Traducere suedeză-engleză pentru "hjälpa upp"

SV

"hjälpa upp" engleză traducere

SV hjälpa upp
volume_up
{verb}

hjälpa upp (dar şi: höja, boosta, förbättra, öka)
Det kommer också att hjälpa upp industrin för järnvägsutrustning i länder som mitt eget.
It would also boost the railway equipment industry in countries such as my own.
Vi borde söka efter sätt att hjälpa upp detta, i synnerhet genom offentligt-privata partnerskap.
We should seek ways to boost that, in particular, by public-private partnerships.
Detta skulle i sin tur hjälpa upp landsbygdens förnyelse, med tillskapande av arbetstillfällen för våra glesbygdssamhällen.
This in turn would boost rural renewal with the creation of employment for our rural communities.
hjälpa upp (dar şi: justera, avhjälpa, bestraffa, tillrättavisa)

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

hjälpa verb
upp adverb
English
upp verb
English
upp prepoziţie
English

Exemple de folosire pentru "hjälpa upp" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishDessa åtgärder kommer i sin tur också att hjälpa upp den drabbade landsbygdsekonomin.
These measures will, in turn, also help the affected rural economies.
SwedishJag välkomnar det stöd som EU utlovat för att hjälpa till att bygga upp denna nya stat.
For this reason, I welcome the support the EU has pledged in order to help build this new state.
SwedishTänk att få hjälpa till att bygga upp det Europa som nu är så raserat.
Imagine helping to construct a Europe that is now so destroyed.
SwedishBryssel förbjuder alla former av statliga stöd och subventioner som syftar till att hjälpa upp ett företag.
Brussels is banning all state aid and subsidies aimed at bailing out companies.
SwedishMå Gud hjälpa Europaparlamentet att bygga upp en sådan enighet.
May God help the European Parliament in the building of such unity.
SwedishVi kommer att hjälpa dem att bygga upp deras rättssystem, det som kallas kapacitetsuppbyggnad.
We are going to help them to create their justice system: this is what is known as capacity building.
SwedishKanske kan ni hjälpa till att klara upp en del av kritiken mot EPLA.
Maybe you can help to fix some of the criticisms of EPLA.
SwedishVi kan bistå, hjälpa till och backa upp de nationella strategierna, och det är så som planeringen hittills har sett ut.
In some cases, our material may only be a summary of the text, or the full text.
SwedishVi, Europeiska unionen, har därför ett särskilt ansvar för att nu hjälpa, bistå och bygga upp Balkan.
We, the European Union, therefore have a special responsibility to help, support and rebuild the Balkans now.
SwedishHär erkänner man att EU har gjort mycket för att hjälpa till att öppna upp och liberalisera marknaderna.
Here, there is a recognition that Europe has gone a long way to assist in opening up and liberalising markets.
SwedishSkall vi nu hjälpa kineserna att rusta upp?
Are we now to be involved in helping the Chinese to rearm?
SwedishJag hoppas att mina kolleger här kommer att stödja detta ändringsförslag som skulle hjälpa upp den bristande kommunikationen.
I hope colleagues will support the amendment, which would help make up the communication deficit.
SwedishVi måste hjälpa dem att bygga upp säkerheten.
We must help them to improve their border security.
SwedishVi kan bistå, hjälpa till och backa upp de nationella strategierna, och det är så som planeringen hittills har sett ut.
We can assist, help and back up the national strategies, and that is how it has been planned up until now.
SwedishVi menar att vi kan göra detta genom att hjälpa andra att öppna upp liksom vi och inte genom att avskärma oss.
We believe that we can protect Europe not by shutting ourselves off but by enabling others to open up as we are opening up.
SwedishFN har åtagit sig att hjälpa till att bygga upp polisstyrkan, som sedan kan arbeta parallellt med säkerhetsstyrkorna.
The United Nations has committed to helping to develop the police force, which can then partner the security forces.
SwedishVi hjälper Tunisien att bekämpa människohandelsnätverk och ser på hur vi kan hjälpa landet att bygga upp gränskontroller.
We are helping Tunisia to fight the trafficking networks and seeing how we can assist it in building up border control.
SwedishSedan måste vi hjälpa utvecklingsländerna att bygga upp och strukturera sin energimarknad för att röra sig i denna riktning.
We then need to help developing countries to build and structure their energy markets so that they head in that direction.
SwedishSamtidigt ska vi självklart ställa upp med att hjälpa till att bygga upp rättssäkra demokratiska samhällen i Tunisien och Europa.
At the same time, of course, we must help to build democratic societies that have legal certainty in Tunisia and Europe.
SwedishDetta är bara två exempel på det slags samarbete som kommer att hjälpa Kina att bygga upp ett hållbart och stabilt kontrollsystem.
These are just two instances of the sort of cooperation that will help China build a sound and coherent enforcement system.