Traducere română-engleză pentru "substanţial"

RO

"substanţial" engleză traducere

RO

substanţial {adjectiv masculin}

volume_up
substanţial (dar şi: consecvent, nedezmințit)
Scopul este acela de a crea un cadru juridic mai substanţial, mai eficient şi de a înăspri sancţiunile aplicabile infractorilor.
The aim is to create a more consistent legal framework, make it more effective and make the penalties for perpetrators more severe.
substanţial
substanţial (dar şi: suculent)
De aceea, un dialog mai substanţial este în interesul ambelor părţi.
That is why a more substantial dialogue is in the interests of both sides.
Trebuie să le oferim ţărilor în curs de dezvoltare un sprijin substanţial în această privinţă.
We must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
Acestea vor introduce substanţial europenizarea în cadrul importantului domeniu al măsurătorilor.
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.

Exemple de folosire pentru "substanţial" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Romanian13 - Acesta nu a fost atins, dar reducerea numărului victimelor a fost substanţial.
It was not achieved but the reduction in the number of deaths was substantial.
RomanianDacă ar fi la latitudinea statelor membre, această cifră ar fi substanţial mai mică.
If it was up to the Member States, this figure would be substantially lower.
RomanianTrebuie să le oferim ţărilor în curs de dezvoltare un sprijin substanţial în această privinţă.
We must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
RomanianDe aceea, un dialog mai substanţial este în interesul ambelor părţi.
That is why a more substantial dialogue is in the interests of both sides.
RomanianŞtiu pe dinafară că programul nostru substanţial conţine pasaje referitoare la aceste subiecte.
I know by heart that there are passages devoted to this in our substantial programme.
RomanianAvem nevoie de un cadru substanţial care poate acoperi toate problemele şi oferi răspunsuri clare.
We need a substantial framework which can cover all issues and provide clear answers.
RomanianDorim să reducem substanţial asistenţa agricolă şi regională şi să micşorăm bugetul total.
We want to cut back on agricultural and regional aid dramatically and reduce the total budget.
RomanianAcestea vor introduce substanţial europenizarea în cadrul importantului domeniu al măsurătorilor.
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
RomanianImpactul crizei economice a fost substanţial mai mare în zona non-euro a Uniunii Europene.
The impact of the economic crisis has been felt significantly harder outside the EU's euro area.
RomanianCriza economică şi financiară a afectat în mod substanţial procesul de integrare a pieţei unice.
The economic and financial crisis has substantially damaged the single market integration process.
Romanianîn scris -Malta este unul dintre principalele state UE cu un tonaj substanţial în registrele sale.
in writing. - Malta is one of the main EU states with a substantial tonnage on its register books.
RomanianLa acel moment noi am beneficiat în mod substanţial de acelaşi Fond de solidaritate despre care vorbim acum.
At that time we benefited greatly from the same Solidarity Fund that we are talking about.
RomanianNoua administraţie a crescut în mod substanţial ambiţiile Statelor Unite ale Americii în acest domeniu.
The new administration has raised the ambitions of the United States substantially in this area.
RomanianÎn prezent, mai există un număr substanţial de gospodării care nu au acces la niciun tip de energie.
There are still a substantial number of households today that have no access to any type of energy.
RomanianÎn propunerea sa, Parlamentul investeşte şi creşte cheltuielile în mod substanţial în comparaţie cu 2009.
In its proposal, Parliament invests and increases expenditure substantially compared with 2009.
RomanianPare tot mai probabil faptul că finanţarea disponibilă pentru Ţara Galilor se va reduce substanţial.
It seems increasingly likely that the level of funding available to Wales will reduce substantially.
RomanianRezultatele legate de performanţa statelor membre ar trebui să se îmbunătăţească substanţial în această primăvară.
The results relating to the Member States' performance should clearly improve this spring.
RomanianFireşte, Parlamentul European va căuta, de asemenea, un contact substanţial cu Parlamentul din Belarus.
Naturally, the European Parliament will also seek substantive contact with the Belarusian Parliament.
RomanianCu acest pachet de măsuri legislative realizăm un progres substanţial spre o societate ecologică.
With this package of legislative action, we are taking a quantum leap towards an environmentally friendly society.
RomanianAmendamentele 74 până la 78 reduc substanţial presiunea asupra statelor membre pentru a respecta cotele naţionale.
Amendments 74 to 78 reduce substantially the pressure on Member States to respect national quotas.