RO

a supune {verb}

volume_up
1. general
a supune
Vom supune discuţiei textul de rezoluţie, ceea ce este un lucru bun.
We are now tabling the text for a resolution, which is a good thing.
Voi supune la vot solicitarea de amânare a votării, făcută de dl Daul.
I will put the request to postpone the vote tabled by Mr Daul to the vote.
A treia certitudine este că Uniunea Europeană supune dezbaterii o propunere care reprezintă un sistem obligatoriu de obiective: 20 % sau 30 %.
The third certainty is that the European Union is putting a proposal on the table that is an obligatory system of targets: 20% or 30%.
. - Salut acest raport al colegului meu, Edward Scicluna, care a prezentat o părere bine argumentată şi a muncit mult pentru a putea supune votului această rezoluţie.
. - I welcome this report by my colleague, Edward Scicluna, who has presented a well-considered view and indeed worked hard to get the resolution down to just one vote.
a supune (dar şi: amenda, a condamna)
Doriţi să le penalizaţi în cazul în care au mai departe probleme, fapt care apoi le va pune în situaţii mai dificile şi le va supune şi mai mult imperiului dvs. european.
You wish to fine them if they get into further difficulties, which will then put them in more difficulties and make them more subject to your European empire.
Omul de ştiinţă în probleme de mediu a avut o zi de teren, însă lumea naturală se supune legilor fizicii şi chimiei, materii pe care le-am predat timp de 39 de ani.
The environmental scientist has had a field day, but the natural world obeys the laws of physics and chemistry, subjects which I taught for 39 years.
. - Salut acest raport al colegului meu, Edward Scicluna, care a prezentat o părere bine argumentată şi a muncit mult pentru a putea supune votului această rezoluţie.
in writing. - I welcome this report by my colleague, Edward Scicluna, who has presented a well-considered view and indeed worked hard to get the resolution down to just one vote.
Timp de milenii, chinezii au încercat să cucerească teritoriile uigurilor și, de multe ori, au eșuat în lupta lor de a supune aceste meleaguri.
For millennia, the Chinese tried to subdue the lands of the Uyghurs, and many times they failed in their fight to subdue these lands.
În cele din urmă, pachetul se supune "legii” pieţei interne.
Lastly, the package is subject to the 'law' of the internal market.
Deşi Parlamentul European se supune unor proceduri parlamentare de lungă durată, el nu trebuie condamnat la inacţiune.
Although the European Parliament is subject to longer parliamentary procedures, it must not be condemned to inaction.
Cred că vom mai avea ocazia să discutăm acest lucru, dar aceste controale se vor supune unor norme clare.
I think that we will have an opportunity to discuss this again, but these controls will be subject to a number of clear rules.
a supune (dar şi: a se resemna)
Parlamentul are deja competenţa de a elabora propriile evaluări de impact şi de a supune evaluările de impact ale Comisiei unei verificări aprofundate.
Parliament already has the power to issue its own IAs and submit Commission IAs to thorough scrutiny.
Această rezoluție sprijină obligația poporului din Muntenegru de a se supune criteriilor de la Copenhaga și privatizărilor accelerate.
This resolution supports the obligation for the people of Montenegro to submit to the Copenhagen criteria and accelerated privatisations.
În orice caz, în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, ne vom supune bucuroși unei forme oficiale de supraveghere bancară.
In any case, as far as the European Investment Bank is concerned, we would be quite happy to submit to an official form of banking supervision.
2. "unui examen"

Exemple de folosire pentru "a supune" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAcest aspect este abordat și în documentul pe care îl vom supune astăzi la vot.
This issue is also addressed in the document we are going to vote on today.
RomanianPrin urmare, vă solicită să precizaţi foarte clar ceea ce se va supune la vot.
I would therefore ask you to set out very clearly what it is going to be put to the vote.
RomanianUtilizarea Filtrului SmartScreen se supune Acordului de servicii Microsoft.
Use of SmartScreen Filter is governed by the Microsoft Service Agreement.
RomanianÎn ceea ce priveşte transportul urban şi suburban, vom supune mâine la vot două texte cheie.
As for urban and suburban transport, two key texts will be put to the vote tomorrow.
RomanianVoi supune la vot solicitarea de amânare a votării, făcută de dl Daul.
I will put the request to postpone the vote tabled by Mr Daul to the vote.
RomanianAmendamentul 92 va fi piatra dumneavoastră de încercare când îl vom supune votului la prânz.
Amendment 92 will be the litmus test for you when we vote on it at midday.
RomanianPermiteţi-mi să repet solicitarea de a supune la vot Tratatul de la Lisabona.
Let me repeat my call for the Lisbon Treaty to be put to a vote.
RomanianDezactivarea acestei opțiuni va supune computerul riscului de a primi viruși și nu este recomandată.
Turning this off may leave your computer at risk from viruses and isn't recommended.
RomanianVom supune discuţiei textul de rezoluţie, ceea ce este un lucru bun.
We are now tabling the text for a resolution, which is a good thing.
RomanianIntroducerea se supune unei reguli speciale şi nu există limite.
The introduction is covered by a special rule and there are no limits.
RomanianAzi, dezbatem această problemă, iar mâine o vom supune la vot.
Today, we are debating this issue and tomorrow we will vote on it.
RomanianÎn cele din urmă, pachetul se supune "legii” pieţei interne.
Lastly, the package is subject to the 'law' of the internal market.
RomanianCred că și colegii mei vor supune atenției diferite probleme.
I believe my colleagues will also come forward with issues.
RomanianOamenii puteau alege între a se supune scanării sau vechiului sistem de verificare personală.
People could choose between submitting themselves to the scanners or to the old system of a personal check.
RomanianCu toate acestea, premiul Nobel pentru pace, care i-a fost recent acordat, îl supune unei mari presiuni.
However, the recent Nobel Peace Prize that has just been awarded to him places him under pressure.
RomanianMâine vom supune votului un regulament important, care va permite Comisiei să ia măsuri în continuare.
Tomorrow, we will be voting on an important regulation which will allow the Commission to take further action.
RomanianNe confruntăm cu o profundă criză economică și financiară, prin urmare ne vom supune băncile la simulări de situații de criză!
We have a deep economic and financial crisis, so we will make our banks take stress tests!
RomanianO astfel de evoluție ar supune unor presiuni serioase prosperitatea noastră, progresul economic și statutul social.
Such a development would put our prosperity, economic progress and social status under serious pressure.
RomanianÎn cele din urmă, aş dori să salut iniţiativa dnei McGuinness de a supune această chestiune examinării Comisiei.
Finally, I would like to welcome Mrs McGuinness on her initiative to put this issue to scrutiny before the Commission.
RomanianCred că vom mai avea ocazia să discutăm acest lucru, dar aceste controale se vor supune unor norme clare.
I think that we will have an opportunity to discuss this again, but these controls will be subject to a number of clear rules.