Traducere română-engleză pentru "rapid"

RO

"rapid" engleză traducere

volume_up
rapid {adj. m.}
volume_up
rapid {n}
EN

"rapid" română traducere

RO
volume_up
rapid {substantiv}
RO
RO
RO

rapid {adjectiv masculin}

volume_up
Acesta a fost un răspuns rapid şi impresionant, însă a avut şi un preţ.
It was a fast and impressive response but it came with a price.
Toţi solicitanţii de azil ar trebui să aibă acces rapid la piaţa muncii.
All asylum seekers should have fast access to the labour market.
Ritmul este prea rapid și din cauza aceasta se produc întârzieri.
You are going a little fast and there is a little delay.
Puteți fixa o aplicație direct la bara de activități pentru acces rapid și ușor.
You can pin an app directly to the taskbar for quick and easy access.
Eu sunt tipul de persoană care reprezintă un factor decizional rapid, eficient, dar bun.
I am the type of person who is a quick, efficient but good decision-maker.
Ajutați angajații să inoveze oferindu-le access rapid la informații și procese de business
Empower employees to innovate with quick access to information and business processes
Un răspuns rapid al Uniunii Europene este, prin urmare, crucial.
A rapid response by the European Union is therefore crucial.
Doamnă comisar, baroană Ashton, vă mulţumesc sincer pentru angajamentul puternic şi rapid.
Commissioner, Baroness Ashton, thank you sincerely for your rapid and strong commitment.
Este o situaţie care necesită un răspuns rapid din partea Uniunii Europene şi a statelor membre.
This situation requires a rapid response from the European Union and the Member States.
Acesta se referă la progresul realizat și urmărește un proces rapid de aderare.
It refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Atenţie, "rapid" şi "patent comunitar" nu sunt cuvinte şi concepte care să se potrivească uşor.
Mind you, 'swift' and 'Community patent' are not words and concepts that go comfortably together.
Sunt de acord cu dl Gauzès că trebuie acționat rapid, fiindcă avem nevoie de certitudine juridică.
I agree with Mr Gauzès that swift action is needed, because we need legal certainty.
rapid (dar şi: puternic)
. - Dle preşedinte, pot începe prin a-i mulţumi dnei de Brún, care a preluat acest dosar, aşteptându-se să fie rezolvat destul de rapid.
. - Mr President, can I start by thanking Mrs de Brún, who took on this dossier expecting it to be fairly expeditious.
Pentru a termina mai rapid configurarea, faceți clic pe Folosiți setările rapide.
To get through setup faster, click Use express settings.
Liderii G20 au reafirmat angajamentul de a ajunge rapid la o concluzie în cadrul Rundei Doha.
The G20 leaders expressed their renewed commitment to reaching a swift conclusion of the Doha Round.
rapid (dar şi: iute, sprinten, pârâu, râuleţ)
UE este hotărâtă să acţioneze rapid pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
The EU is determined to take prompt action to cut greenhouse gas emissions.
Din aceste motive, sper că votul de astăzi ne va permite să ajungem la un compromis rapid, oportun şi echilibrat cu Consiliul.
For these reasons, I hope that today's vote will allow us to reach a prompt, timely and balanced compromise with the Council.
Vi se va solicita să alegeți dacă doriți să ștergeți datele rapid sau în întregime.
You'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
rapid (dar şi: ager, repede)
Un proces rapid este şi în interesul victimelor, pentru ca drepturile acestora să fie respectate.
It is also in the interest of the victims to have a speedy trial so that their rights are respected.
Aş fi dorit să fi încheiat un acord rapid în această privinţă cu Consiliul, dar nu este posibil.
I would have liked us to have reached speedy agreement on this with the Council, but that has not been possible.
Ei bine, având în vedere cei șase ani în care am lucrat în instituțiile europene, este destul de rapid.
Well, in the light of the six years I have been in office in the European institutions, that is quite speedy.
EN

rapid {adjectiv}

volume_up
A rapid response by the European Union is therefore crucial.
Un răspuns rapid al Uniunii Europene este, prin urmare, crucial.
Commissioner, Baroness Ashton, thank you sincerely for your rapid and strong commitment.
Doamnă comisar, baroană Ashton, vă mulţumesc sincer pentru angajamentul puternic şi rapid.
This situation requires a rapid response from the European Union and the Member States.
Este o situaţie care necesită un răspuns rapid din partea Uniunii Europene şi a statelor membre.
rapid (dar şi: quick, swift)
We owe our citizens a suitable, rapid response so that we can emerge from the crisis more quickly and strongly.
Le datorăm cetățenilor noștri un răspuns adecvat, rapid astfel încât să putem depăși mai repede și energic această criză.
Among the proposals to be implemented as soon as possible is the launch of the missing child rapid alert system.
Una dintre propunerile care trebuie implementate cât mai repede cu putinţă este lansarea sistemului de alertă rapidă pentru copiii dispăruţi.
It is quite clear that this conference cannot possibly halt the loss of biodiversity; the pace is simply too rapid.
Este destul de clar faptul că este imposibil ca această conferinţă să stopeze declinul biodiversităţii; mergem pur şi simplu prea repede.

Exemple de folosire pentru "rapid" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcesta se referă la progresul realizat și urmărește un proces rapid de aderare.
It refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
RomanianCredem că toate părțile au un interes puternic pentru a ajunge la un acord rapid.
We think that all parties have a strong interest in reaching a swift agreement.
RomanianŞtiaţi că puteţi implementa Exchange Online cu 20% mai rapid cu un partener?
Did you know that you can deploy Exchange Online over 20% faster with a partner?
RomanianCalota glaciară din zona de vest a Antarcticii se topeşte din ce în ce mai rapid.
The icecap in the Western Antarctic is melting at an increasingly fast rate.
RomanianȚările democratice ating o distribuire echitabilă mult mai rapid decât dictaturile.
Countries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
RomanianVi se va solicita să alegeți dacă doriți să ștergeți datele rapid sau în întregime.
You'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
RomanianAş dori să răspund la câteva întrebări şi să clarific foarte rapid câteva aspecte.
I would like to answer a few questions and clarify a few things very quickly.
RomanianSper ca statele membre, în special Italia, să transpună legislația foarte rapid.
I hope that the Member States, above all Italy, transpose the legislation very quickly.
RomanianPrin urmare, îndemn Întreprinderea comună să remedieze rapid această deficiență gravă.
I therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
RomanianApăsați pe butonul ENTER pentru a reveni rapid la ultimul canal pe care l-ați vizionat.
Press the ENTER button to quickly go back to the last channel you were watching.
RomanianAcest lucru este esenţial şi, desigur, trebuie să acţionăm rapid în această privinţă.
That is essential and it should be clear that we must not budge on this issue.
RomanianSufereau din punct de vedere financiar şi şi-ar fi dorit un răspuns mai rapid.
They were suffering financially and would have liked to have seen a quicker response.
RomanianStatele membre ar fi putut reacţiona mai rapid atunci când a lovit criza bancară.
Member States could have reacted more swiftly when the banking crisis hit.
RomanianUnii au ridicat problema rapidităţii: putem acţiona mai rapid decât o facem acum?
Some of you have raised the question of speed: can we act faster than we are doing now?
RomanianPui care cresc rapid, porci care ajung la dimensiuni enorme în doar câteva luni.
Rapidly growing chickens, pigs that are fattened to enormous size in a matter of months.
RomanianÎn continuare, este esenţial ca deciziile adoptate de G20 să fie aplicate cât mai rapid.
Next, it is essential that the decisions taken by the G20 are delivered rapidly.
RomanianToate aceste recomandări pot fi puse în aplicare rapid cu ajutorul legislației.
All these recommendations can be implemented quickly through legislation.
RomanianÎn consecinţă, este şi mai important să adoptăm rapid norme adecvate pentru pieţe.
It is therefore even more important to adopt appropriate rules for the markets quickly.
RomanianVibrionul se răspândește rapid și numărul deceselor crește exponențial.
The vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
RomanianConsider că sunt corecte și că trebuie să ne asigurăm că vom acționa rapid.
I believe they are just and I believe that we need to make sure that we act quickly.

Sinonime (în engleză) pentru "rapid":

rapid
English
rapidly