Traducere suedeză-engleză pentru "egenmäktigt"

SV

"egenmäktigt" engleză traducere

SV egenmäktigt
volume_up
{adverb}

egenmäktigt (dar şi: godtyckligt, självrådigt)
c) den drivs fram utan samråd med det civila samhället men med förfaranden präglade av egenmäktigt tvång,
c) is being imposed arbitrarily, rather than through consultation with civil society;
Ja, medlemsstaterna inser att de egenmäktigt påtvingas en tolkning av de fördrag som de har undertecknat.
Yes, the Member States can see that an interpretation of the Treaties that they signed is being arbitrarily imposed on them.
Det pågår en energikris i EU som delvis har sin grund i att priset på olja ständigt och egenmäktigt fluktuerar på marknaderna.
Europe has an ongoing energy crisis partly because the price of oil is forever fluctuating arbitrarily on the markets.

Exemple de folosire pentru "egenmäktigt" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishGodtycklighet måste undvikas så att vi inte agerar på ett egenmäktigt sätt.
Discretionality must be avoided, so that we do not act in an arbitrary manner.
SwedishVi vill inte ha ett egenmäktigt Europa; vi vill ha ett folkets Europa.
We do not ultimately want an arbitrary Europe; we want a Europe of the peoples.
SwedishDet måste sägas rent ut att kommissionen egenmäktigt häver parlamentets beslut.
To be perfectly frank, the Commission high-handedly invalidated the decisions of Parliament.
SwedishEgenmäktigt amerikanskt förfarande utgör det ena som vi måste beakta.
High-handed US behaviour is one thing we must recognize.
SwedishI stället för att utöva sin handlingsfrihet verkar kommissionen har agerat fullständigt egenmäktigt.
Rather than exercise its discretion, the Commission seems to have acted completely high-handedly.
SwedishDen verkställande makten skall få rätt att egenmäktigt besluta om vad som är rätt och orätt.
The executive branch of government is to be empowered to decide on its own authority what is lawful and unlawful.
SwedishSjälvklart finns det fortfarande utvecklingsländer som handskas relativt egenmäktigt med biståndsmedel.
Of course, there are still some developing countries that deal with aid funds in a fairly arbitrary way.
SwedishAllt som går längre än så är egenmäktigt förfarande och missbruk av systemet.
Anything that goes beyond this constitutes an arbitrary act and an abuse of the system.
SwedishDet är ett olämpligt och egenmäktigt beslut som dessutom är diskriminerande eftersom det inte har beslutats erga omnes.
That decision was inappropriate and arbitrary as well as being discriminatory because it does not apply erga omnes.
SwedishDet är ett olämpligt och egenmäktigt beslut som dessutom är diskriminerande eftersom det inte har beslutats erga omnes.
That decision was inappropriate and arbitrary as well as being discriminatory because it does not apply erga omnes .
SwedishNu missbrukar presidiet mitt betänkande för att egenmäktigt föreslå nya regler i stället för att använda det brukliga demokratiska förfarandet.
The objections by Mr Crowley and Mr McMahon could at least have been discussed in the groups and in the part-session.
SwedishDen andra paradoxen är att de privata systemen och intressena utanför EU agerar egenmäktigt gentemot EU-institutionerna och medlemsstaterna.
The second paradox is that private schemes and interests outside Europe are acting high-handedly against European institutions and Member States.
SwedishTill vad behöver vi ett WTO, när de mäktiga herrarna fortsätter att egenmäktigt koka sin lilla soppa så snart som de själva skall stå vid skampålen?
What do we need a WTO for, if those with power continue to machinate independently, as soon as they themselves come up for public scrutiny?
Swedish2.Bär inte ett sådant egenmäktigt förfarande av en österrikisk myndighet karaktären av etnisk diskriminering, och bör inte detta vara föremål för ingripande från EU:s institutioner?
2.Is this arbitrary decision by the Austrian agency not tantamount to discrimination on grounds of nationality and as such should it not prompt intervention on the part of the EU institutions?
SwedishEG-domstolen har under de senaste åren ofta fördömt de grekiska myndigheterna för att de har använt alltför mycket våld och agerat egenmäktigt, men detta agerande har inte straffats.
The Court of Justice of the European Communities has often condemned the Greek authorities over recent years for displays of excessive violence and high-handedness, which have gone unpunished.