Traducere română-engleză pentru "spre"

RO

"spre" engleză traducere

volume_up
a privi spre {vt.}
RO

spre {prepoziţie}

volume_up
Spre exemplu, musulmanii care se convertesc la creştinism sunt oprimaţi.
Muslims who convert to Christianity, for example, are oppressed.
Întreaga interpretare a fost pusă la dispoziția dvs. spre analiză.
The whole interpretation has been made available for your inspection.
Politica UE trebuie să se reorienteze rapid, spre binele cetăţenilor.
For the sake of the peoples, EU policy must be urgently refocused.
Aş dori să ne extindem oarecum viziunea şi să privim spre viitor, nu spre trecut.
I would like to expand our vision slightly and look to the future, not just the past.
Vrem ca ele să se îndrepte spre democrație și spre respectarea drepturilor omului.
We want them to move towards democracy and to respect human rights.
Sunt precaut în privinţa acestei chestiuni de a ne îndrepta spre exterior şi spre interior.
I am cautious with regard to this question of turning outward and inward.
spre (dar şi: către, la)
Defilare spre începutul unui document în incremente mai mari
Scroll toward the beginning of a document in larger increments
Glisaţi comutatorul la dreapta, spre pictograma săgeţii mouse-ului.
Slide the mode switch to the right toward the mouse arrow icon.
Defilare spre începutul unui document în pași mai mari
Scroll toward the beginning of a document in larger increments
Se îndreaptă spre o Europă multiculturală sau spre un stat panislamic?
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Vrem ca ele să se îndrepte spre democrație și spre respectarea drepturilor omului.
We want them to move towards democracy and to respect human rights.
Trebuie să privim dincolo de considerentele naţionale, spre considerente europene.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
Poate această directivă să aducă inovarea spre care tindem?
Does it really bring about the innovation we are seeking?
Indicați spre o imagine pentru a vedea mai multe informații despre ea.
Point to a picture to see more information about it.
Majoritatea butoanelor vor afișa, de asemenea, un text despre funcția lor atunci când indicați spre ele.
Most buttons will also display some text about their function when you point to them:
Faceți clic pe meniul Vizualizare, indicați spre Vizualizare curentă, apoi faceți clic pe Definire vizualizare.
Click the View menu, point to Current View, and then click Define Views.
Indicați spre imaginea redusă și Peek o transformă într-o vizualizare la dimensiune completă.
Point to the thumbnail, and Peek morphs it to a full-sized view.
Faceți clic pe meniul Vizualizare, indicați spre Vizualizare curentă, apoi faceți clic pe Grupare mesajele după conversații.
Click the View menu, point to Current View, and then click Group Messages by Conversation.

Exemple de folosire pentru "spre" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianTrebuie să privim înainte, spre intensificarea legăturilor cu Taiwan în viitor.
We need to look forward to the intensification of ties with Taiwan in the future.
RomanianMă bucur mai ales să văd progresele mult așteptate spre o zonă de liber schimb.
I am particularly happy to see long-awaited progress towards a free trade area.
RomanianAlții au comandat taxiuri din Spania spre Finlanda, plătind taxe de mii de euro.
Others ordered taxis from Spain to Finland, paying thousands of euro in fares.
RomanianSpre repulsia publică justificată, le-a permis, de asemenea, să plătească prime.
To justified public revulsion, it has allowed them to make bonus payments as well.
RomanianTrebuie să privim dincolo de considerentele naţionale, spre considerente europene.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
RomanianProiectul Desertec este important mai ales pentru că se îndreaptă spre viitor.
The Desertec project is especially significant in that it points to the future.
RomanianSpre deosebire de dna Corazza Bildt, consider că s-a ajuns la un compromis bun.
In contrast to Mrs Corazza Bildt, I think that a good compromise has been reached.
RomanianDezavantajul este acela că deplasează centrul puterii şi mai mult spre Europa.
The disadvantage is that it shifts the centre of power further towards Europe.
RomanianDacă a avut loc o eroare, va fi afișat un cod de eroare și un link spre Ajutor.
If an error has occurred, an error code and a link to Help will be displayed.
RomanianNu putem fi împinşi spre Mexic de acordul vag şi descurajator de la Copenhaga.
We cannot be driven to Mexico by the vague and disheartening Copenhagen agreement.
RomanianAm rămas într-o uniune monetară, dar nu ne îndreptăm spre o uniune economică.
We have remained in monetary union, but we are not moving on to economic union.
RomanianAlbania a înregistrat un progres considerabil în calea sa spre integrarea europeană.
Albania has made considerable progress on its path towards European integration.
RomanianTrebuie să-i permitem să se exprime și să-l sprijinim în drumul spre democrație.
We must allow it to express itself and support it on the road to democracy.
RomanianAcest lucru este vizibil, spre exemplu, în regiunea dintre Paris, Londra și Anvers.
We can see this, for example, in the region between Paris, London and Antwerp.
RomanianDevine tot mai important ca învăţarea să fie în mod clar orientată spre rezultate.
There is ever-increasing emphasis on a clear, results-orientated learning approach.
RomanianUitându-ne spre viitor, este un lucru pe care chiar trebuie să îl avem în vedere.
As we look to the future, that is something we really need to be looking at.
RomanianŞtim că există diferite căi spre libertate pentru persoanele oprimate de dictatori.
We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.
RomanianAş dori să ne extindem oarecum viziunea şi să privim spre viitor, nu spre trecut.
I would like to expand our vision slightly and look to the future, not just the past.
RomanianLa miezul nopţii mă voi îndrepta spre casă, pentru a fi acolo dimineața devreme.
I am going home in the middle of the night to be there from early morning.
RomanianToate privirile se îndreaptă astăzi spre vecinii din sud ai Uniunii Europene.
Our eyes are turned, today, towards the European Union's southern neighbours.