Traducere română-engleză pentru "plus"

RO

"plus" engleză traducere

EN
EN

"plus" română traducere

volume_up
plus {substantiv}
RO
RO

plus {neutru}

volume_up
1. general
În plus, este esenţial să restabilim încrederea între autorităţi şi agricultori.
In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
În plus, cererile consumatorilor privind calitatea alimentelor cresc.
In addition, the demands of consumers regarding the quality of food are increasing.
În plus, unele statele membre nu sunt de acord cu o asemenea interpretare extinsă.
In addition, some Member States disagree with such an extended interpretation.
plus (dar şi: adunare)
volume_up
plus {substantiv}
Abonament la Office Professional Plus până la cinci dispozitive per utilizator.
Subscription to Office Professional Plus for up to five devices per user.
În primul rând, aș dori să salut elaborarea Pactului euro plus, care este binevenită.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
După cum ştiţi, există un plan cadru de cooperare, denumit Berlin Plus.
As you know, we have a framework for cooperation that we call Berlin Plus.
plus (dar şi: supliment, figurantă)
volume_up
extra {substantiv}
Deja prevăd în acest Parlament șase scaune în plus și încă o cabină pentru interpreți.
I already envisage six extra chairs in this Parliament and an extra booth for interpreters.
UE a umplut Regatul Unit de lucrători care sunt în plus.
The EU has swamped the United Kingdom with extra workers.
Văd că Strategia pentru Marea Baltică a obţinut ceva bani în plus.
I see that the Baltic Sea Strategy got some extra money.
plus (dar şi: surplus, excedent, prisos)
În plus, disciplina bugetară nu va rezolva dezechilibrele structurale din economiile din UE, de exemplu excedentele și deficitele comerciale.
In addition, budget discipline will not resolve structural imbalances in the economies of the EU, such as trade surpluses and deficits, for example.
2. "avantaj"
În plus, am eliminat un avantaj competitiv inechitabil cauzat de importul lemnului ieftin, ilegal.
In addition, we have removed an unfair competitive advantage caused by the import of cheap, illegal timber.
În plus, doresc să profit de această ocazie pentru a mulţumi tuturor grupurilor politice care au făcut eforturi mari pentru a îmbogăţi acest raport.
Moreover, I wish to take advantage of this opportunity to thank all the political groups that have worked hard to enrich this report.
În plus, sistemul de TVA, așa cum este conceput și aplicat în prezent în statele membre, prezintă deficiențe, exploatate de către evazioniști.
In addition, the VAT system, as currently designed and implemented by Member States, has weaknesses that fraudsters use to their advantage.
EN

plus {substantiv}

volume_up
Subscription to Office Professional Plus for up to five devices per user.
Abonament la Office Professional Plus până la cinci dispozitive per utilizator.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
În primul rând, aș dori să salut elaborarea Pactului euro plus, care este binevenită.
As you know, we have a framework for cooperation that we call Berlin Plus.
După cum ştiţi, există un plan cadru de cooperare, denumit Berlin Plus.

Exemple de folosire pentru "plus" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn plus, este esenţial să restabilim încrederea între autorităţi şi agricultori.
In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
RomanianÎn plus, am solicitat ca sistemele de inspecţie comunitare să fie consolidate.
In addition, we have requested that Community inspection systems be strengthened.
RomanianÎn plus, va reduce interferențele și perturbările transfrontaliere periculoase.
Furthermore, it will reduce harmful cross-border interference and disturbance.
RomanianÎn plus, ne dorim guverne care respectă Pactul de stabilitate și de creștere?
Moreover, do we want governments that comply with the Stability and Growth Pact?
RomanianÎn plus, unele statele membre nu sunt de acord cu o asemenea interpretare extinsă.
In addition, some Member States disagree with such an extended interpretation.
RomanianÎn plus, liderul Forţelor democratice pentru eliberarea Rwandei a fost arestat.
In addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
RomanianÎn plus, SEAE va pune la dispoziţia cetăţenilor Europei puţine servicii consulare.
In addition, the EEAS will offer few consular services for the citizens of Europe.
RomanianÎn plus, pune la dispoziţie sinteze on-line cu privire la fiecare ţară în parte.
Meanwhile online Country overviews provide a rich pool of national drug-related data.
RomanianÎn plus, avem nevoie de o soluţie nuanţată pentru problema diverselor rute şi căi.
We also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
RomanianÎn plus, trebuie să încurajăm investițiile pe termen lung pe teritoriul Comunității.
In addition, we need to encourage long-term investments on Community territory.
RomanianÎn plus, aceasta este o altă pată pe modelul nostru actual de integrare europeană.
Moreover, this is another stain on our current model of European integration.
RomanianÎn plus, pentru a afișa mai clar aceste mesaje, desktopul poate deveni negru.
In addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
RomanianÎn plus, gradul de reprezentare al angajaţilor la nivelul conducerii este redus.
Moreover, the degree of employee representation within management is poor.
RomanianÎn plus, această Cameră a inspirat mai multă încredere decât Banca Centrală Europeană.
In addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
RomanianÎn plus, Tratatul de la Lisabona ne va furniza noi arme în această privinţă.
In addition, the Treaty of Lisbon will provide us with new weapons in this regard.
RomanianÎn plus, etichetarea va duce la creşterea concurenţei în rândul producătorilor.
Moreover, labelling will lead to increased competition among manufacturers.
RomanianÎn plus, traducerea va fi gratuită, deoarece costurile sale vor fi acoperite.
Moreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.
RomanianÎn plus, am vrut să asigurăm un nivel ridicat de protecție pentru toți consumatorii.
In addition, we wanted to ensure a high level of protection for all consumers.
RomanianÎn plus, acum avem şi un Înalt Reprezentant, care va exercita două funcţii.
In addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
RomanianÎn plus, în aceste ţări se percep tot mai multe impozite pe consumul de energie.
What is more, energy consumption is increasingly taxed in these countries.

Sinonime (în engleză) pentru "plus":

plus