Traducere română-engleză pentru "prin"

RO

"prin" engleză traducere

volume_up
prin {interj.}
RO

prin {prepoziţie}

volume_up
Prin finanţarea cercetării şi dezvoltării, prin sprijinirea investiţiilor...
Through funding research and development, through supporting investment...
Acest lucru trebuie să continue prin intermediul legislaţiei, al obiectivelor şi al directivelor.
That needs to continue through legislation, through targets and through directives.
Aceasta trebuie, de asemenea, adoptată imediat prin transpunerea directivei.
It also needs to be immediately adopted through transposition of the directive.
prin (dar şi: via)
Nu prin procedura ordinară, ci prin intermediul unei proceduri de urgență.
Not via the usual procedure, but by means of a special 'fast track' procedure.
Membrii PE sunt aleși de diferitele țări prin intermediul partidelor naționale.
MEPs are elected by the various countries via national parties.
90 % din exporturile şi importurile noastre sunt transportate prin porturi.
Ninety per cent of our exports and imports are transported via the ports.
prin (dar şi: via)
Prin urmare, securitatea economică este o condiţie pentru asigurarea calităţii îngrijirii.
Economic security, therefore, is a prerequisite for ensuring the quality of care.
Prin urmare, aveți mare grijă atunci când intenționați să calmați piețele.
Really do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.
Să ne ocupăm de acest lucru, prin urmare, nu să le transformăm în probleme duplicate.
Let us take care, therefore, not to turn them into duplicate issues.

Exemple de folosire pentru "prin" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianUE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EU financing could support your training and career development as a researcher:
RomanianPrin urmare, s-a folosit doar expresia "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.
Therefore, only the expression 'former Yugoslav Republic of Macedonia' was used.
RomanianComisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
RomanianPrin urmare, prezentul raport este rezultatul compromisului pe care îl urmăream.
Therefore, this report is the result of the compromise which we had been seeking.
RomanianAceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
These agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
RomanianPrin urmare, votez împotriva cererii sale de apărare a imunității parlamentare.
I am therefore voting against his request to protect his parliamentary immunity.
RomanianPrin urmare, despre acest lucru este vorba în acest raport: stabilirea cadrului.
So that is what this report is about: it is actually about setting the framework.
RomanianDintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
RomanianSe poate spune, prin urmare, că Banca Centrală Europeană a funcţionat foarte bine.
It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
RomanianAmendamentul 8 a fost retras şi prin urmare nu puteţi vota asupra paragrafului 36.
Amendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
RomanianPrin urmare, susţin ideea instituirii unei reţele europene de educaţie medicală.
I therefore support the idea of setting up a European health literacy network.
RomanianEuropa are, prin urmare, o responsabilitate deosebită în procesul actual al G20.
Europe has, therefore, a particular responsibility in the current G20 process.
RomanianPrin urmare, pentru noi este important să ştim ce se va întâmpla în Statele Unite.
Therefore, it is important for us to know what will happen in the United States.
RomanianMulţi oameni cred că pot obţine avantaje personale prin distrugerea pădurilor.
A lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
RomanianPrin urmare, este mult mai greu să reuşim, dar în acelaşi timp trebuie să o facem.
It is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
RomanianPrin urmare, ar fi mai indicat ca cererile să fie prezentate separat în viitor.
It would therefore be better if applications were submitted separately in future.
RomanianPresa de astăzi se caracterizează prin pesimism: se va ajunge sau nu la un acord?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
RomanianDe unde va veni creșterea și, prin urmare, de unde vor proveni locurile de muncă?
Where will the growth come from and, consequently, where will the jobs come from?
RomanianPrin urmare, merită sprijin și o atenție deosebită din partea Uniunii Europene.
It is therefore worthy of particular support and attention by the European Union.
RomanianPrin urmare, primul element este o piață energetică integrată și interconectată.
The first element is therefore an integrated and interconnected energy market.