Traducere română-engleză pentru "substanță"

RO

"substanță" engleză traducere

EN
EN
RO

substanță {feminin}

volume_up
substanță (dar şi: impuritate, corp străin)

Exemple de folosire pentru "substanță" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCâțiva fabricanți folosesc cadmiu, care este o substanță toxică, în modulele lor solare.
A few manufacturers use cadmium, which is a toxic substance, in their solar modules.
RomanianBineînțeles, sulful nu este o substanță pe care să o înghit fără ezitare.
Now, sulphur is not something I would readily choose to ingest.
RomanianPentru a reproduce textul și ilustrațiile, imprimantele cu laser utilizează toner, o substanță fină, ca o pudră.
Laser printers use toner—a fine, powdery substance—to reproduce text and graphics.
RomanianCând vorbim de metoda Uniunii, care este pe buzele tuturor, aceasta este o ocazie de a-i conferi substanță.
When we speak of the Union method, which is on all our lips, this is an opportunity to give it some substance.
RomanianDestul de departe de substanța problemei, mie nu mi se pare că ar avea relevanță pentru procedura bugetară 2012.
Quite apart from the substance of the issue, to me it seems to be of no relevance to the 2012 budget procedure.
RomanianEvaluările trebuie efectuate de la caz la caz, folosind informațiile științifice disponibile pentru fiecare substanță.
Assessments must be carried out on a case by case basis using the scientific information available for each substance.
RomanianIntenționez să discut doar despre substanță.
RomanianAl doilea motiv se referă la substanță.
RomanianOrientările oferă îndrumări pe termen lung, în timp ce analiza creșterii este un exercițiu anual care se referă la substanța sa.
The guidelines provide long-term orientation, while the growth survey is an annual exercise that concerns its substance.
RomanianCu toate acestea, dacă o substanță nu prezintă riscuri pentru sănătate pentru că, să spunem, este inaccesibilă, atunci poate să nu fie interzisă.
However, if a substance presents no health risks, because it is inaccessible, say, then it may not be prohibited.
RomanianUniunea Europeană nu poate decât să asigure cadre pentru acest lucru, dar depinde de fiecare stat membru să dea substanță acestor cadre.
The European Union can provide only frameworks for this, but it is up to each Member State to give substance to these frameworks.
RomanianSper că Parlamentul și Consiliul pot să colaboreze pentru a ajunge la un acord care să se bazeze pe aspecte de substanță, nu de semantică.
I hope that Parliament and the Council can work together and find an agreement that is based on the substance and not the semantics.
RomanianEste păcat că o substanță atât de importantă, pe care o avem chiar acum la dispoziție, este risipită pentru că i se acordă prea puțină atenție.
It is a shame that such an important substance that we have available to us right now simply goes to waste because too little attention is paid to it.
RomanianMulți observatori preconizează că acesta nu va rămâne decât un document lipsit de substanță, plin de obiective pe cât de nobile, pe atât de nerealiste.
Many commentators forecast that it too would remain nothing more than an empty document, full of goals that were as noble as they were unrealistic.
RomanianÎn raportul meu, am recomandat includerea mai multor puncte de substanță în negocierile viitoare, pe care sper că Comisia le va lua în considerare.
In my report, I have recommended the inclusion of several points of substance in future negotiations, which I hope the Commission will take into account.
Romanian-Comisia a luat notă cu atenție de substanța întrebărilor dvs. și chiar sper că răspunsurile tratează posibilele dvs. preocupări fundamentale.
The Commission has taken careful note of the substance of your questions and I do hope that the answers address your possible underlying concerns.
RomanianDialogul pentru drepturile omului nu trebuie să rămână doar la nivelul vorbelor fără substanță: trebuie luate măsuri pozitive și trebuie să existe o urmărire și o dezbatere bilaterală.
The human rights dialogue must not simply be empty words: positive steps need to be taken, and there must be followup and twoway discussion.
RomanianA trebuit să renunțăm la unele aspecte dar și cealaltă parte a făcut concesii uriașe și știm că amendamentele se referă mai mult la aparență și mai puțin la substanță.
We have had to give in on some points, but the other side has also made huge concessions and we know that the amendments are more about appearance and less about substance.
RomanianRaportul prezintă în mod clar toate aceste chestiuni, însă am preferat să ne concentrăm pe substanță, nu pe proceduri, pentru a putea ajunge la o abordare realistă și hotărâtă.
The report sets all this out in black and white, but we preferred to concentrate on the substance rather than on procedures so as to reach a realistic yet determined approach.
RomanianPrin urmare, sunt obligat să fiu de acord cu raportorul, dl Zwiefka, care sprijină substanța normelor în vederea determinării legislației aplicabile divorțului și separării de drept.
I am therefore bound to agree with the rapporteur, Mr Zwiefka, who supports the substance of the rules for determining the law applicable to divorce and legal separation.