Traducere suedeză-engleză pentru "komma över"

SV

"komma över" engleză traducere

SV komma över
volume_up
{verb}

Jag ska nog ringa till Zach och Layla och be dem komma över hit.
I think I'm just gonna call Zach and Layla, tell 'em to come over here because...
Jag uppmanar er att komma över till den goda sidan.
I would like to encourage you to come over to the good side.
Han sa att skulle komma över med några videofilmer.
He said he'd come over with some videotapes.
Det irländska folket kommer inte att komma över sin besvikelse.
The Irish people will not get over their disillusionment.
Vi kommer så småningom att komma över den här förvirringen.
Mr President, we will get over this confusion eventually.
I detta avseende stöder jag det tillvägagångssätt som föreslås i texten för att hjälpa Ryssland att komma över detta problem.
In this respect, I support the idea put forward in the text to help Russia to get over this hurdle.
komma över (dar şi: , förvärva, skaffa, erhålla)
komma över (dar şi: omge, spärra, belägra, besätta)
komma över (dar şi: befria, knäcka, röja, avsegla)
På grundval av detta hoppas vi på att kunna komma över dessa hinder inom kort.
On this basis, we hope that this last obstacle can soon be cleared.
Vi måste komma över denna fas av orörlighet och obeslutsamhet i förhandlingsprocessen.
We have to be clear on this matter: we need to overcome this phase of sluggishness and indecision in the negotiation process.
Detta märktes tydligt vid mötet den 22 februari 2005 här i Bryssel med president George Bush, som hade uttryckt en önskan om att komma över till Europa.
This was clear at the meeting on 22 February 2005 here in Brussels with President Bush, who had expressed a desire to come over to Europe.
komma över (dar şi: få tag i, komma åt, få tag på)
Men om det är möjligt att bortföra ett barn, är det då också inte möjligt att komma över barnets pass?
Yet is it not true that, if it is possible to abduct a child, it is also possible to get hold of his or her passport?
komma över
komma över

Traduceri similare în dicționarul suedez-englez

komma substantiv
English
komma verb
över adjectiv
English
över adverb
över prepoziţie
över- adjectiv
över-
English
over substantiv
English

Exemple de folosire pentru "komma över" în engleză

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor. Găsești mai multe informații aici.

SwedishI dag kan de mest samvetslösa och mordlystna i världen lätt komma över vapen.
Today, the most unscrupulous and murderous worldwide may easily possess arms.
SwedishOm det händer bör detta parlament komma tillbaka och tänka över dessa åtgärder på nytt.
If that happens this Parliament should come back and reflect again on those measures.
SwedishVi vill att nya kategorier tillfogas i detta hinder som ju är så svårt att komma över.
We want new categories to be admitted to allow people over this very difficult hurdle.
SwedishDe bästa rutinerna måste tas fram och sedan komma till användning över hela Europa.
Best practice will have to be publicised and then applied Europe-wide.
SwedishKvinnorna lockas med betet att komma över pengar i EU.
Mr President, women are being lured to the EU by the promise of easy money.
SwedishSom föredraganden sade bör man komma över den nuvarande fiskeripolitikens misslyckande.
As the rapporteur said, we must overcome the failure of the current CFP.
SwedishPå grundval av detta hoppas vi på att kunna komma över dessa hinder inom kort.
On this basis, we hope that this last obstacle can soon be cleared.
SwedishKan det vara så att någon vill komma över Vitrysslands nationella tillgångar?
Could it be that someone is intent on getting their hands on the national assets of Belarus?
SwedishVi måste definitivt komma över den gamla debatten mellan likformighet och nationella egenskaper.
We must go beyond the old debate between uniformity and national idiosyncrasies.
SwedishDet behövs två år för att en substans skall komma ut i katalogen över förbjudna substanser.
It takes two years for a substance to be entered on the list of proscribed substances.
SwedishÅr 2050 kan dessa klimatflyktingar komma att uppgå till över 200 miljoner.
By 2050, these climate refugees could number more than 200 million.
SwedishJag är stolt över att komma från Forest of Dean, stolt över att vara engelsman och europé.
I am proud to be from the Forest of Dean, to be English and European.
SwedishVi kan därför inte komma över tillåtna doser, vilket jag också sagt i mitt första inlägg.
We should not, therefore, exceed the permitted doses, as I said also in my first intervention.
SwedishVi måste hitta de brytpunkter som kommer att hjälpa Europeiska unionen att komma över krisen.
We have to find the breakout points that will help the European Union overcome the crisis.
SwedishMänniskor måste kunna komma över sin rädsla och sina kortsiktiga intressen.
People have to overcome their fears and short-term interests.
SwedishMen det är synd och skam att kommissionen försöker komma över FN:s globala fonder till ett billigt pris.
But shame on the Commission for seeking to get the UN global funds on the cheap.
SwedishDå kan man komma över något billigare! Det borde man ta en viss hänsyn till här.
We cannot be indiscriminate and lump everyone together.
SwedishMen det är synd och skam att kommissionen försöker komma över FN: s globala fonder till ett billigt pris.
But shame on the Commission for seeking to get the UN global funds on the cheap.
SwedishOm detta blir resultatet kan inte näringslivets ledare komma och gnälla över regleringar från Bryssel.
If that is the result, then industry leaders cannot winge about regulation from Brussels.
SwedishJag tror inte att den grekcypriotiska regeringen skulle komma över det på flera år.
I think it would not live this down for many years.