Traducere suedeză-engleză pentru "framgång"

SV

"framgång" engleză traducere

volume_up
framgång {comm. gen.}

SV framgång
volume_up
{Gen comun}

1. general

framgång (dar şi: lycka, medgång, succé)
volume_up
success {substantiv}
Vi önskar er framgång, eftersom det även är vår framgång, Europeiska unionens framgång.
We wish you success, because that is also our success, the success of our European Union.
London var ingen framgång, Rio var ingen framgång och nu kommer Genève.
London was not a success, Rio was not a success, and next comes Geneva.
Jag betraktar det som en stor framgång och en framgång för EU:s politik.
I consider that to be a great success, and a success of European policy.
framgång (dar şi: blomstring, lycka, välgång, medgång)
volume_up
prosperity {substantiv}
Dessa länder ser i den nuvarande unionen en garanti för framtida framgång.
These countries see the present European Union as a guarantee of future prosperity.
EU har fört med sig fred och framgång för halva kontinenten under ett halvt århundrade.
It has delivered peace and prosperity for half the continent for half the century.
EU har fört med sig fred och framgång för halva kontinenten under ett halvt århundrade .
It has delivered peace and prosperity for half the continent for half the century.
framgång
volume_up
joy {substantiv} [engl.-brit.] [colocv.]
framgång
volume_up
success rate {substantiv}
Låt oss gå tillbaka till mitt första exempel, Swaptree Jag kan se här att användaren "rondoron" har genomfört 553 affärer med 100% framgång.
. ~~~ I can see that Rondoron has completed 553 trades with a 100 percent success rate.

2. figurativ

framgång (dar şi: angrepp, slag, succé, stöt)
volume_up
strike {substantiv}
Att finna den rätta avvägningen är avgörande för att nå framgång i kampen mot de som försöker undergräva de demokratiska samhällena.
Striking the right balance is essential to success in fighting those who seek to undermine the fabric of democratic societies.
När katastrofer inträffar kan vi inte göra annat än att begränsa och lindra skadorna och betala ersättning, men, som vi sett i detta fall, utan någon större framgång.
When disaster strikes, all we can do is to limit and mitigate damages and pay compensation, but, as we have seen in this case, with little success.

Sinonime (în suedeză) pentru "framgång":

framgång

Exemple de folosire pentru "framgång" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDetta har redan prövats utan framgång, och inte bara i postkommunistiska länder.
This has already been proved unsuccessful and not just in post-Communist states.
SwedishVi har nått framgång i vår begäran att uppgifterna måste publiceras på Internet.
We have succeeded in requiring that the data must be published on the Internet.
SwedishTyvärr måste vi konstatera att dessa ansträngningar ännu inte krönts med framgång.
However, I regret that I have to say that such efforts have still not borne fruit.
SwedishPå detta område ser vi en framgång i Europa, dvs. att finanserna börjar bli bättre.
We are seeing progress in Europe in this area: finances are beginning to improve.
SwedishNu är det mycket viktigt att se till att den nya valutan behåller sin framgång.
What matters most now is to ensure that the new currency continues to be successful.
SwedishDärför vill jag tacka samtliga och hoppas att vi skall ha framgång i konventet!
So, I thank everybody and hope that we will be successful in the Convention!
SwedishDessa åtgärder kan med framgång motverka marginaliseringen av denna fiskesektor.
These measures can successfully counteract the marginalisation of this fishing sector.
SwedishÅ andra sidan måste vi också nå framgång i den internationella konkurrensen.
On the other hand, however, we must also succeed in international competition.
SwedishNi måste inse att investeringarna vi gör för framgång är långtidsinvesteringar.
You have to realize that the investments we do in progress are long-term investments.
SwedishAlltså en framgång för den envishet som parlamentarikerna här i kammaren visat.
This is a successful outcome, due to the persistence of Parliament's representatives.
SwedishOm vi vill hantera problemen med framgång måste vi inta en övergripande ståndpunkt.
If we want to deal with problems successfully, we need to take a comprehensive view.
SwedishJag önskar er framgång i era förhandlingar och ser fram emot ett positivt resultat.
I wish you well in your negotiations and look forward to a positive outcome.
SwedishParlamentet vill snabbt ha framgång och snabbt genomföra de åtgärder som behövs.
Parliament wants rapid progress and wants to implement the necessary measures promptly.
SwedishI grund och botten är det en stor framgång för dem som genomför studierna.
Basically, the exercise is very successful for those who carry out the studies.
SwedishAtt Tjeckiska republiken har haft framgång under de senaste åren står utan tvivel.
The Czech Republic’s successes over the last few years are beyond dispute.
SwedishMed denna metod har vi med framgång åstadkommit en europeisk integration.
This is the method with which we have successfully achieved European integration.
SwedishJag anser att detta är nyckeln till framgång i kampen mot denna sjukdom.
I believe that this is key to making progress in the fight against this illness.
SwedishOrdförandeskapet lägger stor vikt vid att garantera framgång i denna fråga.
The Presidency attaches great importance to ensuring impetus in this matter.
SwedishJag önskar Europeiska kommissionens ordförande och hans team all lycka och framgång.
I wish the very best of luck to the President of the European Commission and his team.
SwedishDet var ett tungt ansvar, men ni lyckades utföra det hela med framgång.
It was an onerous responsibility, and you managed to carry it out successfully.