Traducere română-engleză pentru "se"

RO

"se" engleză traducere

volume_up
se {pron.}
EN

"per se" română traducere

RO

se {pronume}

volume_up
se (dar şi: o)
Comitetul de criză se presupune că se va întruni - se întrunește și va efectua teste.
The Crisis Committee is supposed to meet - it does meet and will also carry out tests.
În trecut era normal să nu se încerce să se atace din nou un compromis comun.
It used to be common practice not to attempt to attack a joint compromise again.
Este așadar important să se creeze un mediu în care acestea să se poată dezvolta.
It is therefore important to create an environment in which this can develop.
Sudanului de Sud trebuie să i se permită să se consacre ca stat suveran viabil.
South Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.
Trebuie să se facă mai multe din partea ţării înseşi, în ţara însăşi.
More must be done from the country itself and in the country itself.
Piața nu se va ocupa singură de acest lucru; este nevoie de măsuri publice.
The market will not take care of this by itself; public measures are needed.
Poate totul se rezumă la cum se priveşte paharul, ca fiind jumătate plin sau jumătate gol.
Perhaps it comes down to whether one regards the glass as half-full or half-empty.
Ne arătaţi că şi în vremuri grele de recesiune, se poate visa la Utopia.
You show that even in the dark days of recession, one can dream of Utopia.
Totalitarismul nu se combate prin metode totalitariste.
It is not with totalitarian methods that one can fight totalitarianism.
Se pare că oamenii simt că se fac presiuni asupra lor pentru a-şi retrage semnăturile.
It appears that people feel that they are being pressurised to withdraw signatures.
Acolo unde oamenii suferă de foame, trebuie să-i ajutăm să se ajute singuri.
Where people go hungry, we must help people to help themselves.
Se pare că guvernul Republicii Letonia nu se interesează de soarta acestor oameni.
It seems that the fate of these people is of no concern to the government of the Republic of Latvia.
Reafirmăm dreptul acestora de a se apăra şi de a-şi păstra identitatea.
We reassert their right to defend themselves and to remain themselves.
Politicienii responsabili trebuie să se distanțeze de soluțiile foarte pripite.
The responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
În plus, autorităților nu ar trebui să li se permită să își facă singure audit.
Furthermore, authorities should not be allowed to audit themselves.
Nu se poate să se refuze dialogul pe această temă și apoi să se dea vina pe Parlament.
They cannot simply refuse to talk about this and then put the blame on Parliament.
Se poate vedea că altele au eşuat atunci când se face o comparaţie cu obiectivele lor.
Others can be seen to have failed when they are compared with their objectives.
Dacă nu li se permite să se unească cu Albania, doresc o independenţă reală.
If they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
În mod implicit, gadgeturile se „lipesc” unul de altul și de marginea ecranului.
By default, gadgets "stick" to each other and to the edge of the screen.
Aceste două domenii de activitate sunt în strânsă legătură şi se completează reciproc.
These two areas of activity are interconnected and complement each other.
Știm că dacă statele membre trebuie să se sancționeze între ele, nu se va întâmpla nimic.
We know that if Member States have to sanction each other, nothing will happen.
to fix oneself/one's residence in
to inflict a wound upon oneself
Înţeleg că se va prezenta în scurt timp în faţa Comisiei pentru afaceri externe şi va răspunde la întrebări.
I understand that she will shortly be presenting herself to the Committee on Foreign Affairs and answering questions.
Trebuie să consolidăm posibilităţile de angajare ale indivizilor şi capacitatea acestora de a se afirma pe piaţa muncii.
We must strengthen the individual's employability and ability to assert him- or herself in the labour market.
"Europa doreşte pe bună dreptate să se doteze cu o politică şi o monedă comună, însă, mai presus de toate, ea are nevoie de un suflet.”
Europe quite rightly wants to equip herself with a common policy and currency but, most of all, she needs a soul'.
se (dar şi: însuşi)
Raportorul se regăseşte astfel într-o poziţie dorită de dumnealui, dar nu şi de Grupul ALDE.
This puts the rapporteur in a position he himself wants but the ALDE Group does not.
Acesta se va mulţumi, însă, cu acordul de liber schimb şi un regim de liberalizare a vizelor.
He will content himself, instead, with an FTA and a visa liberalisation regime.
Se spune că însuși Sfântul Valentin a suferit de epilepsie.
St Valentine himself is reputed to have been a sufferer from epilepsy.
EN

per se {adverb}

volume_up
per se (dar şi: in itself)
I would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Aș dori, de asemenea, să spun că nu considerăm activitatea de lobby un lucru rău în sine.
The ESF is not a crisis management tool per se, but now it has to function during a period of crisis.
FSE nu este un instrument de gestionare a crizelor în sine, dar acum trebuie să funcționeze într-o perioadă de criză.
They make it clear that competition per se cannot always manage without subsidies when there are higher objectives at stake.
Acestea evidenţiază clar faptul că nu este posibil să se menţină întotdeauna concurenţa în sine fără subvenţii, atunci când există obiective mai mari în joc.

Exemple de folosire pentru "se" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianModificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
Changes made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
RomanianMiniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
The Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
RomanianDefrişarea se datorează parţial construcţiei de drumuri şi linii de cale ferată.
The deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
RomanianÎn mod similar, în raportul discutat se pot observa estimări extrem de optimiste.
In the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.
RomanianSe estimează că 90 de miliarde de barili doar de petrol zac intacţi sub gheaţă.
It is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
RomanianȘtim cu toții că în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
We all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
RomanianDelegarea puterilor către Comisie se îndreaptă, de asemenea, în aceeași direcție.
The delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.
RomanianOri de câte ori le convine socialiştilor, se pune problema lipsei de autoritate.
Whenever it suits the socialists, it is a question of there being no authority.
RomanianCât despre ceilalţi, ni se vor alătura când vor realiza că acesta este viitorul.
As for the others, they will join us when they realise that this is the future.
RomanianDintr-o maşină care trece prin faţa unui lăcaş de cult copt se trage în mulţime.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
RomanianAceastă valoare se adaugă automat la fișierele create pe parcursul multiplicării.
This value is automatically added to the files that are created during ripping.
RomanianPe computerul la care doriți să se conecteze cineva, urmați aceste instrucțiuni:
To do so, on the computer that you want someone to connect to, follow these steps:
RomanianCască, trag un pui de somn, se tolănesc pe calorifere și trag cu ochiul după colț.
They're yawning, napping, lounging on heating vents, and peeking around corners.
RomanianSe poate spune, prin urmare, că Banca Centrală Europeană a funcţionat foarte bine.
It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
RomanianMerită să li se dea şansa de a arăta tot ce pot în cursul procesului de aderare.
They deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
RomanianPrin urmare, pentru noi este important să ştim ce se va întâmpla în Statele Unite.
Therefore, it is important for us to know what will happen in the United States.
RomanianŞtiu că de acest aspect se ocupă Consiliul, însă tot nu am înregistrat progrese.
I know the Council is working on it, but we still have not made good progress.
RomanianDorinţa grupului nostru este ca preşedinţia dvs. să se bazeze pe aceste valori.
It is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
RomanianÎn perioada crizei economice se poate observa o dezvoltare a protecţionismului.
In the wake of the economic crisis we can see ideas of increased protectionism.
RomanianCând focul cuprinde o pădure, acesta se stinge doar după ce a ars întreaga pădure.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.

Sinonime (în engleză) pentru "per se":

per se