Traducere română-engleză pentru "a preveni"

RO

"a preveni" engleză traducere

RO

a preveni {verb}

volume_up
Pentru a preveni accidentele există regulamente, standarde şi norme.
There are regulations, standards and norms in place to prevent accidents.
Trebuie să adoptăm măsuri eficiente pentru a preveni destabilizarea monedei euro.
We must take effective measures to prevent the euro from being destabilised.
Astfel, s-ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piaţă.
This would prevent a technological lock-in being applied by market players.
Dle președinte, propunem schimbarea finalului alineatului 22 prin înlocuirea termenului "a preveni” cu "a informa”, astfel încât fraza finală să devină:
Mr President, we propose changing the end of paragraph 22 by replacing 'prevent' with 'inform', so the final phrase becomes:
Avem nevoie de o voinţă politică puternică de a informa, preveni şi proteja, voinţa politică de a aboli toate formele de discriminare în care violenţa îşi are rădăcinile.
What we require is strong political will to inform, prevent and protect, the political will to abolish all forms of discrimination in which violence takes root.
Aceasta este avertizarea de bază pentru a preveni acum alte acte de violență împotriva protestatarilor.
This is the basic warning to prevent further violence against protestors now.
Este vital să se stabilească cine trebuie să emită o avertizare și când, precum și modul în care trebuie emisă aceasta, pentru a preveni haosul informațional la care am asistat.
It is vital to establish who is to issue a warning, and when and how they should issue it, in order to prevent the information chaos we have been witnessing.

Exemple de folosire pentru "a preveni" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎn acelaşi timp, acest lucru va preveni declinul demografic din ultimele decenii.
At the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.
RomanianTrebuie să adoptăm măsuri eficiente pentru a preveni destabilizarea monedei euro.
We must take effective measures to prevent the euro from being destabilised.
RomanianAstfel, s-ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piaţă.
This would prevent a technological lock-in being applied by market players.
RomanianCe a făcut comunitatea internaţională pentru a preveni această formă de terorism?
What did the international community do to prevent this form of terrorism?
RomanianEste neapărat necesar, pentru a preveni orice noi deraieri ale pieţelor.
That is an absolute must in order to prevent any new derailments of the markets.
RomanianMai mult, din 2011, marcarea electronică va preveni confuzia şi decepţiile.
Moreover, from 2011, electronic tagging will prevent confusion and deception.
RomanianPentru a preveni aceasta, adăugați expeditorul la Lista de expeditori siguri.
To prevent this from happening, add the sender to the Safe Senders list.
RomanianÎn realitate, am acționat la timp pentru a preveni o crimă în masă în Benghazi.
As it was, we were just in time to prevent a mass murder in Benghazi.
RomanianUniunea Europeană ar trebui să depună eforturi pentru a preveni agravarea actualei crize.
The European Union should make efforts to prevent escalation of the present crisis.
RomanianPoliticienii au obligaţia de a deservi populaţia şi de a preveni nenorocirile.
The duty of politicians is to serve the people and prevent misfortune.
RomanianPrin urmare, este important să discutăm despre aceasta și să facem ceva pentru a o preveni.
Therefore, it is important that we discuss it and do something to prevent it.
RomanianCe obstacole poate ridica UE pentru a preveni operaţiunile de jocuri de noroc în statele membre?
What obstacles can the EU erect to prevent gambling operations in Member States?
RomanianTrebuie luate măsuri înainte ca incidentele să aibă loc, pentru a le preveni.
Action must be taken before incidents occur so as to prevent them.
RomanianPrin urmare, trebuie să ne adaptăm pentru a preveni sau minimaliza daunele.
We therefore need to adapt if we are to prevent or minimise damage.
RomanianStatele membre ar fi putut preveni un mare număr de astfel de plăţi eronate.
A large proportion of these erroneous payments could have been prevented by the Member States.
RomanianDe aceea, considerăm necesară stabilirea unor norme clare pentru a preveni această situație.
We therefore consider it necessary to establish clear rules to prevent this situation.
RomanianProblema este obţinerea datelor atunci când avem nevoie de acestea, pentru a preveni ameninţările.
The problem is getting the data to where we need it in order to prevent threats.
RomanianAşadar, trebuie să luptăm cu toate mijloacele disponibile pentru a preveni astfel de acte.
We must therefore fight to prevent such acts using all available means.
RomanianA depus deja numeroase eforturi pentru a preveni dezastrul umanitar la care asistăm astăzi.
It has done a lot upstream to prevent the humanitarian disaster we are witnessing today.
RomanianUtilizați SkyDrive pentru a preveni versiunile multiple ale aceluiași fișier.
Use SkyDrive to help prevent multiple versions of the same file.