Traducere română-engleză pentru "supus"

RO

"supus" engleză traducere

volume_up
supus {adj. m.}
volume_up
supus {m}
RO

supus {adjectiv masculin}

volume_up

Exemple de folosire pentru "supus" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianCe fel de text ar fi fost acesta, dacă nu l-am fi supus atenţiei dumneavoastră?
What kind of text would this have been if we had not brought it to your attention?
Romanian"Puternic” înseamnă supus cercetării democratice și parlamentare și controlului.
'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
RomanianPoporul său este supus unui tratament arbitrar și uneori violent din partea oficialilor.
Its people are subject to arbitrary and sometimes violent treatment by officials.
RomanianTotodată, bugetul acestuia va fi supus controlului politic al Parlamentului.
In addition, the latter's budget will be subject to political control from Parliament.
RomanianPotrivit ultimelor rapoarte, acesta este supus abuzurilor și torturii.
According to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture.
RomanianEste clar că un dictator nu poate fi supus doar printr-o postură agresivă.
It is clear that a dictator cannot be cowed merely by aggressive posturing.
RomanianTotuși, din păcate, acest model este supus unei mari presiuni în Uniunea Europeană.
However, this model is, unfortunately, coming under heavy pressure in the European Union.
RomanianProgramul de asistență a fost supus unor audituri și evaluări periodice.
The assistance programme has been subject to regular audits and assessments.
RomanianDaţi-mi voie să repet că Tratatul de la Lisabona ar trebui supus unui referendum.
Let me repeat that the Lisbon Treaty should be put to a referendum.
RomanianDeoarece textul a fost supus votării în bloc, nu ne-am putut opune acestor propuneri.
Since everything is voted on in a single vote, we were not able to oppose these proposals.
RomanianÎn plus, sistemul judiciar rămâne slab și supus influențelor politice.
In addition, the judiciary remains weak and subject to political influence.
RomanianNu putem ignora faptul că acest acord a fost supus foarte multor critici.
We cannot ignore the fact that this agreement has come in for a great deal of criticism.
RomanianDin punct de vedere al conţinutului, aproape totul este demn de a fi supus criticilor.
In terms of its content, virtually everything is worthy of criticism.
RomanianProiectul european nu a mai fost niciodată supus unui test atât de dur.
Never before has the European project been subject to such a tough test.
RomanianÎn consecință, raportul va fi supus votului direct mâine, marți.
As a result, the report would be subject to a direct vote tomorrow, on Tuesday.
RomanianDreptul la şedere pentru o perioadă mai lungă de trei luni rămâne supus anumitor condiţii.
The right of residence for more than three months remains subject to certain conditions.
RomanianÎn al doilea rând, ar trebui să luăm în considerare nivelul supus examinării.
Secondly, we should consider the level that is under scrutiny.
RomanianINDECT a fost supus de la început unei monitorizări constante din partea Comisiei Europene.
INDECT has been subject to constant monitoring by the European Commission from the outset.
RomanianÎnsă am fost supus unul lobby destul de intens din partea interpreţilor obişnuiţi.
But I was lobbied fairly intensively by ordinary performers.
RomanianProgramul de lucru pentru anul 2009 este în prezent supus consultării dintre serviciile Comisiei.
The 2009 work programme is currently subject to Commission inter-service consultation.