem deja o iniţiativă care vizează această regiune: Sinergia Mării Negre.
part (dar şi: parts)
volume_up
regiune {f} (parte, ţinut)
This could be a really important part of a secure, stable region.
S-ar construi astfel o bază importantă pentru o regiune sigură și stabilă.
Large parts of the region are in fear of Iran's policy.
Părți mari din regiune sunt îngrijorate de politica Iranului.
As part of the European Neighbourhood Policy, we already have an initiative targeting this region: the Black Sea Synergy.
Drept parte a politicii europene de vecinătate, avem deja o iniţiativă care vizează această regiune: Sinergia Mării Negre.
part (dar şi: role)
Six frigates, three maritime patrol aircraft and 1 200 personnel from the United Kingdom, France and Greece will take part in the operation.
Şase fregate, trei aerobane şi 1 200 de persoane provenind din Regatul Unit, Franţa şi Grecia, vor lua parte la misiune.
We have a monitoring mission, which is important, but it has to have access to all parts of Georgia in order to support displaced persons and others.
Avem o misiune de monitorizare, care este importantă, însă trebuie să aibă acces la toate zonele din Georgia pentru a sprijini persoanele strămutate şi nu numai.
European Investment Fund is part of the European Investment Bank Group and its central mission is to support micro, small and medium-sized businesses.
Fondul european de investiții este parte a Grupului Băncii Europene de Investiții și are ca misiune principală sprijinirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.
part (dar şi: voice, good voice)
We owe it to Europe's citizens to make them feel that they are part of a single European Union whose voice is heard and has clout in global politics.
Le datorăm cetăţenilor Europei să îi facem să simtă că fac parte dintr-o Uniune Europeană, a cărei voce se face auzită şi are influenţă în politica mondială.

Exemple de folosire pentru "parte" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanian90 % din recoltă este culeasă manual, mare parte din mâna de lucru fiind copii.
Ninety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
RomanianExistă o parte care agită Parlamentul și numai o parte care permite un vot liber.
We have one side that whips the House and only one side that allows a free vote.
RomanianLucrurile au depins în mare parte de ultimele reglementări ale ţării de origine.
Things have largely depended on the sending country's very latest regulations.
RomanianAcceptarea trebuie să se dezvolte de jos în sus ca parte a politicii regionale.
The acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.
RomanianPe de altă parte, este important de subliniat că acest caz nu este unul izolat.
On the other hand, it is important to stress that this is not an isolated case.
RomanianDle președinte, am făcut parte din delegația PE care a fost în India luna trecută.
Mr President, I was a member of the EP delegation that went to India last month.
RomanianEste de datoria noastră să intervenim în acea parte de lume, precum și în Siria.
It is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
RomanianSă nu uităm că plățile directe reprezintă doar o parte din veniturile fermierilor.
Let us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
RomanianNu doar atât, însă dezvoltarea acestora face parte din soluţia la criza noastră.
Not only that, but their development forms part of the solution to our crisis.
RomanianPachetele Service Pack fac parte din procesul de actualizare a produsului Windows.
Service packs are part of the process of keeping your Windows product up to date.
RomanianUniunea doreşte dezvoltarea coridoarelor maritime ca parte a extinderii TEN-T.
The EU would like to develop the maritime corridors as part of extending TEN-T.
RomanianSănătatea nu este doar un drept universal, ci şi o parte a dezvoltării economice.
Health is not only a universal right, but also a part of economic development.
RomanianRezultatul este că și aceasta este o parte importantă a Strategiei Europa 2020.
The result is that this is also an important part of the Europe 2020 strategy.
RomanianDorim, ca parte a planului de acţiune, să lucrăm împreună la cooperarea regională.
We do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
RomanianParlamentul va lua parte la negocierile privind acordul ulterior pe termen lung.
Parliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
RomanianPe de altă parte, este un subiect de interes crescut, din două motive fundamentale.
On the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
RomanianMăsurile de susţinere a pieţei sunt recunoscute drept o parte importantă din PAC.
Market support measures are recognised as being an important part of the CAP.
RomanianÎn acest caz, vor primi contribuabilii irlandezi o parte sau toți banii înapoi?
In that case, will the Irish taxpayers get some, or all, of their money back?
Romanian., pe de altă parte, sunteți reprezentantul diplomatic al unui întreg continent.
You, on the other hand, are the diplomatic representative of an entire continent.
RomanianLe sunt recunoscătoare americanilor pentru că am luat parte la acest dialog vast.
I am grateful to the Americans for taking part in this far-reaching dialogue.