Traducere română-engleză pentru "primar"

RO

"primar" engleză traducere

RO

primar {masculin}

volume_up
1. general
primar
volume_up
mayor {substantiv}
Apar, de asemenea, şi situaţii de violenţă: astăzi ni s-a comunicat că un primar din partidul de opoziţie şi un gardian au fost împuşcaţi mortal.
Violence is also occurring: today we were informed that a mayor from the opposition party and a guard had been shot dead.
Ca fost primar al sectorului 5 din Bucureşti, am fost preocupat mereu de ajutorul pentru oamenii săraci, în special cei de etnie rromă.
As a former mayor of Bucharest's 5th district, I was always concerned about providing help to the poor, especially those of Roma ethnic origin.
Curtea Supremă malgaşă a declarat că fostul primar al capitalei Antananarivo deţine această funcţie în conformitate cu prevederile constituţiei.
The Malagasy Supreme Court stated that the former Mayor of Antananarivo holds this office in accordance with the Constitution.
primar
volume_up
Lord Mayor {substantiv} [engl.-brit.]
primar
2. "de sat"

Exemple de folosire pentru "primar" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCa cerință minimă, toți copiii romi ar trebui să încheie ciclul primar.
As a minimum, all Roma children should complete primary school.
RomanianAcest lucru trebuie inclus cu claritate în dreptul primar.
This needs to be clearly laid down in primary law.
RomanianTrebuie amintit că din cei 2 554 de disponibilizați, 1 114 lucrători "nu au finalizat învățământul primar”.
It should be noted that 1 114 of the 2 554 dismissed workers 'have not concluded primary school education'.
RomanianDe fapt, PIB-ul a devenit indicatorul primar pentru dezvoltarea globală a societăţii şi pentru progres în general.
Indeed, GDP has become the primary indicator for overall societal development and progress in general.
RomanianÎn România, învăţământul primar este obligatoriu.
RomanianCe opinie aveţi despre învăţământul primar?
RomanianCu toate acestea, Tratatul Euratom este drept primar și, prin urmare, nu este preocuparea Comisiei, ci a statelor membre.
However, the Euratom Treaty is primary law and, therefore, is not the concern of the Commission but of the Member States.
RomanianAcesta este surplusul structural primar de care Grecia are nevoie, iar restructurarea datoriei nu ar rezolva acest fapt fundamental.
That is the primary structural surplus that Greece needs, and debt restructuring would not solve this very fundamental fact.
RomanianMă refer la Slovacia, acolo unde există prevederi pentru îngrijire gratuită şi educaţie gratuită în ciclul primar şi gimnazial.
I am talking about the Slovak Republic, where there are provisions for free care and free education at primary and secondary schools.
RomanianCa toți ceilalți operatori din sectorul primar, apicultorii europeni trebuie să fie puși în poziția de a-și planifica propriile activități.
Like all other primary sector operators, European beekeepers must be put in a position where they can plan their own affairs.
RomanianApar, de asemenea, şi situaţii de violenţă: astăzi ni s-a comunicat că un primar din partidul de opoziţie şi un gardian au fost împuşcaţi mortal.
Violence is also occurring: today we were informed that a mayor from the opposition party and a guard had been shot dead.
RomanianPC7 este unul dintre cele mai mari programe de sprijinire a cercetării din lume şi reprezintă instrumentul primar al politicii de cercetare a UE.
FP7 is one of the largest research support programmes in the world and represents the primary tool of EU research policy.
RomanianAceastă măsură îndeplinește obiectivul primar al spațiului de libertate, securitate și justiție, care este construirea unei Europe protectoare.
This measure meets the primary objective of the area of freedom, security and justice, which is to build a protective Europe.
RomanianCurtea Supremă malgaşă a declarat că fostul primar al capitalei Antananarivo deţine această funcţie în conformitate cu prevederile constituţiei.
The Malagasy Supreme Court stated that the former Mayor of Antananarivo holds this office in accordance with the Constitution.
RomanianDacă înlocuiți hard diskul primar în loc să adăugați un hard disk secundar, va trebui să instalați Windows după ce conectați discul.
If you are replacing the primary hard disk rather than adding a secondary disk, you'll have to install Windows after you connect the disk.
RomanianApreciez îndeosebi observaţia clară a raportului conform căreia producţia alimentară este scopul primar al politicii agricole comune.
I particularly like the very clear reference in the report that food production is the primary purpose of the common agricultural policy.
RomanianCa fost primar al sectorului 5 din Bucureşti, am fost preocupat mereu de ajutorul pentru oamenii săraci, în special cei de etnie rromă.
As a former mayor of Bucharest's 5th district, I was always concerned about providing help to the poor, especially those of Roma ethnic origin.
RomanianMai mult, șase state membre ale UE au fost capabile să mențină surplusul primar la peste 4 %, timp de cel puțin patru ani, deci nu este imposibil.
Moreover, six EU Member States have been able to maintain a primary surplus of over 4% for at least four years, so it is not impossible.
RomanianEste necesar să putem avea o imagine asupra întregului lanţ, de la producătorul primar până la lanţurile de supermarketuri pentru a vedea unde dispare valoarea adăugată.
We need to be able to see within the whole chain from primary producer to supermarket chains where the added value is disappearing.