Traducere română-engleză pentru "a susţine"

RO

"a susţine" engleză traducere

RO

a susţine {verb tranzitiv}

volume_up
Preşedinţia belgiană va susţine iniţiativele emblematice anunţate de Comisie.
The Belgian Presidency will support the flagship initiatives announced by the Commission.
Pentru că nu putem susţine astfel de politici, vă rog să susţineţi acest amendament.
As we cannot support such policies, please support this amendment.
Uniunea Europeană va susţine activitatea TPII până la încheierea acesteia.
The European Union will support the work of the ICTY until it has been completed.
Trebuie să furnizăm resursele necesare pentru a putea susţine ceea ce spunem în noua strategie de la Lisabona cu privire la 2020.
We must provide the resources necessary to be able to back up what we are saying in the new Lisbon strategy with a view to 2020.
Dacă aveţi orice informaţie din ultimii ani pentru a vă susţine acuzaţia, aş dori să aflu mai multe detalii specifice, astfel încât să pot combate afirmaţia dumneavoastră.
If you have any information from recent years to back up your accusation, I would like to find out more specific details, so that I can refute your claim.
a susţine (dar şi: a sprijini)
UE nu poate susţine opinii relative privind drepturile omului.
The EU cannot hold relative opinions regarding human rights.
Cred că aceasta ar reprezenta o solicitare mult mai amplă, asupra căreia aţi putea susţine un vot iniţial.
I believe that would be a further-reaching request on which you could hold an initial vote.
Comitetul Regiunilor susţine la Bruxelles (Belgia) o conferinţă privind extinderea, globalizarea şi noile forme de guvernanţă.
The Committee of Regions holds, in Brussels, Belgium, a Conference on enlargement, globalisation and new forms of governance.
Prin urmare, nu putem susţine poziţia Parlamentului la a doua lectură.
Therefore, we cannot support Parliament's position at second reading.
Nu pot susţine amendamentul 22, în special cea de-a doua parte a acestuia.
I am unable to support the proposed Amendment 22, especially the second part of it.
Aici intervine cea de-a doua parte a Programului european de redresare economică şi, în mod logic, acest lucru susţine totodată şi strategia de la Lisabona.
This is where the second part of the European Economic Recovery Programme comes in and logically, this also supports the Lisbon strategy.
Aeroporturile regionale ar putea întâmpina dificultăţi în a susţine costurile suplimentare ale actualizării sistemelor proprii.
Regional airports may find it very hard to sustain the added costs of updating their systems.
Summit-ul a reprezentat o şansă de a susţine avântul politic creat în ultimele luni.
The World Summit on Food Security represented an opportunity to sustain the political momentum that has been building up in past months.
Fără un sistem financiar funcţional, nu se poate susţine, însă, nimic altceva.
However, without a functioning financial system, nothing else can be sustained.
a susţine (dar şi: a fundamenta)
PAC stă la baza politicii de eliminare a fermelor mici şi mijlocii şi susţine monopolurile şi profiturile acestora.
The CAP underpins the policy of uprooting small and medium-sized farms and supporting the monopolies and their profits.

Exemple de folosire pentru "a susţine" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianFără un sistem financiar funcţional, nu se poate susţine, însă, nimic altceva.
However, without a functioning financial system, nothing else can be sustained.
RomanianDimpotrivă, cred că vom fi mai puternici dacă ne vom susţine unul pe celălalt.
On the contrary, I believe that we will be stronger if we strengthen one another.
RomanianPot susţine doar anumite puncte ale propunerii, nu şi documentul în întregime.
I can only endorse certain points of the proposal and not the document as a whole.
RomanianNu vom susţine misiuni militare globale pentru a ne impune propriile interese.
We will not support global military missions in order to assert our own interests.
RomanianCine ar susţine că 16 monede ar fi fost mai bune decât o singură monedă solidă?
Who would claim that 16 currencies would have been better than one strong currency?
RomanianNu pot vota pentru un buget care susţine atât de multe dezastre potenţiale.
I cannot reasonably vote for a budget that endorses so many potential disasters.
RomanianMă bucur că şi restul partidului susţine în cele din urmă acelaşi punct de vedere.
I am delighted that the rest of my party has now reached that point of view.
RomanianSperăm că şi celelalte grupări politice ne vor putea susţine în această privinţă.
We hope that the other political groups will be able to support us on this.
RomanianUniunea Europeană va susţine activitatea TPII până la încheierea acesteia.
The European Union will support the work of the ICTY until it has been completed.
RomanianEste încă un proces în mod fundamental defectuos şi nu-l putem susţine în întregime.
This is still a fundamentally flawed process and one we cannot endorse fully.
RomanianSalut amendamentul adus de Parlament, care susţine coeziunea teritorială.
I welcome the amendment made by Parliament, which supports territorial cohesion.
RomanianGrupul meu politic, în numele căruia vorbesc, susţine această propunere de rezoluţie.
My political group, on whose behalf I speak, supports the motion for a resolution.
RomanianUKIP susţine comerţul cu produse agricole în conformitate cu normele OMC.
UKIP is committed to trade in agricultural produce under the terms of WTO rules.
RomanianSocietatea nu este atât de armonioasă pe cât susţine Partidul Comunist Chinez.
The society is also not harmonious as the Communist Party of China claims.
RomanianAcest raport susţine afirmarea clară a acestor drepturi şi insistenţa asupra lor.
This report is about affirming clearly that these are our rights and we insist on them.
RomanianFondurile structurale trebuie utilizate doar pentru a susţine proiectele durabile.
The Structural Funds should be used only to support sustainable projects.
RomanianNu pot susţine amendamentul 22, în special cea de-a doua parte a acestuia.
I am unable to support the proposed Amendment 22, especially the second part of it.
RomanianPuteţi fi mai explicit în ceea ce spuneţi, iar Parlamentul vă va susţine.
You can be more specific in what you say and Parliament will give you its support.
RomanianRaportul susţine obiectivele Croaţiei, de aceea am votat în favoarea lui.
The report supports Croatia's aims, which is why I have voted in favour of it.
RomanianUE susţine orice efort care ar contribui la reconcilierea din această regiune.
The EU supports any effort that will help reconciliation in this region.