RO

principal {adverb}

volume_up
1. "în esență"
principal
Practic, acest raport protejează cetăţenii şi acordă Comisiei şi Parlamentului un rol principal.
In essence, this report protects citizens and gives the Commission and Parliament a leading role.
principal
Acest fapt reprezintă într-adevăr elementul principal al recunoaşterii reciproce.
That really is the main ingredient of mutual recognition.
Instrumentul principal de implementare al strategiei este Planul Național de CDI.
The main instrument for implementing the strategy is the National Plan for RDI.
Obiectivul principal al acestor măsuri constă în proceduri și sancțiuni.
The main thrust of these measures lies in procedures and sanctions.
2. "din principiu"
Însă motivul principal pentru care m-am abţinut este că acest lucru dă peste cap întregul principiu al jurisprudenţei.
But the principal reason why I abstained was because this turns the whole principle of jurisprudence upside down.
În orice caz, acesta este principiul care va fi luat în considerare, în principal, la reuniunea de la acest sfârşit de săptămână a Consiliului European.
That is, at any event, the principle that will be very much in mind at this weekend's meeting of the European Council.
Numai în acest mod este posibil să le protejăm împotriva pericolelor cu care se confruntă, adică incendiile, care sunt motivul principal pentru distrugerea acestora.
Only in this way is it possible to protect them from the dangers they face, namely fires, which are the principle reason for their destruction.
EN

principal {substantiv}

volume_up
1. Judiciar
principal
volume_up
mandant {m}
principal
volume_up
comitent {m}
3. Educaţie, Englez-American
The Florence European University Institute is officially established by the first meeting of the High Council and through the appointment of a principal.
Are loc înfiinţarea oficială a Institutului Universitar European din Florenţa, printr-o primă reuniune a Înaltului Consiliu şi prin numirea unui director.

Exemple de folosire pentru "principal" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianInstrumentul principal de implementare al strategiei este Planul Național de CDI.
The main instrument for implementing the strategy is the National Plan for RDI.
RomanianMeritul său principal este că examinează subiectul din perspectiva fermierilor.
Its great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
RomanianPreşedintele, ales cu un mandat de şapte ani, are în principal funcţii onorifice.
The President, elected for a seven-year period, mainly performs ceremonial duties.
RomanianSituația este cea mai dificilă în Africa, și în principal în Africa Subsahariană.
The situation is most difficult in Africa, and in particular in sub-Saharan Africa.
RomanianPersonal, eu aș fi în favoarea accentuării în principal a politicii de dezvoltare.
Personally, I would be in favour of placing the main emphasis on development policy.
RomanianAviaţia generală şi de afaceri cuprinde în principal întreprinderi mici şi mijlocii.
General and business aviation mainly comprises small and medium-sized enterprises.
RomanianÎn privinţa Macedoniei, dezbaterea s-a axat în principal pe problema numelui.
Turning now to Macedonia, the debate centred primarily on the question of its name.
RomanianNu este pur şi simplu numai o problemă umanitară, ci în principal un grav eşec politic.
It is not simply a humanitarian problem, but mainly a serious political failure.
RomanianPentru grupul nostru, punctul principal este echilibrul dintre securitate şi libertate.
For our group, the basic point here is the balance between security and freedom.
RomanianObiectivele strategiei pot fi realizate în principal prin educație și formare.
The objectives of the strategy can be achieved principally by education and training.
RomanianProcesul de transfer al unei întreprinderi urmează în principal următorii pași:
The process of transferring a business involves the following main steps:
RomanianPentru a afișa meniul DVD principal utilizând telecomanda, apăsați butonul DVD MENU.
To display the main DVD menu by using the remote control, press the DVD MENU button.
RomanianIeşirea din criză nu este, în principal, o problemă de politici economice sau fiscale
Exiting from the crisis is basically not a problem about economic or fiscal policy.
RomanianObiectivul principal al acestor acorduri este ca aceste frontiere să fie respectate.
The very objective of these agreements is for those borders to be respected.
RomanianDesertec nu va fi felul principal de pe meniul consumatorilor din Uniunea Europeană.
Desertec will not be the main course on the European Union consumers' menu.
RomanianSau, în conformitate cu punctul 12 din rezoluţie, este "actorul principal”?
Or, as it says in paragraph 12 of the resolution, is it the 'major player'?
RomanianMulţumită Comisiei Europene, la Kyoto am fost jucat un rol principal în acest domeniu.
In Kyoto, we took the lead on this issue, thanks to the European Commission.
RomanianÎn principal, va fi o cosmetizare cvasi-democratică pentru o instituție nedemocratică.
Most of all, it will be a quasi-democratic cosmetic for an undemocratic institution.
RomanianRezoluția subliniază că primul pilon al sistemului de pensii este pilonul principal.
The resolution emphasises that the first pillar of the pension system is the main one.
RomanianÎn trecut, inovarea a fost prezentă în principal în domeniul cercetării.
In the past, innovation has primarily been envisaged in the field of research.

Sinonime (în engleză) pentru "principal":

principal
principality
English