Traducere română-engleză pentru "a suspenda"

RO

"a suspenda" engleză traducere

RO

a suspenda {verb}

volume_up
Pentru a suspenda temporar BitLocker, atingeți sau faceți clic pe Suspendare protecție.
To temporarily suspend BitLocker, tap or click Suspend protection.
Va suspenda Comisia acordul comercial interimat dacă Parlamentul European îi va cere acest lucru?
Will the Commission suspend the ITA if requested to do so by Parliament?
Va suspenda Consiliul acordul comercial interimat dacă Parlamentul European îi va cere acest lucru?
Will the Council suspend the ITA if requested to do so by Parliament?
a suspenda (dar şi: a amâna, amâna)
a suspenda
a suspenda
Cu toate acestea, există alte cazuri în care compania aeriană poate înceta funcţionarea sau suspenda activitatea.
There are, however, other kinds of situation in which airlines may stop operating or suspend their activities.
Este necesar să garantăm drepturile fundamentale ale lucrătoarelor, însă nu trebuie să oferim statelor membre o scuză pentru a suspenda aceste negocieri foarte importante.
We need to ensure the fundamental rights of female workers, but we should not give an excuse to Member States to stop these very important negotiations.

Exemple de folosire pentru "a suspenda" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianItalia suspendă cotarea oficială a valutelor străine în raport cu lira.
Italy suspends the official quotation of foreign currencies against the lira.
RomanianPentru a suspenda temporar BitLocker, atingeți sau faceți clic pe Suspendare protecție.
To temporarily suspend BitLocker, tap or click Suspend protection.
RomanianVa suspenda Comisia acordul comercial interimat dacă Parlamentul European îi va cere acest lucru?
Will the Commission suspend the ITA if requested to do so by Parliament?
RomanianVa suspenda Consiliul acordul comercial interimat dacă Parlamentul European îi va cere acest lucru?
Will the Council suspend the ITA if requested to do so by Parliament?
RomanianCu toate acestea, există alte cazuri în care compania aeriană poate înceta funcţionarea sau suspenda activitatea.
There are, however, other kinds of situation in which airlines may stop operating or suspend their activities.
RomanianSalut propunerea Comisiei de a suspenda taxele la import pentru importurile-cheie din Pakistan în Uniunea Europeană.
I welcome the Commission's proposal to suspend import duties on key Pakistan imports into the European Union.
RomanianÎn mod reciproc, Uniunea, la rândul său, poate suspenda sau denunţa acordul numai cu privire la statele sale membre.
Reciprocally, the Union may also suspend or terminate the agreement only in respect of all its Member States.
RomanianProtocolul 30 nu suspendă natura obligatorie a Cartei în privinţa Regatului Unit, Poloniei sau Republicii Cehe.
Protocol 30 does not suspend the mandatory nature of the Charter in respect of the UK, Poland or the Czech Republic.
RomanianŞedinţa se suspendă pentru câteva minute.
RomanianPe de altă parte, amendamentele 111 şi 112 limitează competenţa Comisiei de a suspenda asistenţa financiară a Comunităţii.
On the other hand, Amendments 111 and 112 limit the competence of the Commission to suspend Community financial assistance.
RomanianDupă părerea mea, Comisia a acţionat cam pripit în acest caz, fapt care a generat imediat propunerea de a suspenda SPG+.
The Commission, in my view, acted rather hastily in this case, and this quickly gave rise to the proposal to suspend the GSP+.
RomanianDna comisar Ferrero-Waldner a luat decizia de a suspenda, de la 1 ianuarie 2009, toate fondurile de sprijin bugetar pentru Nicaragua.
Commissioner Ferrero-Waldner took the decision to suspend all budgetary support payments to Nicaragua as of 1 January 2009.
RomanianDispoziţiile existente prevăd că Brazilia şi UE pot suspenda sau denunţa acordul numai dacă respectiva decizie afectează toate statele membre.
Provision has been made for Brazil and the EU only to be able to suspend or repudiate the agreement with regard to all Member States.
RomanianCred, de asemenea, că este necesar să analizăm posibilitatea de a suspenda temporar creşterea cotelor, aşa cum solicită şapte dintre statele membre.
I also believe that it is necessary, as seven Member States are requesting, to look at temporarily suspending the increase in quotas.
RomanianUna dintre aceste măsuri a fost, însă, de a le acorda Directoratelor Generale posibilitatea de a suspenda plățile până la șase luni în cazurile justificate.
One of these measures, however, was also giving Directorates-General the ability to suspend payments for up to six months in justified cases.
RomanianDomnule preşedinte, am cerut să iau cuvântul doar pentru a face un comentariu cu privire la sugestia de a suspenda protocolul dintre UE şi Guineea privind pescuitul.
Mr President, I asked for the floor simply to make a comment on the suggestion to suspend the existing EU-Guinea fisheries protocol.
RomanianAcquis-ul comunitar nu ar trebui privit ca un sistem à la carte în care statele membre pot adopta sau suspenda prevederi după cum dictează circumstanţele.
The Community acquis should not be regarded as an à la carte system where Member States can adapt or suspend provisions as circumstances dictate.
RomanianÎn cele din urmă, în PE, am salutat recomandarea UNHRC și decizia ulterioară a Adunării Generale a ONU de a suspenda apartenența Libiei la UNHRC.
Finally, in the EP, we welcomed the recommendation by the UNHRC and subsequent decision by the UN General Assembly to suspend Libya's membership of the UNHRC.
RomanianAstfel, salutăm decizia preşedintelui Obama de a suspenda procesele timp de patru luni şi intenţia acestuia de a închide permanent închisoarea în interval de un an.
We therefore welcome President Obama's decision to suspend trials for four months and his intention to close the prison permanently within one year.
RomanianPuteți suspenda temporar BitLocker - de exemplu, dacă trebuie să instalați software nou pe care BitLocker l-ar bloca - și apoi puteți relua când sunteți gata.
You can temporarily suspend BitLocker—for example, if you need to install new software that BitLocker might otherwise block—and then resume it when you're ready.