Traducere română-engleză pentru "temelie"

RO

"temelie" engleză traducere

RO

temelie {feminin}

volume_up
Este o temelie slabă dacă nu putem consolida aceste drepturi în statele membre.
It is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
Guvernul turc vrea oare cu adevărat să aşeze republica pe o nouă temelie democratică?
Does the Turkish Government really want to set the Republic on a new democratic foundation?
Până la urmă, principiul ,,un stat, un vot" reprezintă una dintre pietrele de temelie ale Naţiunilor Unite.
'One state, one vote' is, after all, one of the foundation stones of the United Nations.
temelie (dar şi: bază, temei, fundaţie, talpă)
volume_up
basis {substantiv}

Exemple de folosire pentru "temelie" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

RomanianEste o temelie slabă dacă nu putem consolida aceste drepturi în statele membre.
It is a poor foundation if we are unable to enforce these rights in Member States.
RomanianDnă președintă, libertatea de circulație reprezintă piatra de temelie a integrării europene.
Madam President, freedom of movement is a cornerstone of European integration.
RomanianPropunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.
Schuman’s proposal is considered to be the beginning of what is now the European Union.
RomanianGuvernul turc vrea oare cu adevărat să aşeze republica pe o nouă temelie democratică?
Does the Turkish Government really want to set the Republic on a new democratic foundation?
RomanianPiatra de temelie a acțiunii noastre în această privință ar trebui să fie "cât mai puțin posibil”.
'As little as possible' should be the cornerstone of our action in this regard.
RomanianÎn prezent, aceasta este prima piatră de temelie pentru a înregistra progrese cu această strategie.
This is now the first and foremost cornerstone of making progress on this strategy.
RomanianDle Orbán și dle Barroso, un singur element, o singură piatră de temelie lipsește din acest pachet.
Mr Orbán and Mr Barroso, only one element, one cornerstone is missing in this package.
RomanianDle preşedinte, politica în domeniul concurenţei reprezintă o piatră de temelie a legislaţiei europene.
Mr President, competition policy is a cornerstone of European legislation.
RomanianSe pare că am ajuns la un moment de răscruce - mă scuzaţi, este moment de răscruce sau piatră de temelie?
It feels quite a milestone - sorry, was that millstone or milestone? - to have reached.
RomanianGuvernanța economică consolidată reprezintă într-adevăr piatra de temelie a răspunsului nostru cuprinzător.
Reinforced economic governance is indeed the cornerstone of our comprehensive response.
RomanianLibertatea de exprimare reprezintă o valoare fundamentală a societății noastre și piatra de temelie a democrației.
Free speech is a core value of our society and the cornerstone of our democracy.
RomanianAceasta este prima piatră de temelie a acestui pachet legislativ.
That is the first building block of this legislative package.
RomanianPână la urmă, principiul ,,un stat, un vot" reprezintă una dintre pietrele de temelie ale Naţiunilor Unite.
'One state, one vote' is, after all, one of the foundation stones of the United Nations.
RomanianUna dintre pietrele de temelie ale pieței unice este moneda euro.
One of the cornerstones of the Single Market is the euro.
RomanianNoua Directivă privind procedurile de azil va fi piatra de temelie a Sistemului european comun de azil.
The new Asylum Procedures Directive will be the cornerstone of the Common European Asylum System.
RomanianPresa există pentru a furniza informaţii populaţiei, lucru care reprezintă piatra de temelie a democraţiei.
The press is there to provide people with information, which is a real cornerstone of democracy.
RomanianDupă cum știți, Directiva PIF este o piatră de temelie a cadrului de reglementare al UE pentru piețele financiare.
As you know, MiFID is a cornerstone of the EU regulatory framework for financial markets.
RomanianAcestea se bazează pe piatra de temelie a acestui proces - decizia SEAE - și sunt în deplină concordanță cu ea.
They build on and are fully in line with the cornerstone of this process - the EEAS decision.
RomanianImportanţa de a avea ţări vecine democrate este o piatră de temelie a strategiei noastre de securitate.
The importance of having democratic neighbouring countries is a cornerstone of our security strategy.
RomanianCompetitivitatea pe termen lung al transportului maritim european este piatra de temelie a politicii maritime a UE.
The long-term competitiveness of European shipping is the cornerstone of EU maritime policy.