Traducere română-engleză pentru "suplimentar"

RO

"suplimentar" engleză traducere

volume_up
amplificator suplimentar {n}
volume_up
venit suplimentar {n}
volume_up
câștig suplimentar {n}
RO

suplimentar {adjectiv masculin}

volume_up
Acum este timpul să reflectăm la necesitatea unui răspuns suplimentar.
It is now time to reflect on whether an additional response is needed.
Pentru ajutor suplimentar cu procesul de activare, contactați asistența.
For additional help with the activation process, contact support.
Aceasta va constitui un for suplimentar important pentru comunicarea mesajelor noastre.
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
Credeam că autorul întrebării este cel care beneficiază de un timp suplimentar şi doi alţi deputaţi pot lua cuvântul.
I thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Am votat împotriva raportului privind bugetul suplimentar pentru 2010.
I voted against the report on the supplementary budget for 2010.
Doriți să insistați pentru unul suplimentar?
Do you want to press me for a supplementary?

Exemple de folosire pentru "suplimentar" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianFragmentarea obligă hard diskul să lucreze suplimentar, încetinind computerul.
Fragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer.
RomanianSuplimentar, am dori să ne spuneți dacă credeți că articolul 11 a fost respectat.
We would like further answers on whether you believe Article 11 has been fulfilled.
RomanianAstfel se va adăuga un factor de echilibrare suplimentar la acordurile bilaterale.
By doing this, an extra balancing factor would be added to the bilateral agreements.
RomanianTrebuie să le aducem în atenţie şi să facem un efort suplimentar pentru acestea.
We must bring them to the forefront and make an extra effort for them.
RomanianSuplimentar, aceasta caută atât în folderul curent, cât și în toate subfolderele.
In addition, it searches the current folder as well as all subfolders.
RomanianCu toate acestea, cred că ar fi util și un efort suplimentar din partea statelor membre.
However, I think an extra effort by the Member States would also be useful.
RomanianAceasta va constitui un for suplimentar important pentru comunicarea mesajelor noastre.
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
RomanianPublicați filmul într-o amplasare care are spațiu-disc disponibil suplimentar.
Publish your movie to a location that has more available disk space.
RomanianPermiteți-mi să fac un comentariu cu privire la natura juridică a documentului suplimentar.
Allow me to make a comment on the legal nature of the supplementary document.
RomanianMai ales când este vorba despre fermele mai mici, este nevoie de un venit suplimentar.
Especially when it comes to smaller farms, you do need another income.
RomanianLegislația diferită a provinciilor individuale este un aspect problematic suplimentar.
The different legislation of the individual provinces is an additional problematic aspect.
RomanianÎn ce fel am putea oferi sprijin suplimentar, altfel decât poate prin schimbul de bune practici?
In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?
RomanianPentru primul moment de referinţă, există un cost suplimentar de 1 026 000 de euro.
For the first milestone, there is an extra cost of EUR 1 026 000.
RomanianTrebuie furnizat sprijin suplimentar întreprinderilor mici și mijlocii.
Additional support must be given to small and medium-sized enterprises.
RomanianSper că acest timp suplimentar va permite evaluarea impactului măsurilor în vigoare.
I hope that this additional time will allow the impact of the measures in force to be assessed.
RomanianSuplimentar, este important să existe o evaluare independentă a calificărilor respective.
In addition, it is important that there be independent evaluation of those qualifications.
RomanianAcum este timpul să reflectăm la necesitatea unui răspuns suplimentar.
It is now time to reflect on whether an additional response is needed.
RomanianAmbele elemente sunt extrem de importante, însă inovarea are nevoie de un efort suplimentar.
Both are extremely important, but innovation needs to get an extra push.
RomanianSlovacia nu este încă pe lista albă şi trebuie să facă un efort suplimentar în această privinţă.
Slovakia is still not on the white list and must make an extra effort there.
RomanianEste o încercare de a profita de pe urma crizei pentru un transfer suplimentar de suveranitate.
It is an attempt to take advantage of the crisis for a further transfer of sovereignty.