RO

suna {feminin}

volume_up
Doriți să ascultați un fragment din piesa heavy metal preferată sau dintr-un concert de vioară, când vă sună telefonul?
Want to hear a snippet of your favorite heavy metal song or violin concerto when your phone rings?
Când sună telefonul, Monitor fax va răspunde automat, se va conecta la faxul la distanță și va primi faxul.
When the phone rings, the Fax Monitor will automatically answer, connect with the remote fax machine, and receive the fax.
Sună semnalele de alarmă şi acestea nu pot fi ignorate.
Alarm bells are ringing and they cannot be ignored.

Exemple de folosire pentru "suna" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianViitorul UE stă în partidele politice europene, oricât de complicat ar suna.
The EU's future rests on European political parties, complicated as it sounds.
RomanianBitLocker poate suna înfricoșător, dar nu este așa de complicat pe cât pare.
BitLocker might sound intimidating, but it's not as complicated as it looks.
RomanianÎnțelegerea sună cam așa: "Am nevoie de o revizuire a tratatului pentru Pactul de stabilitate”.
The deal goes like this: 'I need a revision of the treaty for the Stability Pact'.
RomanianFemeile victime ale violențelor ar putea suna la acest număr pentru a obține asistență imediată.
Women subjected to violence could call this number to obtain immediate assistance.
RomanianAm spus-o în irlandeză, poate că nu foarte corect, dar cam aşa sună.
I said it in Irish, perhaps not very accurately, but that is more or less how it sounds.
RomanianPuteți suna și la linii telefonice gratuite și pe telefoane mobile cu costuri reduse.
You can also call landlines and mobile phones at a low cost.
RomanianTotuşi, problema este că atunci când sună telefonul, domnul Solana va trebui să ştie ce să spună.
The problem is, however, that when the telephone rings, Mr Solana has to know what to say.
RomanianAstfel, indiferent de sunetul sau muzica ce se redă, acestea sună exact cum trebuie în filmul dvs.
This way, regardless of the audio or music that's playing, it sounds just right in your movie.
RomanianPoate că sună ca şi cum aş juca un model de virtute; nu o fac.
Maybe it sounds like I am taking the high moral ground; I am not.
RomanianDesigur, ceea ce am auzit astăzi aici sună foarte atrăgător.
What we have heard here today, of course, sounds very attractive.
RomanianDialogul de aderare pe care dl comisarul Füle tocmai l-a menționat sună promițător în această privință.
The accession dialogue that Commissioner Füle just mentioned sounds promising in that respect.
RomanianPoate că ideea sună bine, însă este imposibil de pus în practică.
This may sound like a nice idea, but is impracticable.
RomanianBineînțeles că sună logic când spunem că exporturile ar trebui să fie autorizate și aprobate în prealabil.
Of course, it sounds logical when we say that exports should be authorised and approved in advance.
RomanianDe exemplu, schema Sonată sună la fel ca viorile clasice, în timp ce schema Delta sună ca un banjo.
For instance, the Sonata scheme sounds like classical violins, while the Delta scheme sounds like a banjo.
RomanianAcum se supără dacă ei n-o sună suficient de des.
Now she is very much upset if they do not call her often enough.
RomanianObiectivul de ocupare a forţei de muncă în proporţie de 75 % sună bine, dar Europa nu mai are nevoie de lucrători săraci.
The objective of 75% employment sounds fine, but Europe does not need any more poor workers.
RomanianSună semnalele de alarmă şi acestea nu pot fi ignorate.
Alarm bells are ringing and they cannot be ignored.
RomanianDoriți să ascultați un fragment din piesa heavy metal preferată sau dintr-un concert de vioară, când vă sună telefonul?
Want to hear a snippet of your favorite heavy metal song or violin concerto when your phone rings?
RomanianCeea ce ați spus sună foarte bine, dle Harbour, însă eu sunt de părere că și noi, pe partea noastră, avem destule de făcut.
That sounds great, Mr Harbour, but I still think that we have some work to do on our side, too.
RomanianPoate că sună a problemă tehnică, însă nu este.
It might sound like a technical problem, but it is not.