Traducere română-engleză pentru "preventiv"

RO

"preventiv" engleză traducere

RO

preventiv {adjectiv masculin}

volume_up
preventiv
preventiv
UNHRC ar trebui să devină mai mult un avertisment timpuriu și un mecanism preventiv.
The UNHRC should become more an early-warning and preventive mechanism.
Scopul nostru este de a consolida aspectul preventiv şi pe cel corectiv ale Pactului de stabilitate şi creştere.
We aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
În primul rând, trebuie să consolidăm atât aspectul preventiv, cât şi pe cel corectiv ale Pactului de stabilitate şi creştere.
First, we must reinforce both the preventive and corrective arms of the Stability and Growth Pact.

Exemple de folosire pentru "preventiv" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianÎnainte de crearea sa, mulţi dintre noi doream ca această Curte să aibă un rol preventiv.
Prior to its creation, many of us wanted the Court to have a preventative role.
RomanianExistenţa unei curţi eficace poate avea ea însăşi un efect preventiv.
The existence of an effective court can, of itself, have a preventative effect.
RomanianUNHRC ar trebui să devină mai mult un avertisment timpuriu și un mecanism preventiv.
The UNHRC should become more an early-warning and preventive mechanism.
RomanianPrintre alte utilizări, acestea sunt incluse în hrana animalelor în scop preventiv.
Amongst other uses, they are fed to animals on a preventative basis.
RomanianCred că aceste fonduri trebuie folosite şi într-un mod preventiv.
It is my belief that these funds must also be used in a preventative manner.
RomanianScopul nostru este de a consolida aspectul preventiv şi pe cel corectiv ale Pactului de stabilitate şi creştere.
We aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
RomanianAntibioticele nu pot fi utilizate în mod obișnuit sau preventiv.
Antibiotics must not be used routinely or preventively.
RomanianPrietenilor mei sceptici la schimbările climatice, le pot spune că trebuie luat în considerare principiul preventiv.
To my climate-sceptic friends, could I say that the precautionary principle should be considered.
RomanianVa trebui să acţionaţi rapid şi preventiv.
You will need to act in a timely and preventative manner.
RomanianÎn primul rând, trebuie să consolidăm atât aspectul preventiv, cât şi pe cel corectiv ale Pactului de stabilitate şi creştere.
First, we must reinforce both the preventive and corrective arms of the Stability and Growth Pact.
RomanianÎn 2010 au fost întrerupte preventiv plăți în valoare de peste 2,4 miliarde de euro din fondurile regionale și sociale.
In 2010, more than EUR 2.4 billion of payments under the Regional and Social Funds were preventively interrupted.
RomanianEste foarte important să se intensifice cooperarea şi să se aloce resurse suplimentare pentru studiul cancerului şi tratamentul preventiv.
More cooperation and resources for the study of cancer and preventive treatment are very important.
RomanianAceastă interpretare îi poate conferi un rol preventiv în ceea ce privește împiedicarea planurilor de a ucide populația libiană.
This interpretation may give it a preventive role going as far as to prevent said planes from assassinating the Libyan population.
RomanianEste crucial să consolidăm efectul său preventiv şi să amplasăm finanţele publice durabile pe un fundament mai sănătos în statele membre.
It is crucial to strengthen its preventive effect and to put sustainable public finances on a sounder footing in the Member States.
RomanianÎn Statele Unite, după cum aţi spus, legea antiterorismului permite încă arestul preventiv nelimitat şi procesele în faţa tribunalelor militare.
In the United States, as you said, the antiterrorism law still permits unlimited pre-trial detention and trials before military courts.
RomanianPrincipalul scop al pactului a fost unul preventiv; s-a dorit o supraveghere multilaterală a evoluţiei bugetare printr-un sistem de alertă precoce.
The pact's main aim was prevention. It was meant to provide multilateral supervision of budgetary development using an early warning system.
RomanianConsiliul a fost destul de ferm cu privire la faptul că mandatul european de arestare nu ar trebui utilizat în cazuri în care arestul preventiv nu este oportun.
The Council has been quite clear that in cases where preventive detention is inappropriate, the European Arrest Warrant should not be used.
RomanianÎn această privinţă, grupul nostru apreciază o înăsprire a liniilor directoare bugetare din Pactul de stabilitate şi creştere şi întărirea efectului preventiv al acestora.
In this regard, our group sets store by a tightening of the budget guidelines in the Stability and Growth Pact and the strengthening of their preventive effect.
RomanianDacă dorim să obținem un efect preventiv puternic, statele membre trebuie să declare drept infracțiune folosirea cu bună știință a serviciilor victimelor traficului.
If we want to achieve a strong preventive effect, the Member States must make it a criminal offence for anyone to knowingly use the services of victims of trafficking.
RomanianSă conduceţi Uniunea înseamnă să consolidaţi disciplina bugetară, iar să consolidaţi disciplina bugetară înseamnă să elaboraţi noi idei pentru a consolida aspectul preventiv.
Leading the Union means strengthening budgetary discipline, and strengthening budgetary discipline means coming up with new ideas to strengthen the preventive aspect.