Traducere română-engleză pentru "subterană"

RO

"subterană" engleză traducere

RO

subterană {feminin}

volume_up

Exemple de folosire pentru "subterană" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianPe prima pagină a ziarului apărea titlul "UE ameninţă apa subterană din Danemarca”.
The front page of the newspaper read 'EU threatens Danish groundwater'.
RomanianEconomia subterană înflorește și trebuie combătută la scară europeană.
The black market economy is thriving and needs to be tackled on a European-wide basis.
RomanianCu toate acestea, mă preocupă un singur lucru, și anume depozitarea subterană.
I do have one concern, however, and that is underground storage.
RomanianAr fi uşor să cedăm tentaţiei de a nu încerca să ţinem sub control economia subterană.
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
RomanianAstfel, apa de la robinet este apă subterană şi o putem bea fără a trebui să o tratăm.
Thus, the water that comes out of the tap is groundwater and we can drink it without having to treat it first.
RomanianÎn Danemarca suntem foarte mândri de faptul că avem multă apă subterană curată, pe care o putem bea complet netratată.
In Denmark, we are very proud of the fact that we have a huge amount of clean groundwater that we can drink completely untreated.
RomanianCei care profită în economia subterană de exploatarea persoanelor disperate sau manipulate nu trebuie să scape fără a fi pedepsiţi.
Those who profit from exploitation of desperate or manipulated people within the grey economy must not go unpunished.
RomanianLa nivel european, este important să combatem economia subterană și să acordăm stimulente întreprinderilor mici și mijlocii.
At European level, it is important to combat the black market economy and to give small and medium-sized enterprises incentives.
RomanianÎn al doilea rând, în condițiile crizei economice și financiare, munca ilegală și economia subterană au crescut în mod semnificativ.
Secondly, under the conditions of the economic and financial crisis, illegal work and the shadow economy have grown significantly.
RomanianÎn unele țări, o mare parte a muncii casnice se realizează în economia subterană, în condiții de muncă precare și/sau ca muncă nedeclarată.
In some countries, much domestic work takes place in the shadow economy, under precarious employment conditions and/or as undeclared work.
RomanianAceste măsuri necesită mult curaj şi voinţă politică, deoarece există multe interese mascate şi mulţi bani care circulă în economia subterană.
These measures require a great deal of courage and political will, for there are many vested interests and a lot of money circulating in the informal economy.
RomanianDe asemenea, trebuie să ne asigurăm că forţa de muncă formată din lucrătoarele migrante, care este adesea exploatată în economia subterană, este integrată pe piaţa forţei de muncă.
We also need to ensure that the growing female migrant workforce, which is often exploited in the grey economy, is integrated into the labour market.
RomanianStatele membre ale Uniunii Europene se confruntă în permanență cu problema imigrației ilegale și cu lucrul cetățenilor din țările terțe în economia subterană.
The EU Member States face a constant struggle with the problem of illegal immigration and work carried out in what is known as the shadow economy by citizens of third countries.
RomanianAceasta permite anumitor companii să beneficieze de o cotă redusă de TVA, încercând în acelaşi timp să abordeze piaţa subterană a muncii şi solicită crearea companiilor legale.
It allows certain companies to benefit from a reduced rate of VAT, while at the same time trying to tackle the underground labour market and call for the creation of legitimate companies.