Traducere română-engleză pentru "tehnologic"

RO

"tehnologic" engleză traducere

RO

tehnologic {adjectiv masculin}

volume_up
Astfel, s-ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piaţă.
This would prevent a technological lock-in being applied by market players.
Cu toate acestea, este important să încurajăm acest proces tehnologic, în beneficiul tuturor.
Nevertheless, it is important to encourage this technological progress to the benefit of all.
Noi monitorizăm adaptarea la schimbările din domeniul tehnologic.
We monitor the adaptation to technological change.

Exemple de folosire pentru "tehnologic" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianAstfel, s-ar preveni un blocaj tehnologic exercitat asupra actorilor de pe piaţă.
This would prevent a technological lock-in being applied by market players.
RomanianAcst lucru este necesar pentru a se menţine un nivel tehnologic foarte înalt.
This is what it takes to preserve a very high level of technology.
RomanianSpaţiul Economic European este renumit la nivel mondial pentru experienţa în domeniul tehnologic.
The European Economic Area is world renowned for its technological expertise.
RomanianAjutorul tehnologic şi financiar va garanta competitivitatea produselor alimentare şi preţuri scăzute.
Technological and financial aid will ensure food competitiveness and low prices.
RomanianÎn primul rând, noi europenii suntem avansaţi din punct de vedere tehnologic.
Firstly, we Europeans are technologically advanced people.
RomanianCu toate acestea, este important să încurajăm acest proces tehnologic, în beneficiul tuturor.
Nevertheless, it is important to encourage this technological progress to the benefit of all.
RomanianIndustria europeană a autovehiculelor este liderul mondial al acestui sector din punct de vedere tehnologic.
The European automotive industry is the sector's world leader in technological terms.
RomanianAceastă propunere este neutră din punct de vedere tehnologic şi poate fi îndeplinită prin diferite mijloace.
The proposal is technology neutral and can be achieved by different means.
RomanianMai presus de toate, abordarea acestui subiect poate fi una neutră din punct de vedere tehnologic.
Above all, the approach to this issue can be technology-neutral.
RomanianSuntem responsabili în ceea ce privește transferul tehnologic.
We have a responsibility with regard to technology transfer.
RomanianNoi monitorizăm adaptarea la schimbările din domeniul tehnologic.
We monitor the adaptation to technological change.
RomanianAmbele proiecte sunt complexe din punct de vedere tehnologic.
Both of these projects are technologically complex.
RomanianCrearea unui brevet european va stimula inovaţiile şi progresul ştiinţific şi tehnologic în UE.
The creation of a European patent will stimulate innovation and scientific and technological development in the EU.
RomanianEl va genera noi pieţe si va permite ca Europa sa devina un competitor global din punct de vedere tehnologic.
It will create new markets and enable Europe to become a global competitor in the field of technology.
RomanianProgresul tehnologic rapid și cunoștințele științifice mai bune ne-au determinat să modificăm această legislație.
Rapid technological progress and better scientific knowledge have compelled us to recast this legislation.
Romanianpromovarea cercetării, în vederea întăririi potenţialului industrial şi tehnologic al Europei în domeniul apărării.
promote research, with a view to strengthening Europe's industrial and technological potential in the defence field.
RomanianUE a adoptat planuri ambițioase în domeniul reducerii emisiilor, finanțării, silviculturii și transferului tehnologic.
The EU has adopted ambitious plans in the area of emission reductions, funding, forestry and technology transfer.
RomanianSectorul a redus producţia de masă şi s-a concentrat pe produsele cu o valoare adăugată şi un conţinut tehnologic sporit.
The sector has reduced mass production and concentrated on products with higher value added and technological content.
RomanianAvând în vedere nevoile specifice ale regiunilor individuale, este necesar să se promoveze investițiile în progresul tehnologic.
Given the specific needs of individual regions, it is necessary to promote investment in technological progress.
RomanianDe aceea, aș dori să atrag atenția Comisiei asupra necesității de a include măsuri de transfer tehnologic în dezvoltarea rurală.
That is why I would like to impress on the Commission the need to include technology transfer measures in rural development.