Traducere română-engleză pentru "supervizare"

RO

"supervizare" engleză traducere

volume_up
supervizare {f}
RO

supervizare {feminin}

volume_up
Acesta este motivul pentru care dreptul de supervizare al Parlamentului este foarte important.
That is why Parliament's right of supervision is very important.
Care este rolul care va trebui jucat de statele membre şi sistemele acestora de supervizare şi auditare?
What role should be played by Member States and their systems of supervision and auditing?
Cum este posibil ca o persoană care a eşuat în propria ţară să vrea acum să se ocupe de supervizare la nivelul întregii Europe?
How can someone who has failed in his own country now aspire to be in charge of supervision in Europe?

Exemple de folosire pentru "supervizare" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianMulţi pot spune, desigur, că, în sens formal, această supervizare exista deja.
Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
RomanianAcesta este motivul pentru care dreptul de supervizare al Parlamentului este foarte important.
That is why Parliament's right of supervision is very important.
RomanianCare este rolul care va trebui jucat de statele membre şi sistemele acestora de supervizare şi auditare?
What role should be played by Member States and their systems of supervision and auditing?
RomanianAvem în continuare o autoritate de supervizare care, timp de nouă ani, a fost compusă exclusiv din membri ai Fidesz.
We still have a supervisory authority that for nine years has only been composed of members of Fidesz.
RomanianCum este posibil ca o persoană care a eşuat în propria ţară să vrea acum să se ocupe de supervizare la nivelul întregii Europe?
How can someone who has failed in his own country now aspire to be in charge of supervision in Europe?
RomanianOrganismul de supervizare a mass-media din Renania de Nord-Westfalia va fi utilizat de guvern timp de nouă ani?
Is it the case that the media supervisory body in North Rhine-Westphalia will be used by the government for nine years?
RomanianDe aceea considerăm că este important să subliniem dreptul democratic de supervizare al Parlamentului și dreptul său de a avea un cuvânt de spus.
This is why we consider it important to emphasise Parliament's democratic right of oversight and its right to have a say.
RomanianSusținem eforturile comune ale grupurilor politice din cadrul Parlamentului în vederea restabilirii dreptului de supervizare parlamentară a instrumentelor de finanțare.
We support Parliament's cross-group efforts aiming to re-establish parliamentary supervision of the financing instruments.
RomanianConsiderăm că acestea sunt instrumentele pentru care este absolut esențial ca Parlamentul să-și exercite cu adevărat dreptul democratic de supervizare.
We believe that these are the very instruments for which it is most crucial that Parliament truly exercise its democratic right of oversight.
RomanianPrin urmare, am sentimentul că este înțelept - și acesta este al patrulea punct la care doresc să mă refer - să se păstreze puterile de supervizare ale Parlamentului European.
I feel it is wise, therefore - and this is my fourth point - to preserve the European Parliament's supervisory powers.
RomanianCred că una dintre lecţiile acestei crize este faptul că ea ne arată practic faptul că Banca Centrală Europeană va trebui să aibă un rol de supervizare.
I think that one of the lessons from this crisis is that it actually shows that the European Central Bank will need to have a supervisory role.
RomanianDe asemenea, este evident că trebuie să restructurăm cadrul european de reglementare şi supervizare, pentru a reduce la minimum riscul de viitoare crize.
It is also evident that we need to restructure the European regulatory and supervisory framework in order to minimise the risk of future crises.
RomanianDe asemenea, aşteptăm un acord viitor asupra unui pachet de propuneri pentru înfiinţarea unei structuri financiare de supervizare pentru Uniunea Europeană.
We are also expecting a future agreement on a package of proposals for setting up a new financial supervisory structure for the European Union.
RomanianAcum, cel mai important este dacă autorităţile naţionale de supervizare le vor impune comercianţilor ce desfăşoară practici incorecte să aplice aceste reguli.
The most important thing now is whether the national supervisory authorities will actually force unfair businesses to put these rules into practice.
RomanianA semnalat că, în principiu, este dispusă să introducă un anumit sistem central european de supervizare analog Sistemului European al Băncilor centrale.
It has signalled that it is, in principle, willing to introduce some kind of central European supervisory system analogous to the European System of Central Banks.
RomanianPrintre altele, aceasta implică o colaborare şi o coordonare mai bună între organismele naţionale de reglementare şi supervizare, precum şi evitarea oricărui protecţionism.
This calls, among other things, for better cooperation and coordination between national regulators and supervisors, as well as avoiding any protectionism.
RomanianLa momentul respectiv, am criticat în public şi în mod repetat felul în care dl Constâncio îşi îndeplinea obligaţiile de supervizare atunci când se afla în fruntea Băncii Portugaliei.
At the time, I repeatedly and publicly criticised the way Dr Constâncio carried out his supervisory duties whilst in charge of the Bank of Portugal.
RomanianÎn final, după cum s-a menţionat deja, trebuie să existe supervizare la nivel european, iar Banca Centrală Europeană este cea mai în măsură să îndeplinească această funcţie.
Lastly, as has already been mentioned, there needs to be supervision at a European level and the European Central Bank is in the best position to perform this function.
RomanianCriza ne-a învăţat că avem nevoie de o anumită supervizare europeană a pieţei financiare şi acesta este un domeniu în care Banca Centrală Europeană poate deţine un rol major.
The crisis has taught us that we need some kind of European supervision of the financial market, and this is an area where the European Central Bank can play a major role.
RomanianUna din lecţiile majore ale crizei este nevoia de responsabilitate fiscală sporită şi, implicit, de modalităţi de supervizare economice pentru menţinerea echilibrului bugetar
One of the main lessons of this crisis is the need for greater fiscal responsibility and, by extension, for economic monitoring procedures for maintaining budgetary balance.