Traducere română-engleză pentru "prevenţie"

RO

"prevenţie" engleză traducere

RO

prevenţie {feminin}

volume_up
prevenţie

Exemple de folosire pentru "prevenţie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCea de-a două problemă este nivelul de prevenţie şi o consolidare a controalelor.
The second issue is the level of prevention and a strengthening of controls.
RomanianAceastă strategie ar trebui să se bazeze pe prevenţie, trasabilitate şi capacitate de răspuns.
This strategy should be based on prevention, traceability and responsiveness.
RomanianAspectelor legate de prevenţie li se rezervă, prin urmare, un rol secundar.
Considerations to do with prevention therefore take a back seat.
RomanianNu trebuie doar să facem investiţii în tratamente în Europa, ci şi să asigurăm sprijinul pentru măsurile de prevenţie.
We must not only invest in treatment across Europe, but also provide support for preventive measures.
RomanianAtunci când vine vorba despre siguranţa operaţională şi ocupaţională, avem deja standarde care garantează un nivel ridicat de prevenţie.
When it comes to operational and occupational safety, we already have standards that guarantee a high degree of prevention.
RomanianExploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă sunt delicte oribile, ale căror prevenţie necesită cooperare internaţională.
The sexual exploitation of children and child pornography are abhorrent crimes, the prevention of which requires international cooperation.
RomanianAstăzi, doresc să abordez cinci teme centrale unde cred că sunt necesare măsuri, de la prevenţie şi măsuri de remediere până la răspundere.
Today, I wish to address five central points where I believe action is necessary, from prevention and remedial measures to liability.
RomanianConsider, de asemenea, că pe viitor este nevoie de o politică forestieră durabilă, precum şi de o strategie de prevenţie a unor astfel de dezastre.
I also believe that we need in the future a sustainable forestry policy, as well as a strategy for preventing disasters of this kind.
RomanianVreau să aduc în discuţie un text ambiţios care să se ocupe nu numai de punerea în aplicare a legii, dar şi de protecţia victimelor şi de prevenţie.
I want to put an ambitious text on the table that will deal not only with enforcement but also protection for victims and prevention.
RomanianDoar prin cooperare, cercetări specializate performante şi o campanie de informare extinsă vom putea asigura o diagnosticare rapidă şi o mai bună prevenţie.
Only cooperation, highly specialised research and a widespread campaign of information, will enable rapid diagnosis and better prevention.
RomanianNe dorim o poziţie cuprinzătoare din partea Comisiei în ceea ce priveşte toate problemele, de la prevenţie la reacţia faţă de aspectele referitoare la răspundere.
What we want is a comprehensive position from the Commission with regard to all the issues, from prevention and reaction to questions of liability.
RomanianExista totodată şi motive economice, dacă dorim să ne limităm exclusiv la acest aspect, care obligă instituţiile să acţioneze în materie de prevenţie.
However, there are also economic reasons, if we want to limit ourselves solely to this aspect, which oblige the institutions to take action in terms of prevention.
RomanianDe asemenea, Comisia propune consolidarea cadrului de prevenţie macroeconomică pentru statele din zona euro prin crearea unui cadru permanent pentru soluţionarea crizelor.
The Commission also proposes to reinforce the macro-economic prevention framework for euro area Member States by establishing a permanent crisis resolution framework.
RomanianAvem nevoie de instrumentele unei politici de prevenţie, astfel cum a afirmat dl Oettinger, dar, în acelaşi timp, trebuie să permitem exploatarea echilibrată şi durabilă a surselor marine.
We need the tools for a prevention policy as Mr Oettinger said but, at the same time, we need to allow balanced and sustainable exploitation of the marine sources.
RomanianÎn multe dintre statele membre s-au înregistrat progrese în lupta împotriva cancerului, inclusiv prin strategii îndreptate împotriva fumatului şi metode specifice de prevenţie.
In many Member States it has been possible to achieve progress in the fight against cancer in different ways, including use of anti-smoking strategies and specific methods of prevention.
RomanianDe la reforma PSC, s-au aplicat atât măsuri de corecţie cât şi de prevenţie, în deplină conformitate cu prevederile pactului de reformă, aplicându-se fără nici un fel de indulgenţă.
Since the reform of the SGP, both the corrective and preventive arms have been applied in full accordance with the provisions of the reform pact and any leniency in enforcement has not occurred.