Traducere română-engleză pentru "prompt"

RO

"prompt" engleză traducere

volume_up
gata (prompt) {adj. m.}
EN
EN

"prompt" română traducere

volume_up
prompting {substantiv}
volume_up
promptness {substantiv}
RO

prompt {adjectiv masculin}

volume_up
Pentru a modifica setările pentru toate ferestrele de Prompt comandă, faceți clic pe Valori implicite.
To change the settings for all Command Prompt windows, click Defaults.
Se poate modifica aspectul ferestrei Prompt comandă prin setarea opțiunilor pentru Prompt comandă.
You can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
Utilizatorii avansați pot utiliza fereastra Prompt comandă pentru a utiliza instrumentele de linie de comandă.
Advanced users can use the Command Prompt window to use command line tools.
Acesta este și scopul întrebării pe care o adresăm astăzi, deoarece a existat un apel prompt la coordonare, iar acest lucru categoric nu s-a întâmplat.
That is also the reason for the question that we are raising today, because there was a very quick call for coordination and this was clearly not forthcoming.
EN

prompt {adjectiv}

volume_up
prompt (dar şi: expeditious, fast, quick, ready)
To change the settings for all Command Prompt windows, click Defaults.
Pentru a modifica setările pentru toate ferestrele de Prompt comandă, faceți clic pe Valori implicite.
You can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
Se poate modifica aspectul ferestrei Prompt comandă prin setarea opțiunilor pentru Prompt comandă.
Advanced users can use the Command Prompt window to use command line tools.
Utilizatorii avansați pot utiliza fereastra Prompt comandă pentru a utiliza instrumentele de linie de comandă.
The EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
UE este hotărâtă să acţioneze rapid pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
For these reasons, I hope that today's vote will allow us to reach a prompt, timely and balanced compromise with the Council.
Din aceste motive, sper că votul de astăzi ne va permite să ajungem la un compromis rapid, oportun şi echilibrat cu Consiliul.
You'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
Vi se va solicita să alegeți dacă doriți să ștergeți datele rapid sau în întregime.
prompt (dar şi: pressing, quick, urgent)
prompt
volume_up
gata (prompt) {adj. m.}

Exemple de folosire pentru "prompt" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianDeputaţii insistă că ajutorul financiar trebuie să fie prompt, orientat şi temporar.
Members insist that all financial aid must be timely, targeted and temporary.
RomanianUE trebuie să fie capabilă să acționeze prompt și să continue să ofere o contribuție.
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
RomanianPentru a modifica setările pentru fereastra Prompt comandă curentă, faceți clic pe Proprietăți.
To change the settings for the current Command Prompt window, click Properties.
RomanianTrebuie să deschideți un prompt de comandă cu privilegii înalte pentru a parcurge următorii pași.
You must open a command prompt with elevated privileges to complete the following steps.
RomanianÎi rog să le finalizeze prompt şi să le prezinte Parlamentului.
I ask that they conclude them promptly and refer them to Parliament.
RomanianIată răspunsurile la unele întrebări comune despre Prompt comandă.
Here are answers to some common questions about Command Prompt.
RomanianSe poate modifica aspectul ferestrei Prompt comandă prin setarea opțiunilor pentru Prompt comandă.
You can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
RomanianPentru a modifica setările pentru toate ferestrele de Prompt comandă, faceți clic pe Valori implicite.
To change the settings for all Command Prompt windows, click Defaults.
RomanianUtilizatorii avansați pot utiliza fereastra Prompt comandă pentru a utiliza instrumentele de linie de comandă.
Advanced users can use the Command Prompt window to use command line tools.
RomanianSă soluţionăm acest aspect nerezolvat în mod prompt şi raţional.
Let us resolve this outstanding issue promptly and sensibly.
RomanianCum intenţionaţi să acţionaţi mai eficient şi mai prompt?
How do you intend to act more effectively and more promptly?
RomanianMulte mulţumiri Parlamentului care a acţionat foarte prompt.
Thank you to Parliament, which has acted very swiftly.
RomanianÎn lista cu rezultate, faceți clic cu butonul din dreapta pe Prompt comandă, apoi faceți clic pe Executare ca administrator.
In the list of results, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.
RomanianEste posibil ca anumite comenzi executate utilizând Prompt comandă să solicite privilegii ridicate sau administrative.
Some commands that you can run using Command Prompt might require elevated or administrative privileges.
RomanianGlisarea unui fișier sau a unei comenzi rapide în fereastra Prompt comandă nu este acceptată în această versiune de Windows.
Dragging a file or shortcut to the Command Prompt window is not supported in this version of Windows.
RomanianSituațiile de criză nu sunt o noutate pentru Uniunea Europeană, iar răspunsul UE la criză a fost prompt și eficient.
Crisis situations are not new to the European Union and the EU response to this crisis was timely and efficient.
RomanianAcum, tratatele stipulează ca Parlamentul să fie "informat prompt și complet pe parcursul tuturor etapelor procedurii”.
Now, the Treaties stipulate that Parliament be 'immediately and fully informed at all stages of the procedure'.
Romanianîn numele Grupului PSE - Dle preşedinte, aş dori să o felicit pe dna Beer cu privire la raportul excelent şi prompt.
on behalf of the PSE Group. - Mr President, I would like to congratulate Mrs Beer on an excellent and timely report.
RomanianCred că această dezbatere ar trebui să atragă mai multă atenție și un angajament mai prompt din partea instituțiilor europene.
I think this debate should call for greater attention and a swifter commitment from the European institutions.
RomanianRețelele sunt în permanență în contact și permit un schimb de informații prompt, creând premisele unei acțiuni rapide.
The networks are in daily contact and allow for the timely exchange of information, laying the ground for rapid action.