RO

sumă {feminin}

volume_up
Aș dori să vă informez că uneori suma alocată depășește suma cheltuită efectiv.
I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
În acest fel, clienţii persoane fizice plătesc aceeaşi sumă de bani pentru un produs.
This means that customers who are individuals pay the same amount for a product.
Suma de bani cheltuită pentru a echipa spitalul s-a ridicat la două milioane de euro.
The amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
sumă (dar şi: cotă (suma))
volume_up
sum {substantiv}
Este vorba de o sumă enormă, iar utilizarea ei adecvată este o mare provocare.
This is an enormous sum, and to use it properly is a great challenge.
După cum ştim, o politică externă comună nu este numai suma celor 27 de politici naţionale.
As we know, a common foreign policy is not just the sum of 27 national policies.
Intenţionăm, de asemenea, să alocăm această sumă şi să o cheltuim cât mai curând posibil.
We are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible.
sumă (dar şi: total, cifră (total))
volume_up
total {substantiv}
Aceasta este echivalentă cu o sumă totală disponibilă de 8 miliarde EUR pentru toate statele membre.
This equates to a total available envelope of EUR 8 billion for all the Member States.
Europa nu este suma a 27 de interese naţionale.
Europe is not the sum total of 27 times the national interest.
Ne aşteptăm la o sumă totală de 300 de milioane de euro.
We are expecting a total of EUR 300 million.
În plus, numărul solicitărilor trimise Fondului și,prin urmare suma generală solicitată, au crescut în mod semnificativ în ultimii doi ani.
In addition, the number of applications submitted to the Fund, and thus the overall amount applied for, has increased significantly over the last two years.
Aceasta este o sumă imensă şi ceea ce este mai important este faptul că numărul de acţiuni în 2010 aproape s-a dublat faţă de numărul de acţiuni din anul 2009.
That is a huge amount, and what is more important is that the number of actions in 2010 almost doubled compared with the number of actions in 2009.
sumă
Este o sumă uriașă, având în vedere dimensiunea țării mele și faptul că aceste probleme pot fi evitate.
This is a huge sum of money given the size of my country and the fact that these problems can be avoided.
Aţi afirmat ieri la audierea în faţa comisiei că statele membre pot utiliza fără restricţii această sumă de bani.
You said yesterday at the Committee hearing that Member States can freely use this sum of money.

Exemple de folosire pentru "sumă" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianNu este momentul pentru Consiliu să se tocmească pentru o sumă minusculă de bani.
This is no time for the Council to haggle over what is a tiny amount of money.
RomanianÎn acest fel, clienţii persoane fizice plătesc aceeaşi sumă de bani pentru un produs.
This means that customers who are individuals pay the same amount for a product.
RomanianPentru anii 2011, 2012 şi 2013 a rămas de programat suma de 28,5 miliarde de euro.
EUR 28.5 billion remains to be programmed for the years 2011, 2012 and 2013.
RomanianDeja a fost plătită o sumă de 2,5 milioane de euro fără a avea suficiente informații.
A sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.
RomanianOrice sumă care depăşeşte acest plafon trebuie declarată autorităţilor vamale.
If you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.
RomanianSuma de bani cheltuită pentru a echipa spitalul s-a ridicat la două milioane de euro.
The amount of money spent to equip the hospital amounted to two million euro.
RomanianDefalcarea anuală propusă prevede o sumă de 75 de milioane de euro pentru anul 2010.
The proposed annual breakdown provides an amount of EUR 75 million in 2010.
RomanianAceastă sumă trebuie găsită în vistieriile deja goale ale statelor membre.
This money needs to be found from the already cash-strapped national budgets.
RomanianA trecut ceva timp de când discutăm suma fondurilor de alocat pentru aceasta.
We have also spent some time discussing the amount of funding to be earmarked for this.
RomanianAș dori să vă informez că uneori suma alocată depășește suma cheltuită efectiv.
I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
RomanianNu vom reuși niciodată să le oferim suma de bani de care au nevoie, dacă rămân închiși.
We will never be able to provide the amount of money they need if they stay closed.
RomanianPentru perioada 2007-2013, Turcia va primi suma de 4,84 miliarde de euro.
For the period 2007 to 2013, Turkey will receive the sum of EUR 4.84 billion.
RomanianDupă cum ştim, o politică externă comună nu este numai suma celor 27 de politici naţionale.
As we know, a common foreign policy is not just the sum of 27 national policies.
RomanianIntenţionăm, de asemenea, să alocăm această sumă şi să o cheltuim cât mai curând posibil.
We are also going to commit this sum and to disburse this as soon as possible.
RomanianCred că pentru proiectul Nabucco însă trebuia alocată o sumă mai mare de bani.
I do think, however, that the Nabucco project must be allocated a larger amount of money.
RomanianDacă acest lucru nu este posibil, suma poate fi colectată de către administraţia fiscală.
If this doesn't work, the money can be collected by national tax authorities.
RomanianLa sfârșitul lui 2009, 1,8 miliarde de euro din această sumă fuseseră deja alocate.
At the end of 2009, EUR 1.8 billion of this had already been allocated.
RomanianEste vorba de o sumă enormă, iar utilizarea ei adecvată este o mare provocare.
This is an enormous sum, and to use it properly is a great challenge.
RomanianŞtim că în fiecare an s-a cheltuit aproape 1 miliard de euro, ceea ce reprezintă o sumă mare.
We know that almost EUR 1 billion is spent every year there, which is a big sum.
RomanianDoamnă preşedintă, 100 de milioane de euro nu pare să fie o sumă suficientă.
Madam President, EUR 100 million does not seem to be a sufficient sum.